Supplementary Words Flashcards Preview

Mandarin Vocabulary > Supplementary Words > Flashcards

Flashcards in Supplementary Words Deck (1296):
1

不好

Bù hǎo
Not good

2

很早

Hěn zǎo
Very early

3

很不好

Hěn bù hǎo
Very bad

4

不早

Bù zǎo
Not early

5

还好

Hái hǎo
Not bad

6

不很好

Bù hěn hǎo
Not very good

7

不谢

Bú xiè
Not at all

8

谢谢你

Xiè xiè nǐ
Thank you

9

他很友好

Tā hěn yǒu hǎo
He's very friendly

10

好人

Hǎo rén
Good person

11

早上好

Zǎo shang hǎo
Good morning

12

好友

Hǎo yǒu
Good friend

13

国王

Guó wáng
King

14

王国

Wáng guó
Kingdom

15

海上

Hǎi shàng
At the sea

16

人名

Rén míng
Name

17

名人

Míng rén
Celebrity

18

早安

Zǎo ān
Good morning

19

姓名

Xìng míng
Full name

20

海港

Hǎi gǎng
Harbour

21

友人

Yǒu rén
Friend

22

人海

Rén hǎi
A huge crowd

23

海马

Hǎi mǎ
Seahorse

24

你家

Nǐ jiā
Your family

25

国家

Guó jiā
Country

26

在家

Zài jiā
At home

27

谁的

Shuí de
Whose

28

人们

Rén men
People

29

家人

Jiā rén
Family members

30

家家

Jiā jiā
Every family

31

北方

Běi fāng
The north

32

西方

Xī fāng
The west

33

日历

Rì lì
Calendar

34

大海

Dà hǎi
Ocean

35

七口人

Qī kǒu rén
Seven members in the family

36

大弟弟

Dà dì di
Older younger brother

37

小弟弟

Xiǎo dì di
Youngest younger brother

38

几口人

Jǐ kǒu rén
How many members in the family

39

有人

Yǒu rén
There is somebody

40

有名

Yǒu míng
Famous

41

有的

Yǒu de
Some

42

大人

Dà rén
Adult

43

两姐妹

Liǎng jiě mèi
Two sisters

44

两兄弟

Liǎng xiōng dì
Two brothers

45

文字

Wén zì
Word

46

文学

Wén xué
Literature

47

不用

Bú yòng
No use

48

用心学

Yòng xīn xué
Concentrate

49

齐心

Qí xīn
Of one mind

50

小朋友

Xiǎo péng yǒu
Children

51

很多

Hěn duō
Many;Much

52

大国

Dà guó
Large country

53

口水

Kǒu shuǐ
Saliva

54

海水

Hǎi shuǐ
Seawater

55

山水

Shān shuǐ
Landscape;Scenery

56

水手

Shuǐ shǒu
Seaman

57

水田

Shuǐ tián
Paddy field

58

大火

Dà huǒ
Large fire

59

山火

Shān huǒ
Forest fire

60

天文

Tiān wén
Astronomy

61

天天

Tiān tiān
Every day

62

一天

Yí tiān
One day

63

木马

Mù mǎ
Wooden horse

64

木耳

Mù ěr
Wood ear

65

大哥

Dà gē
Eldest brother

66

上五年级

Shàng wǔ nián jí
In grade five

67

大学生

Dà xué shēng
University student

68

二哥

Èr gē
Second eldest brother

69

年年

Nián nián
Every year

70

中年人

Zhōng nián rén
Middle-aged person

71

中级

Zhōng jí
Intermediate level

72

学年

Xué nián
School year

73

可是

Kě shì
But

74

月历

Yuè lì
Lunar calendar

75

二胡

Èr hú
Chinese instrument

76

出口

Chū kǒu
Exit

77

日出

Rì chū
Sunrise

78

出国

Chū guó
Go abroad

79

出名

Chū míng
Famous

80

土地

Tǔ dì
Farmland

81

田地

Tián dì
Land

82

本地人

Běn dì rén
Locals;Natives

83

王子

Wáng zǐ
Prince

84

女王

Nǚ wáng
Queen

85

门口

Mén kǒu
Doorway

86

大门

Dà mén
Gate

87

小门

Xiǎo mén
Door

88

上门

Shàng mén
To someone‘s house

89

力学

Lì xué
Mechanics

90

水力

Shuǐ lì
Water power

91

人力

Rén lì
Human resources

92

子女/儿女

Zǐ nǚ/Ér nǚ
Sons and daughters

93

女子

Nǚ zǐ
Young woman

94

口语

Kǒu yǔ
Spoken language

95

说话

Shuō huà
Speak

96

说好话

Shuō hǎo huà
Speak nicely;Speak well of

97

说大话

Shuō dà huà
Speak in exaggeration

98

东方

Dōng fāng
East

99

汉人

Hàn rén
Han people

100

汉字

Hàn zì
Chinese character

101

等人

Děng rén
Wait for someone

102

等级

Děng jí
Grade;Rank

103

三等

Sān děng
Third class

104

笔名

Bǐ míng
Pen name

105

老朋友

Lǎo péng you
Old friend

106

老好人

Lǎo hǎo rén
Nice person

107

亲手/亲口

Qīn shǒu/Qīn kǒu
Personally

108

亲人

Qīn rén
Relatives

109

老人

Lǎo rén
Elderly

110

老大

Lǎo dà
Boss;Eldest

111

亲友

Qīn yǒu
Friends

112

好心

Hǎo xīn
Kind-hearted

113

少年

Shào nián
Junior

114

少男

Shào nán
Boys

115

少女

Shào nǚ
Girls

116

大西洋

Dà xī yáng
Atlantic Ocean

117

生日会

Shēng rì huì
Birthday party

118

想家

Xiǎng jiā
Homesick

119

夫人

Fū rén
Madame;Mrs.

