Prøve kap. 8 Flashcards Preview

Naturfag 5t > Prøve kap. 8 > Flashcards

Flashcards in Prøve kap. 8 Deck (29):
1

Hva er bioteknologi?

Bioteknologi er en teknologi der man bruker mikroorganismer, planter eller dyr til å lage produkter som er nyttige for oss.
Bioteknologi omfatter tradisjonelt all bruk av levende organismer til å lage produkter som er nyttige for oss.

2

Hva skiller tradisjonell bioteknologi fra moderne bioteknologi?

Tradisjonell tar utgangspunkt i levende organismer og celler der arvestoffet ikke er endret. Feks: Næringsmiddelproduksjon (ost, yoghurt, øl, vin, brød) og legemiddelproduksjon (antibiotika).

Moderne benytter organismer eller celler og undersøker eller endrer arvestoffet. Feks: Genterapi, stamcelle-forskning, kunstig befruktning, kloning.

3

Hva er genteknologi?

Moderne bioteknologi som bruker teknikker for å undersøke eller endre arvestoffet kalles genteknologi. Genteknologi er alle inngrep i en organismes arveanlegg for å teste eller endre og dessuten forske på dette arvematerialet

4

Hvilken påstand er riktig?
A. Ved hjelp av genteknologi kan en art endres mye raskere enn med tradisjonell avl
B. Ved hjelp av genteknologi kan en art endres mye langsommere enn ved tredisjonell avl
C. Ved hjelp av genteknologi kan en art endres mye bedre enn ved tradisjonell arv

A. Ved hjelp av genteknologi kan en art endres mye RASKERE enn ved tradisjonell avl

5

Er bioteknologi en moderne teknologi?

Nei, menneskene har tusenvis av år bakt brød, ysta ost, brygga øl og lagd vin - alt ved hjelp av mikroorganismer.

6

Hva hører til tradisjonell bioteknologi og moderne bioteknologi?
A) DNA blir isolert og kartlagt (DNA-profiler og genkartlegging)
B) Gjærsopp til brødbaking, vinsetting og ølbrygging
C) Bakterier til å lage yoghurt, muggost og gravlaks
D) Stamcelleforskning
E) Tradisjonell avl på planter og husdyr
F) Kunstig befruktning
G) Genspleising: DNA blir klippet ut og flyttet fra en organsime til en annen
H) Genterapi
I) Fremstille medisiner fra planter (Penicilin)
J) Kloning

Tradisjonell bioteknologi:
B) Gjærsopp til brødbaking, vinsetting og ølbrygging
C) Bakterier til å lage yoghurt, muggost og gravlaks
E) Tradisjonell avl på planter og husdyr
I) Fremstille medisiner fra planter (penicilin)

Moderne bioteknologi:
A) DNA blir isolert og kartlagt (DNA-profiler og genkartlegging)
D) Stamcelleforskning
F) Kunstig befruktning
G) Genspleising: DNA blir klippet ut og flyttet fra en organsime til en annen
H) Genterapi
J) Kloning

7

Hva er kloning?

Kloning er produksjon av arvemessig identiske kopier av DNA-molekyler, av celler eller av hele individer

8

Hva er genmodifiserte organismer (GMO)?

Genmodifiserte organismer er mikroorganismer, planter og dyr der den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av genteknologi eller celleteknologi. Arvestoffet blir satt inn eller fjernet. Genmodifiserte bakterier, planter eller dyr får tilført nye gener, for å få nye egenskaper (som regel gener fra en annen art) eller man fjerner gener for å fjerne uønskede egenskaper.

9

Hva er genkartlegging?

Genkartlegging er identifisering og lokalisering av gener på kromosomene til en art.

10

A) Hva er gentest (DNA.test)?
B) Gi et eksempel der det er hensiktsmessig å benytte gentest.

