STANDING POSTURES Flashcards Preview

ÁSANA > STANDING POSTURES > Flashcards

Flashcards in STANDING POSTURES Deck (40):
1

 

 

 

 

RAJA PRATHANASANA

2

 

 

 

 

TRISHULASANA

3

RAJA VRIKSHASANA

4

EKAPADA URDHWASANA

5

SHIVA NATARAJASANA

6

RAJA NATARAJASANA

7

URDHWA DANURASANA

8

JANÚRDHWA SÍRSHÁSANA

9

RAJA JANURDHWASANA

10

RAJA GARUDASANA

11

RAJA PAKSHASANA

12

URDHWA PADAPRASARANASANA

13

PRASARANA EKAPADASANA

14

ADYASANA

15

GRIVAVARTENASANA

16

BAHUVARTENASANA

17

RAJA NITAMBASANA

18

RAJA CHANDRASANA

19

RAJA TRIKONASANA

20

DWAHASTA RAJA PRISHTAKONASANA

21

RAJA PRISHTAKONASANA

22

JANURASANA

23

 

 

 

 

RAJA SIRANGUSTASANA

24

 

 

 

 

RAJA PADAPRASARANASANA

25

PURNASANA

26

RAJA HASTINASANA

27

TALASANA

28

RAJA CHAKRASANA

29

RAJA CHAKRASANA

30

RAJA KANDHARASANA

31

RAJA KANDHARASANA

32

RAJA PADAHASTASANA

33

RAJA PADAHASTASANA

34

MAHA SHAKTYASANA

34

RAJA PARSHWOTTANASANA

34

RAJA EKAPADA DWAHASTASANA

34

PARSHWA EKAHASTASANA

34

RAJA UTKASANA

34

 

 

 

 

EKAHASTA PARIGHASANA

34

RAJA HANUMANASANA