120

姐夫

Jiě fū
Brother-in-law

121

法侓

Fǎ lù
Law

122

主人

Zhǔ rén
Master

123

水银

Shuǐ yín
Mercury

124

的士

Dí shì
Taxi

125

夫妇

Fū fù
Couple

126

西医

Xī yī
Western medicine

127

妇女

Fù nǚ
Woman

128

生水

Shēng shuǐ
Tap water

129

生长

Shēng zhǎng
Growing

130

生字

Shēng zì
New vocabulary

131

自来水

Zì lái shuǐ
Running water

132

兄长

Xiōng zhǎng
Brothers

133

长子

Zhǎng zǐ
Eldest son

134

做工

Zuò gōng
Work

135

手工

Shǒu gōng
Handcraft

136

员工

Yuán gōng
Staff

137

海员

Hǎi yuán
Seaman

138

书本

Shū běn
Book

139

日光

Rì guāng
Sun rays;Daylight

140

月光

Yuè guāng
Moonlight

141

目光

Mù guāng
Sight;Vision

142

火光

Huǒ guāng
Fire

143

木头

Mù tou
Head

144

头等

Tóu děng
Top;First class

145

白天

Bái tiān
Daytime

146

白发

Bái fà
White hair

147

白开水

Bái kāi shuǐ
Boiled water

148

白云

Bái yún
Cloud

149

目的

Mù dì
Purpose

150

院子

Yuàn zi
Yard

151

学院

Xué yuàn
College;Institute

152

公用

Gōng yòng
For public use

153

公安

Gōng ān
Public security

154

公主

Gōng zhǔ
Princess

155

早饭

Zǎo fàn
Breakfast

156

中饭

Zhōng fàn
Lunch

157

喜酒

Xǐ jiǔ
Wedding banquet

158

酒厂

Jiū cháng
Brewery

159

酒会

Jiǔ huì
Cocktail party

160

酒家

Jiǔ jiā
Restaurant

161

校医

Xiào yī
School doctor

162

校工

Xiào gōng
School janitor

163

美人

Měi rén
Beautiful person

164

学士

Xué shì
Bachelor's degree

165

美好

Měi hǎo
Fine;Happy

166

乌云

Wū yún
Dark clouds

167

女工

Nǚ gōng
Female worker

168

和气

Hé qì
Kind;Gentle

169

小气

Xiǎo qì
Petty;Stingy

170

高级

Gāo jí
High-ranking

171

开门

Kāi mén
Open the door

172

开口

Kāi kǒu
Open one's mouth

173

开水

Kāi shuǐ
Boiled water

174

水汽

Shuǐ qì
Steam

175

电工

Diàn gōng
Electrician

176

电话

Diàn huà
Telephone

177

班级

Bān jí
Class;Grade

178

班长

Bān zhǎng
Head of the class

179

班车

Bān chē
Bus schedule

180

公开

Gōng kāi
Public

181

同岁

Tóng suì
Same age

182

同等

Tóng děng
Equal

183

同班

Tóng bān
Classmate

184

同校

Tóng xiào
Schoolmate;Peer

185

马路

Mǎ lù
Road;Street

186

山路

Shān lù
Mountain road

187

路口

Lù kǒu
Intersection

188

公路

Gōng lù
Highway

189

问路

Wèn lù
Ask the way

190

飞行员

Fēi xíng yuán
Pilot

191

写字

Xiě zì
Writing

192

大写

Dà xiě
Capital letter

193

小写

Xiǎo xiě
Lowercase letter

194

笔尖

Bǐ jiān
Pen tip

195

中国菜

Zhōng guó cài
Chinese food

196

法国菜

Fā guō cái
French good

197

做菜

Zuò cài
To cook

198

早上

Zǎo shang
Early morning

199

慢车

Màn chē
Accommodation train

200

一半

Yí bàn
One half

201

半天

Bàn tiān
Half a day

202

右手

Yòu shǒu
Right hand

203

左手

Zuǒ shǒu
Left hand

204

世界小姐

Shì jiè xiǎo jiě
Miss World

205

男孩

Nán hái
Boy

206

女孩

Nǚ hái
Girl

207

书包

Shū bāo
School bag;Backpack

208

好笑

Hǎo xiào
Funny

209

可笑

Kě xiào
Ridiculous

210

大笑

Dà xiào
Laughing out loud

211

说笑话

Shuō xiào hua
Make a joke

212

吃早饭

Chī zǎo fàn
Eat breakfast

213

吃午/中饭

Chī wǔ / zhōng fàn
Eat lunch

214

吃晚饭

Chī wǎn fàn
Eat dinner

215

手表

Shǒu biǎo
Watch

216

电表

Diàn biǎo
Electricity meter

217

水表

Shuǐ biǎo
Water meter

218

今晚

Jīn wǎn
Tonight

219

晚安

Wǎn ān
Goodnight

220

回国

Huí guó
Returning to one's country

221

长裤

Cháng kù
Trousers

222

小人书

Xiǎo rén shū
Children's book

223

短工

Duǎn gōng
Labourer

224

一套书

Yì tào shū
A series of books

225

皮裤

Pí kù
Leather pants

226

外出

Wài chū
Going out;Outside

227

外星人

Wài xīng rén
Aliens

228

生物

Shēng wù
Living

229

宝物

Bǎo wù
Precious thing

230

花车

Huā chē
Float (parade)

231

毛巾

Máo jīn
Towel

232

安全帽

Ān quán mào
Helmet

233

服装店

Fú zhuāng diàn
Clothes shop

234

皮带

Pí dài
Leather belt

235

手巾

Shǒu jīn
Hand towel

236

鞋带

Xié dài
Shoelace

237

表带

Biǎo dài
Watch strap

238

白纸

Bái zhǐ
White paper

239

台子

Tái zi
Table

240

月台

Yuè tái
Platform

241

电台

Diàn tái
Television;Radio station

242

温度表

Wēn dù biǎo
Thermometer

243

温水

Wēn shuǐ
Warm water

244

水温

Shuǐ wēn
Water temperature

245

转学

Zhuǎn xué
Transfer schools

246

转身

Zhuǎn shēn
Turn around

247

转头

Zhuǎn tóu
Turn your head

248

好转

Hǎo zhuǎn
Improve

249

雨鞋

Yǔ xié
Rain boots

250

雨帽

Yǔ mào
Rain hat

251

雨天

Yǔ tiān
Rainy day

252

雨季

Yǔ jì
Rainy season

253

雨水

Yǔ shuǐ
Rainwater

254

风力

Fēng lì
Wind power

255

风车

Fēng chē
Windmill

256

风水

Fēng shuǐ
Feng shui

257

风衣

Fēng yī
Windbreaker

258

雪花

Xuě huā
Snowflake

259

白雪公主

Bái xuě gōng zhǔ
Snow White

260

长期

Cháng qī
Long-term

261

长衫

Cháng shān
Long-sleeved

262

城门

Chéng mén
City gate

263

城里

Chéng lǐ
In the city

264

城外

Chéng wài
Outside of the city

265

首先

Shǒu xiān
First

266

首长

Shǒu zhǎng
President;Head

267

冷气机

Lěng qì jī
Air conditioner

268

凉鞋

Liáng xié
Sandals

269

暖色

Nuǎn sè
Warm colours

270

热心

Rè xīn
Warm-hearted

271

公公

Gōng gōng
Grandfather (mother's side)

