Phần 2 Flashcards Preview

Trọng Âm > Phần 2 > Flashcards

Flashcards in Phần 2 Deck (16):
1

interfere (n)

/ˌɪntəˈfɪər/

2

evaluate (v) di tản

i'væljueit

3

precedent (n) được cho là mẫu mực cho các quyết định sau này

'presidənt

4

domestic (a) thuộc về nội trợ, việc nhà, nội

də'mestik

5

deliberate (a) thận trọng

di'libәrәt

6

dormitory (n) kí túc xá

/´dɔ:mitri/

7

predator (n) dã thú, động vật ăn thịt/'predətə/

8

Prosperous (a) thịnh vượng, phát đạt

ˈprɒspərəs

9

retaliation (n) sự trả thù

/ri,tæli'eiʃn/

10

meticulous (a) tỉ mỉ (hơn careful)

/mi´tikjuləs/

11

tactful (a) khéo léo (về ngoại giao)

tăkt'fəl

12

photography (n)

2

13

historian (n)

2

14

ecological (a) thuộc sinh thái học


/,ekə'lɔʤikəl/

15

mature (a) trở nên chín chắn, trưởng thành, hoàn thiện

/mə´tjuə/

16

deficiency (n) sự thiếu hụt

/di'fiʃənsi/