Receptorer Flashcards Preview

ERL > Receptorer > Flashcards

Flashcards in Receptorer Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

Tyrisonkinasreceptorer är en typ av enzymkopplad receptor. Beskriv ett tänkbart förlopp från det att ett hormon binder till receptorn till dess att kedjan är färdig.

A

Tyrosinkinasreceptorer bygger på en konformation där det bildas ett dimer-komplex varpå tyrosinprotein på insidan av membranet blir fosforylerat och kan starta en kaskadreaktion av 2nd messengers -> ofta kinas som i sin tur kan reglera fosforylering av målprotein eller verka som transkriptionsfaktor för genreglering

2
Q

receptorer för hormon kan finnas på 3 ställen i cellen. Ge 1 exempel på hormon för resp receptor.

A

på cellmembran: ex peptid-hormoner (GH, ACTH, Prolaktin)
i cytoplasman: steroidhormon (Aldosteron, Kortisol)
i cellkärnan: hydrofoba, ex tyroideahormon

3
Q

Utöver GPCR finns 2 andra typer av receptorer som hormon binder till. Vilka är dessa?

A

Jonkanal-bunden -> används av ex neurotransmittorer (acetylkolin, noradrenalin), bygger på konformation som skapar membranpotential.
Enzym-kopplad receptor -> ex tyrosinkinasreceptor