272

公牛

Gōng niú
Bull

273

公用电话

Gōng yòng diàn huà
Public phone

274

每个小时

Měi gè xiǎo shí
Every hour

275

每时每刻

Měi shí měi kè
Every time;Moment

276

古人

Gǔ rén
Elder;Senior

277

古文

Gǔ wén
Ancient literature

278

古书

Gǔ shū
Ancient books

279

古画

Gǔ huà
Ancient paintings

280

古时候

Gǔ shí hòu
Once upon time

281

全国

Quán guó
Nationwide

282

爱国

Ài guó
Patriotic

283

国土

Guó tǔ
Territory

284

暑期班

Shǔ qī bān
Summer school

285

节假日

Jié jià rì
Holiday

286

游泳裤

Yóu yǒng kù
Swimtrunks

287

常用字

Cháng yòng zǐ
Words in common use

288

地雷

Dì léi
Landmine

289

第一名

Dì yī míng
No. 1

290

游船

Yóu chuán
Cruise

291

游泳衣

Yóu yǒng yī
Swimming suit

292

开放

Kāi fàng
Open

293

放手

Fàng shǒu
Let go

294

放大

Fàng dà
Enlarge

295

放火

Fàng huǒ
Set on fire

296

家乡

Jiā xiāng
Hometown

297

同乡/老乡

Tóng xiāng/Lǎo xiāng
Same nationality

298

鱼雷

Yú léi
Torpedo

299

美人鱼

Měi rén yú
Mermaid

300

过时

Guò shí
Over time

301

过期

Guò qī
Expired

302

过冬

Guò dōng
Spend winter

303

过春节

Guò chūn jié
Celebrate Chinese Spring Festival

304

过年

Guò nián
Celebrate the New Year

305

过中秋节

Guò zhōng qiū jié
Celebrate Mid-Autumn Festival

306

父亲节

Fù qīn jié
Father's Day

307

父子

Fù zi
Father and son

308

父女

Fù nǚ
Father and daugther

309

寒风

Hán fēng
Cold wind

310

冰天雪地

Bīng tiān xuě dì
Covered with ice and snow

311

冰山

Bīng shān
Iceberg

312

冰冷

Bīng lěng
Ice cold

313

冰水

Bīng shuǐ
Ice water

314

冰上运动

Bīng shang yùn dòng
Ice sports

315

母亲节

Mù qīn jié
Mother's Day

316

母子

Mù zi
Mother and son

317

母女

Mù nǚ
Mother and daughter

318

母语

Mù yǔ
Mother tongue

319

母牛

Mù niú
Cow

320

游泳队

Yóu yǒng duì
Swimming team

321

队员

Duì yuán
Team member

322

口音

Kǒu yīn
Accent

323

语音

Yǔ yīn
Pronounciation

324

男高音

Nán gāo yīn
Tenor

325

女高音

Nǚ gāo yīn
Soprano

326

总共

Zǒng gòng
Altogether

327

总机

Zǒng jī
Switchboard

328

总理

Zǒng lǐ
Prime Minister

329

手工业

Shǒu gōng yè
Handicraft

330

脑子

Nǎo zi
Brain

331

头脑

Tóu nǎo
Mind

332

大脑

Dà nǎo
Cerebrum

333

跳水

Tiào shuǐ
Diving

334

电流

Diàn liú
Electric current

335

水流

Shuǐ liú
Rivers;Streams

336

气流

Qì liú
Airflow;Airstream

337

好听

Hǎo tīng
Sounds nice

338

听话

Tīng huà
Obedient

339

听见

Tīng jiàn
Heard

340

电影明星

Diàn yǐng míng xīng
Movie star

341

听写

Tīng xiě
Dictation

342

说的很流

Shuō de hěn liú
Speaks very fluently

343

总的来说

Zǒng de lái shuō
Generally speaking

344

总工程师

Zǒng gōng chéng shī
Chief engineer

345

开玩笑

Kāi wán xiào
Make a joke;Joke around

346

新生

Xīn shēng
Freshmen

347

新手

Xīn shǒu
New hand

348

新年好

Xīn nián hǎo
Happy New Year

349

水饺

Shuǐ jiǎo
Dumplings

350

虾饺

Xiā jiǎo
Shrimp dumplings

351

饺子皮

Jiǎo zi pí
Dumpling skin/wraps

352

包饺子

Bāo jiǎo zi
Make dumplings

353

农田

Nóng tián
Farmland

354

菜农

Cài nóng
Vegetables

355

课文

Kè wén
Text

356

起点

Qǐ diǎn
At the beginning

357

起动

Qǐ dòng
Start a machine

358

起风了

Qǐ fēng le
Windy;Starting to get windy

359

从今天起

Cóng jīn tiān qǐ
Starting from today

360

皮球

Pí qiú
Leather ball

361

气球

Qì qiú
Balloon

362

长跑

Cháng pǎo
Long-distance

363

短跑

Duǎn pǎo
Short-distance

364

跑鞋

Pǎo xié
Running shoes

365

跑表

Pǎo biǎo
Stopwatch

366

跑车

Pǎo chē
Race car

367

鱼网

Yú wǎng
Fishnet

368

发网

Fà wǎng
Hairnet

369

活水

Huó shuǐ
Fresh water

370

活鱼

Huó yú
Fresh fish

371

活虾

Huó xiā
Fresh shrimp

372

花篮

Huā lán
Flower basket

373

牛排

Niú pái
Steak

374

出色

Chū sè
Outstanding

375

热气球

Rè qì qiú
Hot air balloon

376

周游了世界

Zhōu yóu le shì jiè
Travel around the world

377

高跟鞋

Gāo gēn xié
High-heeled shoes

378

龙船

Lóng chuán
Dragon boat

379

水龙头

Shuǐ lóng tóu
Faucet

380

月初

Yuè chū
Beginning of the month

381

年初

Nián chū
Beginning of the year

382

初级

Chū jí
Primary

383

初期

Chū qí
Early days

384

初春

Chū chūn
Early spring

385

赛马

Sài mǎ
Horse race

386

赛车

Sài chē
Car race

387

生活

Shēng huó
Life

388

足球赛

Zú qiú sài
Soccer match

389

钢铁厂

Gāng tiě chǎng
Steel factory

390

队长

Duì zhǎng
Team captain

391

啦啦队

Lā lā duì
Cheer team

392

歌星

Gē xīng
Pop star;Singer

393

歌手

Gē shǒu
Singer

394

国歌

Guó gē
National anthem

395

马球

Mǎ qiú
Polo

396

冰球

Bīng qiú
Ice hockey

397

水球

Shuǐ qiú
Water polo

398

手球

Shǒu qiú
Handball

399

地球

Dì qiú
Earth

400

星球

Xīng qiú
Planet;Star

401

球赛

Qiú sài
Ball game

402

球鞋

Qiú xié
Sport shoes

403

油田

Yóu tián
Oilfield

404

石油

Shí yóu
Non-processed oil

405

汽油

Qì yóu
Gasoline

406

香油

Xiāng yóu
Sesame oil

407

古钢琴

Gǔ gāng qín
Organ;Clavichord

408

手风琴

Shǒu fēng qín
Accordian

409

明月

Míng yuè
Bright moon

410

月中

Yuè zhōng
Middle of the month

411

大月

Dà yuè
Full month (31 days)

