Signalmolekyler Flashcards Preview

Avsnitt 9 > Signalmolekyler > Flashcards

Flashcards in Signalmolekyler Deck (21):
1

Vilka typer av signalmolekyler kan passera plasmamembranet?

- Hydrofoba molekyler t.ex. steroider som kolesterol, kortisol och könshormoner

- Små opolära molekyler som CO2, CO, NO2 och H2O

2

Vilka typer av signalmolekyler kan INTE passera plasmamembranet?

- Proteiner som insulin, glukagon etc

- Catekolaminer som adrenalin, dopamin

- Acetylkolin

3

Binder Insulin och Glukagon till receptor extracellulärt eller intrecellulärt?

De är proteiner som binder till receptor på utsidan av cellen

4

Binder Adrenalin och Dopamin till receptor intra- eller extra cellulärt?

Extracellulärt. De är Catekolaminer och kan ej passera plasmamenbranet

5

Binder Acetylkolin till receptor intra- eller extracellulärt?

Extracellulärt

6

Vad är en Agonist?

En naturlig eller konstgjord ligand som aktiverar receptorn

7

Vad är en antagonist?

En ligand som binder till receptorn utan att aktivera - blockerar receptorn för agonist

8

Vilka 5 modeller för cellkommunikation finns det?

- Kontaktberoende signalering

- Paracrina signalmolekyler

- Autocrina signalmolekyler

- Neuronal/synaptic signal

- Endocrine

9

Vad innebär kontaktberoende kommunikation/signalering?

Liganden och receptorn är bundna till plasmamembran eller ECM
- krävs direktkontakt för signalering

Viktig för cellens förmåga att känna av sin omgivning

10

Exempel på kontaktberoende signalering?

Cell-cell kommunikation mha av Cadherin eller Gap Junction

11

Vad innebär Paracrine signalering?

Signaler som färdas en kort distans - t.ex. signaler från lymfkörtel

12

Vad innebär Autokrin signalering?

Signalmolekyler produceras i samma cell där receptorn finns

13

Vad innebär Neuronal/synaptic signalering?

Axon går mellan signalerande cell och mottagande cell.

När en elektrisk signal (membranets depolarisation) när synapsen frisätts neurotransmitters som binder till receptorer på mottagarcellens membran.

Går mycket snabbt och är kortvarig

14

Vad innebär Endokrin signalering?

Signaler som når ut till ett stort område och har en långtidsverkan

Respons tar längre tid än parakrin eller synaptic signalering

Signalmolekyler produceras i endokrina körtlar och kan vara hormon eller protein

15

Vad menas med Neuroendokrin signalering?

När en neuronal signal i hjärnan aktiverar hormonproducerade körtlar i hjärnan —> dessa hormon signalerar till hormonproducerande endokrina körtlar i t.ex. njure

”Fight-or flight” response - resulterar i frisläppning av adrenalin och cortisol

16

Hur transporteras endokrina signalmolekyler?

I blodet mha av transportprotein som t.ex. albumin eller andra med högre specifik affinitet

17

Vad menas med ligand-responsiv transkriptionsfaktor och vilken typ av signalering kan ge upphov till detta?

Endokrona signaler som hormon/steroider binder till receptor i cellen som då fungerar som en transkriptionsfaktor

18

Ge ett exempel på en parakrin signalmolekyl?

Kväveoxid (NO)

Som svar på en neuronal signal deamineras Aginin och bildar NO som sedan kan diffundera till närliggande celler där den ökar konc av cGMP och sänker konc av Ca2+
Vilket leder till muskelavslappning av glatt muskelatur och ökar blodflöder

Glatt muskelatur omger inre organ och blodkärl

19

Exempel på 2nd messanger?

CAMP, cGMP och Ca2+

20

Vad kännetecknar en molekylär switch?

Signalen kan både slås av/på

- En vanlig switch är fosforylering av kinaser
Fosforyleringen tas bort av fosfatas

- Vissa GTP- binding proteins (G-protein)
”Slås på” av GEF (GTP byts ut till GDP)
”Slås av” av GAP (hydrolyserar GTP ->GDP)

21

3 huvudklasser av membranbundna receptorer?

- G-proteinkopplade receptorer (GPCR)

- Enzymkopplade receptorer (RTK)

- Jonkanalkopplade receptorer