Pagsasalin Wika Flashcards Preview

Filipino > Pagsasalin Wika > Flashcards

Flashcards in Pagsasalin Wika Deck (4)
Loading flashcards...
1

- isang proseso kung saan ang isang pahayag, pasalita man o pasulat ay naggaganap sa isang wika at ipinagpapalagay na may katulad sa isang dati nang umiiral na pahayag sa ibang wika.
- muling paglalahad sa pinagsasalinang-wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal na mensaheng isinasaad ng wika.

Pagsasalin Wika

2

Mga Konsiderasyon

1. Layunin
2. Mambabasa
3. Anyo
4. Paksa
5. Pangangailangan

3

mga Paraan sa pagsasalin

1. Pagtutumbas
2. Panghihiram - (changing words from english or spanish, or not changing anything and keeping it)

4

psobileng kahinaan

1. dagdag na diwa
2. kulang ang diwa
3. Mali/ iba ang diwa ng salin
4. Hindi naiintindihan ng mambabasa ang salin