412

小月

Xiǎo yuè
30 day month

413

月球

Yuè qiú
Moon

414

月牙

Yuè yá
Crescent moon

415

明亮

Míng liàng
Bright

416

明星

Míng xīng
Star

417

茶馆

Chá guǎn
Tea house

418

茶包

Chá bāo
Teabag

419

茶色

Chá sè
Tawny;Brown

420

奶茶

Nǎi chá
Milk tea

421

床上用品

Chuáng shàng yòng pǐn
Bedding

422

工业品

Gōng yè pǐn
Industrial products

423

样品

Yàng pǐn
Sample

424

饮用水

Yǐn yòng shuǐ
Drinking water

425

热饮

Rè yǐn
Hot drink

426

学科

Xué kē
Subject

427

商科

Shāng kē
Business

428

牙科

Yá kē
Dentistry

429

外科

Wài kē
Surgery

430

全体

Quán tǐ
Whole body

431

立体

Lì tǐ
Stand

432

体温

Tǐ wēn
Body temperature

433

数目

Shù mù
Number

434

小数

Xiǎo shù
Decimal

435

分数

Fēn shù
Fraction

436

喜剧

Xǐ jù
Comedy

437

剧作家

Jù zuò jiā
Playwright

438

剧本

Jù běn
Script

439

休会

Xiū huì
Adjournment

440

休假

Xiū jià
Take leave

441

全世界

Quán shì jiè
The whole world

442

全年

Quán nián
Whole year

443

全家

Quán jiā
Whole family

444

全校

Quán xiào
Whole school

445

全班

Quán bān
Entire class

446

全球

Quán qiú
Global;Whole world

447

全体师生

Quán tǐ shī shēng
Staff and students;Whole class

448

化石

Huà shí
Fossil

449

美化

Měi huà
Beautify

450

老化

Lǎo huà
Aging

451

河流

Hé liú
River;Stream

452

河水

Hé shuǐ
River water

453

银河

Yín hé
Milky way

454

教育

Jiāo yù
Education

455

教育学

Jiāo yù xué
Practice of teaching

456

教学

Jiāo xué
Teach

457

教员

Jiāo yuán
Teacher;Instructor

458

教父

Jiāo fù
Godfather

459

对虾

Duì xiā
Prawn

460

对方

Duì fāng
Opposition

461

乐理

Yuè lǐ
Music theory

462

严冬

Yán dōng
Extreme weather

463

严寒

Yán hán
Cold;Stern

464

严师

Yán shī
Strict teacher

465

难学

Nán xué
Difficult to learn

466

难吃

Nán chī
Unpalatable

467

难听

Nán tīng
Course language; Ugly sounding

468

难看

Nán kàn
Ugly

469

歌剧

Gē jù
Opera

470

话剧

Huà jù
Drama

471

人类

Rén lèi
Humanity

472

同类

Tóng lèi
Similar

473

球类运动

Qiú lèi yùn dòng
Ballgame

474

丑角

Chǒu jué
Clown;Buffoon

475

小丑

Xiǎo chǒu
Clown

476

出丑

Chū chǒu
Make a fool of yourself

477

前天

Qián tiān
Day before yesterday

478

前年

Qián nián
Year before last

479

前人

Qián rén
Ancestors

480

前后

Qián hòu
Behind

481

口试

Kǒu shì
Oral exam

482

笔试

Bǐ shì
Written exam

483

初试

Chū shì
Beginning of the test

484

试一下/试一试/试试看

Shì yí xià/Shì yí shì/Shì shì kàn
Try

485

复姓

Fù xìng
Hyphenated name

486

复活节

Fù huó jié
Easter

487

功夫

Gōng fū
Martial arts

488

见过

Jiàn guò
Seen;Met before

489

看一看

Kàn yí kàn
Look around

490

玩一玩

Wán yì wán
Play around

491

生活

Shēng huó
Lived

492

楼房

Lóu fáng
Apartment;Building

493

高楼

Gāo lóu
Highrise building

494

办公楼

Bàn gōng lóu
Office building

495

农场

Nóng chǎng
Farm

496

会场

Huì chǎng
Conference room

497

公共场所

Gōng gòng chǎng suǒ
Public places

498

飞机场

Fēi jī chǎng
Airport

499

运动场

Yùn dòng chǎng
Sports field;Gym

500

一场比赛

Yī chǎng bǐ sài
Competition

501

场地

Chǎng dì
Location

502

画图/图纸

Huà tú/Tú zhǐ
Drawing

503

蓝图

Lán tú
Blueprint

504

堂哥

Táng gē
Male cousin from father's side

505

电池

Diàn chí
Battery

506

水池

Shuǐ chí
Pond

507

鱼池

Yú chí
Fish pond

508

乐池

Yuè chí
Orchestra

509

礼服

Lǐ fú
Ceremonial clothing

510

礼帽

Lǐ mào
Ceremonial hat

511

体操

Tǐ cāo
Gymnastics

512

停业

Tíng yè
Closed;Closing down

513

听说

Tīng shuō
Heard

514

教育部长

Jiào yù bù zhǎng
Minister of education

515

南部

Nán bù
South

516

放牛

Fàng niú
Cowherding

517

元月

Yuán yuè
January

518

元音

Yuán yīn
Vowels

519

死火山

Sǐ huǒ shān
Dormant volcano

520

死水

Sǐ shuǐ
Stagnant water

521

死人

Sǐ rén
Dead people

522

死心

Sǐ xīn
Give up

523

面孔

Miàn kǒng
Face

524

耳孔

Ěr kǒng
Ear hole

525

鼻孔

Bí kǒng
Nostril

526

伟人

Wěi rén
Great person

527

剧作家

Jù zuò jiā
Playwright

528

语言学家

Yǔ yán xué jiā
Linguist

529

音乐家

Yīn yuè jiā
Musician

530

历史学家

Lì shǐ xué jiā
Historian

531

路面

Lù miàn
Pavement

532

水面

Shuǐ miàn
Water surface

533

平面

Píng miàn
Plane(math)

