Phần 1 Flashcards Preview

Trọng Âm > Phần 1 > Flashcards

Flashcards in Phần 1 Deck (16):
1

personnel (n) nhân sự

3

2

phenomenon (n) hiện tượng

2

3

television (n)

1

4

contribute (v) đóng góp

2

5

difficulty (n)

1

6

politics (n) chính trị

1

7

purpose (n)

1

8

advantageous (adj) có lợi thế

3

9

committee (n) ủy ban

2

10

desert (n) sa mạc

1

11

dessert (n) món tráng miệng

2

12

mausoleum (n)

3

13

environmental (adj)

4

14

pyramid (n)

1

15

romance (n)

2

16

guitar (n)

2