A) Gentest er en metode for å kartlegge DNA-et og båndmønsteret det har.
B) Gentest utføres gjerne for å påvise en bestemt arvelig variant (mutasjon) i et gen. En slik arvelig variant kan enten være nøytral, sykdomsfremkallende eller gi risiko for sykdom, enten alene eller i kombinasjon med andre genvarianter og/eller miljøfaktorer.

C) Vi kan også bruke gentest for å kartlegge slektaskap eller identifisere individer innenfor rettsmedisin ( dvs. fange forbrytere).

11

Forklar hva DNA-fingeravtrykk er.

- DNA-fingeravtrykk er et særegent båndmønster for en persons DNA.
- DNA-fingeravtrykket er individuelt på samme måte som et fingeravtrykk.
- DNA-fingeravtrykket kan brukes til identifisering av personer

12

Forklar hva vi mener med genoverføring/genmodifisering.

Genoverføring/genmodifisering er teknikker som innebærer at DNA (dvs. arvestoffet) isoleres, klippes ut og settes inn i levende celler eller virus.
Med denne teknologien kan man overføre gener fra

13

Hva er PCR (Polymerase Chain Reaction el. polymerase kjedereaksjon)?

PCR er en metode som benyttes til å lage et stort antall kopier av DNA-biter der vi kjenner baserekkefølgen.

14

Hva er gelelektroforese?

Gelelektroforese er en metode for å skille ulike DNA-biter etter størrelse. Gelelektroforese benyttes for å skille genet man ønsker å arbeide med fra annet DNA. DNA-et blir klipt opp ved hjelp av restriksjonsenzymer (klippeenzymer) deretter separert ved hjelp av elektrisk spenning i en gel.

15

Forklar begrepet naturlig seleksjon.

De individene som er best tilpasset levekårene i naturen får flest avkom/barn. Arveanleggene til disse individene blir mer og mer tallrike i populasjonen. Dette kalles naturlig seleksjon.

16

Forklar begrepet kunstig utvalg og avl.

De individene som har de (av oss) foretrukne egenskapene blir valgt ut og krysset med hverandre, slik at den nye generasjonen får de foretrukne egenskapene. Dette kalles avl eller foredling. Gjennom avl kan sammensetningen av gener endres raskere enn ved naturlig seleksjon.

17

Hva er kloning?

Kloning er å lage genetisk like kopier. Et gen, en celle eller hele organismer kan bli klonet. En samling av kopier med nøyaktig arvestoff kalles klon.

18

Forklar hva vi mener med naturlig kloning, og gi eksempler.

Kloning er en naturlig del av reproduksjonssyklusen hos mange arter. Dette er ukjønnet formering som gir individer med identisk arvestoff - dvs. kloner. Vannlopper fødes ved at hunnene lager kopier av seg selv gjennom hele sommeren, og planter formerer seg ved utløpere (f.eks. jordbær) og knoller (f.eks. poteter).

19

Hvordan foregår reproduktiv kloning?

Man fjerner kjernen i et ubefruktet egg og setter i stedet inn kjernen fra en vanlig kroppscelle fra det individet som skal klones. Dersom egget utvikler seg som ved en normal befruktning, vil det dele seg gjentatte ganger og danne en blastocyst. Denne kan så settes inn i livmoren til en surrogatmor. Dersom embryoet så utvikler seg "normalt", blir det født en genetisk "kopi", en klon, av det individet som cellekjernen opprinnelig tilhørte.

20

Ved reproduktiv kjerneoverføring er det nødvendig å smelte kroppscellen sammen med en eggcelle for å få dannet et individ. Hvorfor det?

Det er kun eggcellen og embryocellene fram til åttecellestadiet som er totipotente og har evne til å danne morkake. Selv om alle kroppsceller inneholder de samme genene og har oppskriften på hele individet, er det bare få gener som er aktive i hver celle. Etter hvert som et foster utvikler seg og celler spesialiserer seg, blir gener inaktive fordi det ikke er bruk for dem lenger.

21

Er det lov å klone virveldyr i Norge?