534

菜园

Cài yuán
Vegetable gardens

535

茶园

Chá yuán
Tea garden/plantation

536

动物园

Dòng wù yuán
Zoo

537

进城

Jìn chéng
Enter the city

538

进出口公司

Jìn chū kǒu gōng sī
Import/Export company

539

隔球

Gé qiú
Squash ball

540

壁画

Bì huà
Mural

541

远足

Yuǎn zú
Hike

542

远亲

Yuǎn qīn
Distant relative

543

中药

Zhōng yào
Chinese medicine

544

西药

Xī yào
Western medicine

545

药品

Yào pǐn
Medicine

546

药方

Yào fāng
Prescription

547

印书

Yìn shū
Printed books

548

印第安人

Yìn dì ān rén
Native Indian

549

手印

Shǒu yìn
Handprint

550

脚印

Jiǎo yìn
Footprint

551

指印

Zhǐ yìn
Fingerprint

552

复印

Fù yìn
Duplicate

553

指针

Zhǐ zhēn
Pointer;Indicator

554

手指

Shǒu zhǐ
Finger

555

汉代

Hàn dài
Han Dynastry

556

针头

Zhēn tóu
Syringe

557

针尖

Zhēn jiān
Needle point

558

大头针

Dà tóu zhēn
Pin

559

分机

Fēn jī
Extension line

560

大年初一

Dà nián chū yī
Three days after Spring Festival

561

空手

Kòng shǒu
Empty-handed

562

比分

Bǐ fēn
Score

563

接近

Jiē jìn
Close;Approaching

564

没(有)事

Méi (yǒu) shì
Not busy;Free

565

出事

Chū shì
Accident

566

喜事

Xǐ shì
Wedding

567

国家大事

Guó jiā dà shì
National affairs

568

故事

Gù shì
Story

569

事故

Shì gù
Incident

570

关门

Guān mén
Close the door

571

有关

Yǒu guān
Related

572

码头

Mǎ tóu
Pier;Harbour

573

座位/座子

Zuò wèi/Zuò zi
Seat

574

床位

Chuáng wèi
Bed

575

王位

Wáng wèi
Throne

576

水位

Shuǐ wèi
Water level

577

地位

Dì wèi
Status

578

一位老师

Yī wèi lǎo shī
A teacher

579

天空

Tiān kòng
Sky

580

空话

Kòng huà
Talk

581

空白

Kòng bái
Blank

582

空地

Kòng dì
Vacant spot

583

化学系

Huà xué xi
Department of chemistry

584

太阳系

Tài yáng xi
Solar system

585

清早

Qīng zǎo
Early morning

586

清水

Qīng shuǐ
Clear water

587

清凉

Qīng liáng
Cool

588

清风

Qīng fēng
Breeze

589

说不清

Shuō bú qīng
Speak unclearly

590

数不清

Shǔ bù qīng
Countless

591

铁道

Tiě dào
Railway

592

通道

Tōng dào
Inform

593

人行道

Rén háng dào
Sidewalk

594

八道菜

Bā dào cài
Eight course meal

595

道路

Dào lù
Road

596

找朋友玩儿

Zǎo péng yǒu wán er
Find a friend to play with

597

找工作

Zǎo gōng zuò
Find a job

598

演歌

Yǎn gē
Singing concert

599

演出

Yǎn chū
Performance

600

演员

Yǎn yuán
Actor;Performer

601

时装表演

Shí zhuāng biǎo yǎn
Fashion show

602

知识

Zhī shí
Knowledge

603

知名人士

Zhī míng rén shì
Celebrity

604

通知

Tōng zhī
Inform;Notification

605

岁数

Suì shù
Age

606

事业工作

Shì yè gōng zuò
Specialties;Work

607

学历

Xué lì
Educational background

608

家养的动物

Jiā yǎng de dòng wù
Pets;Domesticated animals

609

温哥华

Wēn gē huá
Vancouver

610

(不)太熟

(Bú) tài shú
(Not) too familiar

611

推荐

Tuī jiàn
Recommend

612

交响乐团

Jiāo xiǎng yuè tuán
Jazz band

613


Impatient;Important/Urgent

614

清楚

Qīng chu
Clear

615

Xuǎn
Choose

616

远视眼

Yuǎn shì yǎn
Farsightedness

617

近视眼

Jìn shì yǎn
Nearsightedness

618

对眼

Duì yǎn
Cross-eyed

619

眼球

Yǎn qiú
Eyeball

620

眼皮

Yǎn pí
Eyelid

621

脚跟

Jiǎo gēn
Heel

622

脚心

Jiǎo xīn
Soles of feet

623

脚尖

Jiǎo jiān
Tiptoe

624

大米

Dà mǐ
Raw rice

625

虾米

Xiā mi
Dried shrimp

626

挺好 or 挺不错

Tǐng hǎo or Tǐng bù cuò
Very good

627

请电

Qǐng diàn
Please call

628

聋子

Lóng zi
Deaf

629

盲人

Máng rén
Blind

630

睁开

Zhēng kāi
Open

631

睡眼

Shuì yǎn
Sleep

632

米饭

Mǐ fàn
Cooked rice

633

鬼地方

Guǐ dì fāng
Ghosttown

634

鬼天气

Guǐ tiān qì
Bad weather

635

鬼话

Guǐ huà
Lie

636

做鬼脸

Zuò guǐ liǎn
Make faces

637

酒鬼

Jiǔ guǐ
Drunkard

638

无力

Wú lì
Powerless

639

无风

Wú fēng
No wind

640

无人

Wú rén
Self-serve

641

无用

Wú yòng
Useless

642

无常

Wú cháng
Changeable

643

无数

Wú shù
Countless

644

那些

Nà xiē
Those

645

狗熊

Gǒu xióng
Black bear; Coward

646

热狗

Rè gǒu
Hotdog

647

眼科医生

Yǎn kē yī shēng
Optometrist

648

平方米

Píng fāng mǐ
Square meter

649

天亮了

Tiān liàng le
Daybreak

650

金子

Jīn zi
Gold

651

金鱼

Jīn yú
Goldfish

652

五金店

Wǔ jīn diàn
Hardware store

653

一卷纸

Yī juàn zhǐ
A roll of paper

654

春卷

Chūn juǎn
Spring rolls

655

墨镜/太阳镜

Mò jìng/Tài yáng jìng
Sunglasses

656

放大镜

Fàng dà jìng
Magnifying glass

657

镜子

Jìng zi
Mirror

658

镜头

Jìng tóu
Camera lens

659

成名

Chéng míng
Become famous

660

成家

Chéng jiā
Get married

661

成语

Chéng yǔ
Idiom

662

变色

Biàn sè
Change colour

663

变色龙

Biàn sè lóng
Chameleon

664

借书

Jiè shū
Borrow books

665

借口

Jiè kǒu
Excuse

666

借用

Jiè yòng
Borrow

667

租借

Zū jiè
Rental

668

布店

Bù diàn
Clothing store

669

布鞋

Bù xié
Cloth shoes

670

花布

Huā bù
Canvas;Cloth

671

随着

Suí zhe
Along with

672

下降

Xià jiàng
Drop;Fall;Descend

673

免疫力

Miǎn yì lì
Immune system

674

Luàn
Disorderly;Random

675

产生

Chǎn shēng
Produce

676

鼻涕

Bí tì
Mucus;Snivel

677

自身

Zì shēn
Own body

678

抗体

Kàng tǐ
Antibodies

679

症状

Zhèng zhuàng
Symptom

680

否则

Fǒu zé
Otherwise

681

消灭

Xiāo miè
Eliminate

682

病毒

Bìng dú
Virus

683

其实

Qí shí
Actually

684

或者

Huò zhě
Or

685

一定

Yí dìng
For sure

686

浑身

Hún shēn
Whole body

687

怪不得

Guài bú dé
No wonder

688

哑巴

Yǎ ba
Mute

689

吓人

Xià rén
Scare someone

690


Vomit

691

心脏病

Xīn zàng bìng
Heart disease

692

老花眼

Lǎo huā yǎn
Presbyopia

693

妇科

Fù kē
Department of gynecology

694

儿科

Ér kē
Pediatrics

695

皮肤科

Pí fū kē
Dermatology

696

流行病

Liú xíng bìng
Epidemic disease

697

流感

Liú gǎn
Flu

698

木棒

Mù bàng
Wooden club

699

棒球

Bàng qiú
