Ravan Farsi Flashcards Preview

USMLE Medicine > Ravan Farsi > Flashcards

Flashcards in Ravan Farsi Deck (77)
Loading flashcards...
1

Aculalia

تکلم نامفهوم،یاوه گویی

2

Acataphasia

زبان پریشی نحوی،گفته های نامتناسب

3

Acenesthasia

ناآگاهی تنی

4

Ailurophobia

ترس از گربه

5

Algophobia

ترس از درد

6

Anaclitic

اتکایی،وابستگی به دیگران

7

Anancasm

رفتار وسواسی

8

Astereognosis

ناتوانی در تشخیص با لمس

9

Asyndesis

آمیختن تصاویر و افکار نامربوط

10

Anosognosia

انکار نقیصه جسمانی

11

Lexia_lalia_kinesia

حرکت_گفتن_خواندن

12

Carebaria

احساس فشار در سر

13

Catalepsy

خشک شدگی

14

Cataplexy

از بین رفتن قوام عضلات

15

Causalgia

درد سوزشی

16

Cenesthesia

تغییر در کیفیت احساس در بخشی از بدن

17

Cluttering

بریده بریده حرف زدن،سریع،قابل فهم نیست،فرد آگاه نیست

18

Conation

کردار

19

Cryptolalia,cryptographia

نهان نویسی،نهان گویی

20

Decompensation_compensation

جبران_پسرفت عملکرد روانی

21

Deja(vu_entendu_pense)

آشنا(بینی_شنیداری_پنداری)

22

Infedility(delusion)

بی وفایی

23

Self accusation(delusion)

خود مقصربینی

24

Dereism

واقعیت گریزی

25

Dysprosody

آهنگ پریشی

26

Ego alien

Ego dystonia

27

Floccilation

رخت سایی

28

Glossolalia

کلام نامفهوم برای شنونده که برای گوینده معنادار است

29

Holophrastic

استفاده از یک کلمه واحد برای بیان عقاید

30

Hyperpragia

فعالیت ذهنی و تفکر مفرط