Nei, kloning av virveldyr er forbudt i Norge.
Norge var det første landet i verden som lovregulerte kloning av dyr. Loven gir et totalforbud mot kloning av primater, og et generelt forbud mot kloning av øvrige virveldyr og krepsdyr, med mulighet for dispensasjon.

22

Nevn minst ett formål der det kan gis dispensasjon fra totalforbudet.

Premisser for dispensasjon:
1. Biologisk og medisinsk grunnforsikring og til medisinsk virksomhet.
2. Formålet med medisinsk virksomhet skal være å oppnå nye behandlingsmåter og forebyggende tiltak for mennesker og dyr.
3. Det må være rimelig balanse mellom dyreetiske hensyn og forventet nytte.

23

Hvilke 2 typer metoder for assistert befruktning er mest vanlig?

1. Kunstig inseminasjon med sæd fra sæddonor.
2. IVF: In vitr-fertilisering= befruktning utefor kroppen
-Prøverørsteknikk
-Prøverørsteknikk med mikroinjeksjon (ICSI)

24

Forklar hva som kjennetegner prøverørsteknikk.

Ubefruktede egg blir tatt ut av kvinnekroppen og befruktet med sædceller fra mannen i spesielle petriskåler. Prøverørsteknikk med mikroinjeksjon, ICSI, er en IVF-teknikk hvor en enkelt sædcelle velges ut og injiseres i et egg. Benyttes dersom mannen danner for få sædceller, eller at de er dårlige svømmere.

25

Forklar hva vi mener med begrepet/uttrykket "redningssøsken".

Søsken med samme vevstype som kan gi ny beinmarg eller stamceller til en person med en alvorlig genetisk sykdom. Dersom man ikke kan bruke stamceller fra navlestrengen, må det nye barnet gjennomgå en operasjon når det er ett år for å gi beinmarg og redde det syke søskenet. NB! Det er ingen garanti for at behandlingen virker. om den ikke gjør det, kan det bli en belastning for det nye barnet som var født for å redde et søsken.

26

Nevn 4 ulike typer stamceller, gi kjennetegn og eksempler på de ulike stamcelletypene.

1. Totipotente, Kjennetegn: Kan danne alle celletyper, f.eks. befruktede eggceller rett etter befruktning.
2. Pluripotente, Kjennetegn: Kan utvikle svært mange celletyper, men ikke morkake og fosterhinner, f.eks. en uke etter befruktning -> blastocyst. Cellene i blastocysten er pluripotente.
3. Multipotente, Kjennetegn: Kan utvikle seg til noen få celletyper, f.eks. stamceller fra beinmarg eller navlestrengsblod kan utvikle seg til nye blodceller (røde og hvite blodceller) (behandle blodkreft)
4. Unipotente, Kjennetegn: Kan utvikle seg til en celletype, f.eks. muskelstamceller som kan danne nye muskelceller.

27

Hva er stamceller?

En celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye celletyper, kalles stamcelle. Vi kan også kalle den "opphavscelle" eller "morcelle".

28

En gentest er en undersøkelse av DNA som er isolert fra en biologisk prøve (f.eks. en blodprøve).
Hvilke 2 typer gentester skiller vi mellom?

-DNA.typing: undersøkelser av DNA som skal identifisere personer eller slektskap mellom personer, først og fremst til bruk i rettsmedisinen.
-DNA.diagnostikk: gentester som skal identifisere genutgaver som kan føre til sykdom.

29

Er det strenge regler for bruk av gentester?

Ja, det er bare godkjente istitusjoner som kan utføre gentester, og da bare til medisinske og kriminaltekniske formål. Den som blir undersøkt, må i tillegg ha gitt skriftlig samtykke unntatt når det gjelder alvorlige forbrytelser. Bioteknologiloven presiserer at det er forbudt både og be om, motta, lagre eller bruke opplysninger om en annen person som er framkommet ved genetiske undersøkelser. Dette gjelder selvsagt også forsikringsselskaper og arbeidgivere.