Baseball

700

磨刀

Mó dāo
Sharpen

701

磨光

Mó guāng
Polish

702

磨牙

Mó yá
Grind teeth

703

唐诗

Táng shī
Tang Dynasty poems

704

不久

Bù jiǔ
Not too long;Soon

705

好久不见了

Hǎo jiǔ bú jiàn le
Long time no see

706

水痘

Shuǐ dòu
Chicken pox

707

皮肤癌

Pí fū ái
Skin cancer

708

发炎

Fā yán
Inflammation

709

针灸

Zhēn jiǔ
Acupuncture

710

水费

Shuǐ fèi
Water bill

711

电费

Diàn fèi
Electric bill

712

生活费

Shēng huó fèi
Living expenses

713

医药费

Yī yào fèi
Medical expenses

714

外币

Wài bì
Foreign currency

715

纸币

Zhǐ bì
Paper currency

716

货品

Huò pǐn
Product

717

货物

Huò wù
Goods;Merchandise

718

货车

Huò chē
Freight wagon

719

货船

Huò chuán
Cargo ship;Freighter

720

火车票

Huǒ chē piào
Train ticket

721

飞机票

Fēi jī piào
Plane ticket

722

船票

Chuán piào
Boat ticket

723

来回票

Lái huí piào
Return ticket

724

三角

Sān jiǎo
Triangle

725

牛角

Niú jiǎo
Ox horn

726

眼角

Yǎn jiǎo
Corner of eyes

727

角度

Jiǎo dù
Angle

728

小童

Xiǎo tóng
Small/young child

729

童年

Tóng nián
Childhood

730

童装

Tóng zhuāng
Children's clothing

731

通货故事

Tōng huò gù shì
Fairytale

732

公民

Gōng mín
Citizen

733

民主

Mín zhǔ
Democracy

734

民间音乐

Mín jiān yīn yuè
Folk music

735

写信

Xiě xìn
Write a letter

736

回信

Huí xìn
Reply to a letter

737

信纸

Xìn zhǐ
Letter paper

738

墙壁

Qiáng bì
Wall

739

墙角

Qiáng jiǎo
Quarter

740

墙纸

Qiáng zhǐ
Wallpaper

741

相比

Xiāng bǐ
In comparison

742

住宿学校

Zhù sù xué xiào
Boarding school

743

英文际学校

Yīng wén jì xué xiào
English international school

744

餐巾

Cān jīn
Napkin

745

蛋黄

Dàn huáng
Egg yolk

746

蛋白

Dàn bái
Protein

747

奶油

Nǎi yóu
Margarine;Cream

748

母鸡

Mǔ jī
Hen

749

公鸡

Gōng jī
Rooster

750

市场

Shì chǎng
Market

751

中餐

Zhōng cān
Chinese food

752

西餐

Xī cān
Western food

753

用餐

Yòng cān
Dine

754

晚餐

Wǎn cān
Dinner

755

一日三餐

Yī rì sān cān
Three meals a day

756

餐馆

Cān guǎn
Restaurant

757

糖浆

Táng jiāng
Syrup

758

方糖

Fāng táng
Sugarcube

759

奶糖

Nǎi táng
Toffee

760

红糖

Hóng táng
Brown sugar

761

白糖

Bái táng
White sugar

762

口香糖

Kǒu xiāng táng
Gum

763

墨汁

Mò zhī
Ink

764

酱菜

Jiàng cài
Pickles

765

花生酱

Huā shēng jiàng
Peanut sauce

766

酱色

Jiàng sè
Dark,red-ish colour

767

红豆

Hóng dòu
Red beans

768

绿豆

Lǜ dòu
Green beans

769

黄豆

Huáng dòu
Soya beans

770

可乐

Kě lè
Coke

771

Tān
Be fond of

772

眼泪

Yǎn lèi
Tear

773

Qiǎn
Shallow

774

海滩

Hǎi tān
Beach

775

小声

Xiǎo shēng
Quietly

776

四声

Sì shēng
Tones

777

名声

Míng shēng
Reputation

778

声学

Shēng xué
Acoustics

779

看透

Kàn tòu
See through

780

湿透

Shī tòu
Drench

781

透风

Tòu fēng
Ventilate

782

透气

Tòu qì
Breathable

783

透明

Tòu míng
Transparent

784

嘴硬

Zuǐ yìng
Stubborn

785

硬币

Yìng bì
Coin

786

引力

Yǐn lì
Gravitation

787

引号

Yǐn hào
Quotation marks

788

吸水

Xī shuǐ
Absorb water

789

吸热

Xī rè
Endothermic

790

吸铁石

Xī tiě shí
Magnet

791

红豆包

Hóng dòu bāo
Red bean bun

792

烧卖

Shāo mai
Pork dumplings

793

杯面

Bēi miàn
Cup noodles

794

外卖服务

Wài mài fú wù
Delivery service

795

柠檬茶

Níng méng chá
Lemon tea

796

葡萄牙

Pú tao yá
Portugal

797

布丁

Bù dīng
Pudding

798

泰国

Tài guó
Thailand

799

越南

Yuè nán
Vietnam

800

另加

Lìng jiā
Add separately

801

来得及

Lái de jí
Can still make it in time

802

饮食

Yǐn shí
Food and drink

803

日全食

Rì quán shí
Solar eclipse

804

月全食

Yuè quán shí
Lunar eclipse

805

单车

Dān chē
Bicycle

806

单程票

Dān chéng piào
One-way ticket

807

单人房

Dān rén fáng
Single room

808

单数

Dān shù
Odd number

809

单元

Dān yuán
Unit

810

大厅

Dà tīng
Family room

811

青菜

Qīng cài
Fresh or green vegetables

812

青春

Qīng chūn
Youth

813

青少年

Qīng shào nián
Teenager

814

羊毛

Yáng máo
Fleece;Sheep's wool

815

羊毛衫

Yáng máo shān
Wool coat

816

山羊

Shān yáng
Mountain goat

817

狮子

Shī zi
Lion

818

蚊子

Wén zi
Mosquito

819

馒头

Mán tou
Steamed bun

820

偷听

Tōu tīng
Overhear;Eavesdrop

821

偷看

Tōu kàn
Sneak a peak

822

故居

Gù jū
Former residence

823

居住

Jū zhù
Live

824

忘记

Wàng jì
Forget

825

木瓜

Mù guā
Papaya

826

冬瓜

Dōng guā
Winter melon

827

葡萄牙语

Pú tao yá yǔ
Portuguese

828

葡萄干

Pú tao gān
Raisins

829

葡萄园

Pú tao yuán
Vineyard

830

葡萄糖

Pú tao táng
Dextrose

831

草地

Cǎo dì
Lawn

832

草莓酱

Cǎo méi jiàng
Strawberry jam

833

草帽

Cǎo mào
Straw hat

834

草绿色

Cǎo lǜ sè
Grassy-green colour

835

中草药

Zhōng cǎo yào
Chinese herbal medicine

836

果皮

Guǒ pí
Fruit peel

837

果园

Guǒ yuán
Orchard

838

鲜奶

Xiān nǎi
Fresh milk

839

鲜花

Xiān huā
Fresh flowers

840

海鲜

Hǎi xiān
Seafood

841

难受

Nán shòu
Uncomfortable

842

好受

Hǎo shòu
Feel better

843

绣花针

Xiù huā zhēn
Embroidering needle

844

绣花鞋

Xiù huā xié
Embroidered shoes

845

绣花衬衫

Xiù huā chèn shān
Embroidered shirts

846

进口

Jìn kǒu
Imported

847

尝尝

Cháng chang
Taste

848

室内

Shì nèi
Indoor

849

合理

Hé lǐ
Reasonable

850

熟食

Shú shí
Cooked food

851

豆芽

Dòu yá
Bean sprouts

852

茉莉

Mò lì
Jasmine

853

芒果

Máng guǒ
Mango

854

路灯

Lù dēng
Street lamp

855

吸烟

Xī yān
Smoking

856

星洲炒面

Xīng zhōu chǎo miàn
Singaporean fried vermacelli

857

咖喱

Kā li
Curry

858

麻婆豆腐

Má pó dòu fu
Spicy tofu

859

红薯

Hóng shǔ
Yam

860

超人

Chāo rén
Superman

861

超车

Chāo chē
Super car;Overtake

862

大腿

Dà tuǐ
Thigh

863

小腿

Xiǎo tuǐ
Calves;Shank

864

手巧

Shǒu qiǎo
