Tillväxt (hormonell och genetisk regl.) Flashcards Preview

ERL > Tillväxt (hormonell och genetisk regl.) > Flashcards

Flashcards in Tillväxt (hormonell och genetisk regl.) Deck (22)
Loading flashcards...
1
Q

Tillväxt efter födsel kan delas in i 3 kategorier. Beskriv dessa 3 och vilka hormoner som kännetecknar dem.

A
2
Q

Beskriv hur tillväxtpotential i olika delar av kroppen är olika under livets gång

A

Ex huden och epitel i MT-kanalen har ständigt god hyperplasi och minskar i princip inte under livets gång, medan tillväxtmöjligheten i ben (tillväxtplattan) blir permanent sluten efter puberteten.

3
Q

Var produceras IGF-1?

A

Främst i levern och verkar då primärt endokrint (via blod), men även i muskler och annan vävnad och verkar då främst para- eller autokrint.

4
Q

Ge 3 exempel på hormon som reglerar tillväxt och beskriv kortfattad hur de gör det.

A

Ex GH - ökar proliferation och hypertrofi hos flera vävnader i kroppen
IGF-1 är särskilt viktig i fetal ålder för tillväxt
Somatostatin nedregl. flera av de hormoner som ger tillväxt
Ghrelin har visat sig ge ökat GHRH -> + [GH]

5
Q

Var produceras GH?

A

GH produceras hos somatotrofer i anterior hypofys.

6
Q

Ett överskott på GH i vuxen ålder leder inte till ökad längd. Förklara varför.

A

Stängd tillväxtplatta

7
Q

Hur reglerar GH längden hos ett foster i mammans mage?

A

Inte alls. GH påverkar varken längd eller sekretion av IGF-1 förrän i barndomsålder

8
Q

Beskriv hur hypotalamus kan reglera utsöndringen av GH (receptorförlopp)

A

Utöver hormonell regl. även via CNS vid ex stress som ökar GHRH. GHRH och somatostatin verkar på samma sätt fast med motsatt effekt.
Hormonerna binder till GPCR -> cAMP + öppning av jonkanaler (stängning om det gäller somatostatin)

Kaskaden av 2nd messengers (ofta enzymer) kan reglera intracellulärt på flera sätt, men kommer ofta leda till aktivt kinas som kan fosforylera/defosforylera målprotein eller reglera en gen via transkriptionsfaktorer.

9
Q

Faktorer så som stress och träning har visat sig öka IGF-1-halter i kroppen. Förklara utifrån din kunskap om hormoner hur det kan ske.

A

Vid stress kan CNS -> signaler till hypotalamus att utsöndra mer GHRH som i sin tur -> GH -> IGF-1 i blodet (via levern)

10
Q

Hur transporteras GH i blodet?

A

Fritt! En del transporteras med GH-binding protein och eller ALS för att förlänga livslängd och skapa en buffert, men behövs bara föra specifika iso-former av GH.

11
Q

Hur transporteras IGF-1 i blodet?

A

IGF-1 kan transporteras fritt men en majoritet transporteras via binding protein och eller ALS och bildar på så vis en binär- eller tertriärstruktur (i syfte att förlänga livslängd samt skapa en buffert)
IGF-1 måste släppa från transportprotein och ALS för att bli aktivt.

12
Q

Vilken typ av receptor binder IGF-1 till?

A

Tyrosinkinasreceptor

13
Q

GH verkar olika beroende på kroppen begär. Hur verkar GH i anabol vs katabolt tillstånd?

A

Anabol: insulin frisätts, stimulerar tillväxt genom ökad IGF-1 i ex levern, minskar lagrat fett genom att stimulera lipolys, ger insulinresistans

Katabol: vid svält -> insultin avstängt, mobiliserar glykogenlager (glukos), IGF-1-produktion stängs av.

14
Q

Vad fyller prolaktin för funktion?

A

Prolaktin finns hos både män och kvinnor men har en framträdande roll i utveckling av bröst och bröstmjölk

15
Q

Beskriv översiktligt hur hypofysens blodförsörjning går.

A

Hypofysen har ett sk. Portalt cirkulationssystem mellan hypofysen och hypotalamus som bygger på att ”isolera” ett kretslopp som inte ständigt skickar ut och blir påverkat av andra hormon i blodet.

16
Q

Posterior hypofys utsöndrar 2 st hormon. Vilka är dessa och vad fyller de för funktion?

A

ADH - antidehyretiskt hormon som reglerar kissnödighet bla, samt Oxytocin - som har regulatorisk effekt på ex äggstockar

17
Q

Beskriv översiktligt hur ex GH eller annat tillväxthormon kan verka på tillväxtplattan och på så vis göra oss längre.

A

GH eller andra tillväxthormon uppreglerar proliferation hos de stamceller som sitter i Resting zone som sedan ”vandrar” nedåt med förlorad multipotens via Proliferationszonen, prehypertrofisk samt hypertrofisk zon som ansamlar ett ökande lager celler -> tillväxt

Stamcellerna blir slutligen osteoblaster som tydligt kan ses på röntgen. Cellerna kommer också att kalcifieras (kalcium) och ge dess karakteristiska struktur.

18
Q

Det finns bara 1 gen som kodar för GH, trots det finns 2 isomerer av GH. Förklara utifrån dina GEN-kunskaper varför.

A

Alternativ splicing

19
Q

Förklara hur frisättning av GH regleras hos en frisk individ

A

Hämmas av sig själv (neg. Feedback loop), samt av IGF-1 dels direkt mot de producerande somatotrof-cellerna men även via signaler från hypotalamus som via D-celler -> somatostatin. En nedreglerad utsöndring av GHRH kommer också nedreglera koncentrationer GH i blodet.

20
Q

I fetal ålder har inte uppreglering av IGF-1 via GH etablerats. Hur regleras IGF-1 i fetal ålder?

A

Via nutrion och i sin tur insulinpåslag

21
Q

Vad innebär catch-up i tillväxtavseende?

A

Catch up growth avser den tillväxt som sker för att komma ikapp tillväxtkurvan efter att ha hamnat X standarddeviationer för lågt. Behandling med tillväxthormon så som GH kan ge en catch up growth, men ibland kommer det naturligt. Catch up growth avser i regel inte den tillväxt som sker under puberteten, utan snarare innan.

22
Q

Hur kan hormonresistans påverka tillväxt?

A

Hormonresistans kan i sin tur vara ett resultat av mutationer eller polymorfism i gener som kodar antingen för hormonet i sig eller för receptorprotein. Om en receptor är antingen för svag eller för stark kan det leda till onormal tillväxt (ofta sämre tillväxt)