Pepe5 Flashcards Preview

Kreyol Ayisyen > Pepe5 > Flashcards

Flashcards in Pepe5 Deck (101):
1

Mwen pa si

I am not sure

2

Mwen kwè

I am sure

3

Mwen bare ou

I caught you, I got you

4

Mwen ak ou / M avè ou

I am with you!

5

M ap kori ou!

I got you!

6

Pa gen anyen ankò?

got anything else?

7

Kisa ankò?

What else?

8

Anyen ankò?

Anything else?

9

aswè a

tonight

10

ayè

yesterday

11

ayè oswa

last night

12

mòn

mountain

13

manke

keep on doing smth

14

ditou

not at all

15

amize

to amuse
to enjoy oneself

16

enstale

to install
to take over

17

santi

to smell
to feel

18

twouve

to find
to find oneself

19

David amize l sou plaj la

David enjoys the beach

20

Nèg la enstale l nan travay la

The man took over the work

21

Li santi l malad

He feels sick

22

Madamn nan twouve l nan yon move sitiyasyon

The lady found herself in a bad situation

23

Debouye

to manage/cope

24

Degaje / demele

to manage

25

Enkyete

to worry

26

Repoze

to rest

27

Reziye

to resign oneself

28

Yo debouye yo jwenn adrès la

The've managed to find the address

29

Ou degaje w byen ak travay la

You manage well with the job

30

Nou degaje n repare machin nan

We managed to fix the car

31

Pa enkyete w, m ap okipe tout bagay

Don't worry, I am taking care of everything

32

Madamn nan bezwen repoze l

The lady needs to rest

33

lakou

yard

34

Bondye beni ou

Bless you! (sneeze)

35

fèt ak = fèt an

made of

36

pi bon

better

37

pi mal

worse

38

plis

more

39

mwens

less

40

Mwen vle yon telefòn ki pi bon!

I want a better phone!

41

Mwen vle pi bon telefòn an!

I want the best phone!

42

tcheke

agenda

43

preske

almost

44

Se sa li ye!

That's what it is!

45

Kote ou rete?

Where do you live?

46

Se swa ou sa, se swa ou pa sa /// Ou sa oswa ou pa sa / // Swa w sa, swa w pa sa

To be or not to be

47

dabidit

usually

48

Mwen sou sa!

I am on it!

49

Sa vle di anpil bagay pou mwen

It means a lot for me

50

samble

to look like

51

petet

maybe

52

enjeniri

engineer

53

malerezman // erezman

unfortunately

54

anpasan

btw

55

menm, jan, ak, sa a

like

56

se swa ou vle, (se) swa w pa vle

that's what you want and dont want

57

an liy

online

58

an viro /// konsa

about

59

bwouye

confused

60

se pou sa / se sak fè / se rezon sa / se pou tèt sa

that's why

61

kabrit

koza

62

chanmakouche

bedroom

63

feblès

weakness

64

fòs

strength

65

devlope abitid

develop habbit

66

Byensi / Se sètèn

of course

67

Mwen gen tèt vire / Tèt mwen ap vire

I am dizzy

68

Raple mwen

Remind me

69

Yon ti kal

Just a little bit

70

Misye ap nwi mwen

He bores me

71

Bagay sa nwi m

This bores me

72

Li fè plis sans / sa fè plis sans

It makes more sense

73

Men mwen

Here I am

74

vwa

voice

75

lemante

attract / magnitize

76

disip

follower

77

fok

let

78

lglwa

glory

79

poutan

meanwhile

80

enterè

interest

81

espri

mind / spirit

82

kantik

song

83

konsèy

advice

84

mòd

fashion

85

dwoge

to take drugs

86

ansenye

teach

87

efase

eraze / forgive

88

peche

sins

89

verite

truth

90

lamo

death

91

kwa

cross

92

bwason

beverage

93

ti goute

snack foods

94

kesye

cashier

95

machandiz

merchant

96

liy

line

97

epis

spice

98

charyo

shopping card

99

pànye

shopping basket

100

letyè

dairy

101

bèt

pet