Skilful;Dexterity

865

花言巧语

Huā yán qiǎo yǔ
Sweet talk

866

差不多

Chà bù duō
Almost;Similar

867

差一点儿

Chà yī diǎnr
Little bit;Just missed

868

玉米花

Yù mǐ huā
Popcorn;Cornflower

869

玉石

Yù shí
Jade

870

宝玉

Bǎo yù
Gem;Jade

871

北极

Běi jí
North pole

872

南极

Nán jí
South pole

873

于北京

Yú běi jīng
In Beijing

874

慢性子

Màn xìng zi
Patient person

875

急性病

Jí xìng bìng
Acute illness

876

慢性病

Màn xìng bìng
Chronic illness

877

拔牙

Bá yá
Pull out teeth

878

拔河

Bá hé
Tug of War

879

一棵苗

Yī kē miáo
A handful of seedlings

880

一棵大白菜

Yī kē dà bái cài
A bushel of Chinese cabbages

881

人体

Rén tǐ
Human body

882

害处

Hài chu
Harm

883

利于

Lì yú
Beneficial

884

Xìng
Apricot

885

引起中毒

Yǐn qǐ zhòng dú
Lead poisoning

886

荔枝

Lì zhī
Litchi

887

引起腹痛

Yǐn qǐ fù tòng
Cause abdominal pain

888

腹泻

Fù xiè
Diarrhea

889

上火

Shàng huǒ
Get inflamed

890

伤胃

Shāng wèi
Being bad for the stomach

891

导致

Dǎo zhì
Resulting in

892

胃结石

Wèi jié shí
Stomach stones

893

并不是

Bìng bù shì
Not

894

无害

Wú hài
Harmless

895

干果

Gān guǒ
Dried fruit

896

烤土豆

Kǎo tǔ dòu
Baked potato

897

无花果

Wú huā guǒ
Fig

898

紫菜

Zǐ cài
Seaweed

899

卡路里

Kǎ lù lǐ
Calories

900

奶油蛋糕

Nǎi yóu dàn gāo
Cream cake

901

意大利面

Yì dà lì miàn
Italian noodles

902

青豆

Qīng dòu
Green beans

903

全脂牛奶

Quán zhī niú nǎi
Whole milk

904

胡萝干

Hú luó gàn
Dried carrots

905

五花八门

Wǔ huā bā mén
Of all kinds

906

瘦肉

Shòu ròu
Lean meat

907

牛角包

Niú jiǎo bāo
Croissant

908

健美

Jiàn měi
Strong and handsome

909

健身操

Jiàn shēn cāo
Aerobics;Working out

910

健身房

Jiàn shēn fáng
Gym;Weight room

911

铁矿

Tiě kuàng
Iron ore

912

矿工

Kuàng gōng
Miner

913

矿山

Kuàng shān
Mine

914

吃素

Chī sù
Vegetarian

915

素食

Sù shí
Vegetarian food

916

生命

Shēng mìng
Life

917

长命百岁

Cháng mìng bǎi suì
Longevity

918

省时

Shěng shí
Save time

919

尤其

Yóu qí
Especially

920

牙齿

Yá chǐ
Teeth

921


Low

922

高糖饮品

Gāo táng yǐn pǐn
High sugar drinks

923

Dùn
Every

924

氨基酸

Ān jī suān
Amino acids

925

吸收

Xī shōu
Absorb;Intake

926

丰富

Fēng fù
Rich;Lot of variety

927

植物

Zhí wù
Plant

928

易消化

Yì xiāo huà
Digestible;Easy to digest

929

Fáng
Guard against;Prevent;Anti-

930

一倍

Yī bèi
Double

931

至少

Zhì shǎo
At least

932

必不可少

Bì bù kě shǎo
Essential

933

大豆食品

Dà dòu shí pǐn
Soy foods

934

打八折

Dǎ bā zhé
Give 20% discount

935

营业员

Yíng yè yuán
Shop assistant

936

店员

Diàn yuán
Clerk

937

Kòu
Fasten

938

Zhēng
Earn

939

电吉他

Diàn jí tā
Electric guitar

940

电子琴

Diàn zǐ qín
Electric keyboard

941

换车

Huàn chē
Exchange car

942

换季

Huàn jì
Change season

943

换牙

Huàn yá
New teeth

944

换衣服

Huàn yī fú
Exchange clothes

945

售价

Shòu jià
Price

946

售票员

Shòu piào yuán
Ticket seller

947

贵重

Guì zhòng
Precious

948

宝贵

Bǎo guì
Valuable

949

顾问

Gù wèn
Customer service

950

跳高

Tiào gāo
High jump

951

跳远

Tiào yuǎn
Long jump

952

跳台

Tiào tái
Platform

953

赶车

Gǎn chē
Fast vehicle

954

赶路

Gǎn lù
Hurry on one's journey

955

赶作业

Gǎn zuò yè
Catch up on one's work

956

求人/求助

Qiú rén/Qiú zhù
Seek help

957

求爱

Qiú ài
Woo

958

求学

Qiú xué
Go to school

959

上岸

Shàng àn
Arrival;Come ashore

960

海岸

Hǎi àn
Sea shore;Coast

961

订书机

Dìng shū jī
Stapler

962

书签

Shū qiān
Bookmark

963


And

964

胶卷

Jiāo juǎn
Film roll

965

邀请

Yāo qǐng
Invite

966

电子记事本

Diàn zǐ jì shì běn
Electronic notepad

967

菜市场

Cài shì chǎng
Market

968

洗衣店

Xǐ yī diàn
Laundromat

969

百货公司

Bǎi huò gōng sī
Department stores

970

小吃店

Xiǎo chī diàn
Snack bar

971

时装店

Shí zhuāng diàn
Clothing boutique

972

青少年中心

Qīng shào nián zhōng xīn
Youth centre

973

家具店

Jiā jù diàn
Furniture shop

974

文具店

Wén jù diàn
Stationery shop

975

玩具店

Wán jù diàn
Toy store

976

平方尺

Píng fāng chǐ
Square feet

977

双人床

Shuāng rén chuáng
Double bed

978

装修公司

Zhuāng xiū gōng sī
Renovation company

979

搬家公司

Bān jiā gōng sī
Moving company

980

厨师

Chú shī
Chef

981

手提箱

Shǒu tí xiāng
Briefcase

982

厨房用具

Chú fáng yòng jù
Kitchen utensils

983

手提行李

Shǒu tí háng lǐ
Hand luggage

984

暖气片

Nuǎn qì piàn
Radiator

985

梯子

Tī zi
Ladder

986

滑梯

Huá tī
Slide

987

全自动洗衣机

Quán zì dòng xǐ yī jī
Automatic washing machine

988

平房

Píng fáng
One-floor house; one-story house

989

房地产

Fáng dì chǎn
Real estate

990

环球飞行

Huán qiú fēi xíng
Flying around the world

991

耳环

Ěr huán
Earring

992

门厅

Mén tīng
Entrance hall

993

树木

Shù mù
Trees

994

果树

Guǒ shù
Fruit tree

995

水库

Shuǐ kù
Reservoir

996

库房

Kù fáng
Storage

997

围裙

Wéi qún
Apron

998

芭蕾舞

Bā léi wǔ
Ballet

999

借书证

Jiè shū zhèng
Library card

1000

工业区

Gōng yè qū
Industrial area

1001

市区

Shì qū
Downtown;Urban district

1002

风景区 or 旅游区

Fēng jǐng qū or Lǚ yóu qū
Scenic area

1003

山区

Shān qū
Mountain area

1004

超市

Chāo shì
Supermarket

1005

管理

Guǎn lǐ
Management

1006

管家

Guǎn jiā
Housekeeper;Butler

1007

管子

Guǎn zi
Pipe;Tube

1008

水管

Shuǐ guǎn
Water pipe

1009

寺院

Sì yuàn
Temple

1010

清真寺

Qīng zhēn sì
Mosque

1011

酒壶

Jiǔ hú
Flagon of wine

1012

水壶

Shuǐ hú
Water kettle

1013

茶壶

Chá hú
Teapot

1014

暖壶

Nuǎn hú
Thermos

1015

建国

Jiàn guó
Build a country

1016

建立

Jiàn lì
Establish

1017

音响

Yīn xiàng
Sound;Stereo

1018

俱乐部

Jù lè bù
Club

1019

闹钟

Nào zhōng
Alarm clock

1020

鞋柜

Xié guì
Shoe rack

1021

收拾房间

Shōu shi fáng jiān
Clean the room

1022

望远镜

Wàng yuǎn jìng
Telescope

1023

放着

Fàng zhe
Put;Place

1024

碗柜

Wǎn guì
Kitchen cupboard

1025

床头柜

Chuáng tóu guì
Bedside table or drawer

1026

柜子

Guì zi
Shelf

1027

交通灯/红路灯

Jiāo tōng dēng/Hóng lù dēng
Traffic light

1028

闪光灯

Shǎn guāng dēng
Blinking light

1029

灯光

Dēng guāng
Lamplight

1030

录音带

Lù yīn dài
Magnetic tape;Recording tape

1031

录像机

Lù xiàng jī
Video recorder

1032

录像带

Lù xiàng dài
Video tape

1033

记录片

Jì lù piàn
Documentary

1034

皮箱

Pí xiāng
Leather suitcase

1035

信箱

Xìn xiāng
Mailbox

1036

行李箱

Xíng lǐ xiāng
Luggage

1037

衣架

Yī jià
Clothes rack

1038

打架

Dǎ jià
Have a fight

1039

一架飞机

Yī jià fēi jī
An airplane

1040

被子

Bèi zi
Blanket

1041

被单

Bèi dān
Bed sheet

1042

被套

Bèi tào
Quilt

1043

市郊

Shì jiāo
Outer;Suburb

1044

远郊

Yuǎn jiāo
Remoter outskirts

1045

神医

Shén yī
Highly skilled doctor

1046

神奇

Shén qí
Magical

1047

神经病

Shén jīng bìng
Mental disorder

1048

神话故事

Shén huà gù shì
Myth

1049

风景

Fēng jǐng
Scenery

1050

干旱

Gān hàn
Very dry;Parched

1051

旷课

Kuàng kè
Play truant;Ditching school

1052

共用电话

Gòng yòng diàn huà
Public telephone

1053

公共厕所

Gōng gòng cè suǒ
Public washroom

1054

公共图书馆

Gōng gòng tú shū guǎn
Public library

1055

单行道

Dān xíng dào
One-way street

1056

加油站

Jiā yóu zhàn
Gas station

1057

服务站

Fú wù zhàn
Information station

1058

站台

Zhàn tái
Platform

1059

站长

Zhàn zhǎng
Station attendant

1060

站住

Zhàn zhù
Stand still

1061

交流

Jiāo liú
Exchange

1062

交往

Jiāo wǎng
Contact

1063

交易

Jiāo yì
Trade;Business

1064

交作业

Jiāo zuò yè
Hand in homework

1065

许可

Xǔ kě
Permit

1066

不许

Bù xǔ
Not allow

1067

通告

Tōng gào
Public service announcement

1068

通车

Tōng chē
Open to traffic

1069

通电

Tōng diàn
Access electricity

1070

通话

Tōng huà
Communicate

1071

通风

Tōng fēng
Ventilate

1072

通信

Tōng xìn
Receive letter

1073

向后转

Xiàng hòu zhuǎn
Turn around

1074

向前看

Xiàng qián kàn
Look forward

1075

向东拐

Xiàng dōng guǎi
Turn eastward

1076

风向

Fēng xiàng
In direction of the wind

1077

邮差

Yóu chāi
Postman;Mailman

1078

邮船

Yóu chuán
Cruise

1079

邮电局

Yóu diàn jú
Post and telecommunication office

1080

邮政局

Yóu zhèng jú
Post office

1081

丁字尺

Dīng zì chǐ
90 degree ruler

1082

丁香花

Dīng xiāng huā
Lilac

1083

一丁点儿

Yī dīng diǎnr
A little bit

1084

肉丁

Ròu dīng
Diced meat

1085

鸡丁

Jī dīng
Diced chicken

1086

旅程

Lǚ chéng
Journey

1087

旅伴

Lǚ bàn
Travelling companion

1088

旅费

Lǚ fèi
Travel expenses

1089

民警

Mín jǐng
Police

1090

报警

Bào jǐng
Report to the police

1091

火警

Huǒ jǐng
Fire alarm

1092

交通警

Jiāo tōng jǐng
Traffic police

1093

警告

Jǐng gào
Warn

1094

警报器

Jǐng bào qì
Alarm

1095

报摊

Bào tān
News-stand

1096


Wipe

1097

签名

Qiān míng
Sign

1098

邮筒

Yóu tǒng
Post office

1099

Tuī
Push

1100

受欢迎

Shòu huān yíng
Popular;Attracts; Welcoming

1101

半夜

Bàn yè
Midnight

1102

夜晚

Yè wǎn
Evening

1103

夜班

Yè bān
Night shift

1104

夜车

Yè chē
Night bus

1105

夜大学

Yè dà xué
Night school

1106

夜光表

Yè guāng biǎo
Luminous watch

1107

整天

Zhěng tiān
All day

1108

整夜

Zhěng yè
All night

1109

整套书

Zhěng tào shū
Whole set of books

1110

十二点整

Shí èr diǎn zhěng
12 o'clock sharp

1111

集合

Jí hé
Together

1112

集邮

Jí yóu
Stamp-collecting

1113

收集硬币

Shōu jí yìng bì
Coin collection

1114

梦想

Mèng xiǎng
Wishful thinking

1115

说梦话

Shuō mèng huà
Exaggerated talk

1116

前花园

Qián huā yuán
Front yard;Front garden

1117

后花园

Hòu huā yuán
Backyard

1118

过马路

Guò mǎ lù
Cross the road

1119

倒车

Dào chē
Reverse the car

1120

儿童乐园

Ér tóng lè yuán
Children's playground

1121

警察局

Jǐng chá jú
Police station

1122

礼品店

Lǐ pǐn diàn
Gift shop

1123

钟表店

Zhōng biǎo diàn
Watch shop

1124

修鞋店

Xiū xié diàn
Shoe repair store

1125

照相馆

Zhào xiàng guǎn
Photo studio

1126

家居店

Jiā jū diàn
Furniture store

1127

灯具店

Dēng jù diàn
Lighting store

1128

干洗店

Gān xǐ diàn
Dry-cleaners

1129

糕饼店

Gāo bǐng diàn
Bakery

1130

音像商店

Yīn xiàng shāng diàn
Video store

1131

眼镜店

Yǎn jìng diàn
Eye wear store

1132

药店

Yào diàn
Pharmacy

1133

快餐店

Kuài cān diàn
Fast food restaurant

1134

体育用品商店

Tǐ yù yòng pǐn shāng diàn
Sporting goods store

1135

电器商店

Diàn qì shāng diàn
Electronics store

1136

乐器商店

Yuè qì shāng diàn
Musical instrument store

1137

厨房用品商店

Chú fáng yòng pǐn shāng diàn
Kitchen appliance store

1138

Yǎo
Bite

1139

省会

Shěng huì
Provincial capital

1140

阿尔及利亚

Ā ěr jí lì yǎ
Algeria

1141

肯尼亚

Kěn ní yǎ
Kenya

1142

希腊

Xī là
Greece

1143

瑞典

Ruì diǎn
Sweden

1144

挪威

Nuó wēi
Norway

1145

牙买加

Yá mǎi jiā
Jamaica

1146

土耳其

Tǔ ěr qí
Turkey

1147

乌克兰

Wū kè lán
Ukraine

1148

埃及

Āi jí
Egypt

1149

阿根廷

Ā gēn tíng
Argentina

1150

刚果

Gāng guǒ
Congo

1151

奥地利

Ào dì lì
Austria

1152

乌干达

Wū gān dá
Uganda

1153

非律宾

Fēi lǜ bīn
Philippines

1154

冰岛

Bīng dǎo
Iceland

1155

芬兰

Fēn lán
Finland

1156

罗马尼亚

Luó mǎ ní yǎ
Romania

1157

比利时

Bǐ lì shí
Belgium

1158

爱尔兰

Ài ěr lán
Ireland

1159

墨西哥

Mò xī gē
Mexico

1160

秘鲁

Bì lǔ
Peru

1161

俄国

É guó
Russia

1162

海地

Hǎi dì
Haiti

1163

塞内加尔

Sài nèi jiā ěr
Senegal

1164

安哥拉

Ān gē lā
Angola

1165

几内亚

Jǐ nèi yǎ
Guinea

1166

巴拿马

Bā ná mǎ
Panama

</