Tema 3 I 4 Flashcards Preview

Filosofia > Tema 3 I 4 > Flashcards

Flashcards in Tema 3 I 4 Deck (30):
1

Quina és la creació simbòlica que ocupa més en els humans?

Sense dubte es el llenguatge per que te relació amb el pensament i per la seva capacitat comunicativa.

2

Segons Charles Darwin, que érem nosaltres?

Simolement érem un animal més que s’havia creat per l’evolució de la selecció natural

3

Quines dues característiques tenen els signes?

1. L’ús d’uns elements per representar i transmetre alguna cosa diferent d’ells mateixos.
2. La peogressiva convencionalitat dels diferents elements triats per significar.

4

Què és un símbol?

Són signes que són convencionals i arbitraris. Fan que una cosa qualsevol pugui significar una altra.

5

Com és la comunicació animal? I la humana?

El sistema de comunicació dels animals és innat, instintiu i comú per a tota la espècie i domés poden referir-se a coses concretes que passen en el present.
El sistema comunicatiu dels humans són apresos i comvencionals i poden referir-se a realitats abstractes o a tot allò que és més del present.

6

Quina és la concecpió referencialista del llenguatge?

Que la funció de les paraules és ocupar el lloc dels objectes i fer que el receptor s’imagini aquell objecte a la ment.

7

Què és el Tractatus logico-filosoficus?

És un llibre que va escriure Wittgenstein en la seva primera etapa on defensava la idea que el llenguatge es una mena d’imatge dels fets que es produeixen en la realitat.

8

Quan una afirmació te sentit?

Quan compleixen dues condicions que són:
- que no ha de ser contradictòria
- ha de respectar les idees de la lògica.

9

Que son les proposicions elementals?

Són les afirmacions que es refereixen a fets bàsics. Aquestes són veritables si el fet bàsic o atòmic es donen en la realitat i seran falses en cas contrari.

10

Què defensaven els referencialistes i els logicistes?

Defensaven la idea que el llenguatge que utilitzem habitualment no és correcte, que necessitem un llenguatge ideal que elimini o aclareixi els nostres conflictes comunicatius.

11

Qui són els conductistes?

Són aquelles persones que pensen que el llenguatge es pot ensenyar mitjançant una sèrie de conductes que són els càstigs i les recompenses.

12

En la seva segona etapa, de que es va adonar Wittgenstein?

De que hi havia un error fonamental en el tractatus on deia que el llenguatge domés tenia una funció. Però mes tard es va adonar de que amb el llenguatge feim moltes més coses que representar la realitat com saludar, agrair, pregar...

13

Perquè estam tan familiaritzats amb les llengües?

Perquè elles son filles nostres per que nosaltres les cream i les feim servir. Però també nosaltres som fills de les llengües per que son les que ens donen tot un seguit de possibilitats i de limitacions davant el món.

14

Que es el relativisme lingüístic?

És un pensament defensat per Sapir i Whorf que llenguatges diferents han de determinar maneres diferents de veure i viure el món.

15

Què és un silogisme?

Un sil·logisme és un mètode lògic creat per Aristòtil, a través del qual s'obté una conclusió mitjançant dues premisses. Una premissa major i una menor.

16

Quins termes apareixen en els silogismes?

El termini major. És sempre el predicat de la conclusió.
El termini menor. És sempre el subjecte de la conclusió.
El terme mitjà. És sempre el que no apareix en la conclusió i per tant apareix a les dues premisses.

17

En els diagrama de Venn quins quatre enunciats podem trobar?

-Universal Afirmativa. Es quan a l’oració marca que l’acció la fan TOTS.
-Universal Negativa. Marca que NINGÚ fa l’acció.
-Particular Afrimativa. ALGUNS fan l’acció.
- Particular Negativa. ALGUNS NO fan l’acció.

18

Que son les disjuncions condicionals i bicondicionals?

Una oració condicional es un conectiu que uneix dos enunciats. El primer serà l’antecedent i el segon enunciat serà el conseqüent.
Les oracions bicondicionals son les que estan formades per dues condicionals.

19

Que es la negació en una oració?

Nega el valor d’un element atòmic o molecular i el seu valor serà contrari del valor real de l’enunciat, és a dir, inverteix el significat.

20

Com es representen les premisses?

Cada una d’elles es representa amb una lletra de l’abecedari. Quan es vertadera es marca amb una V i quan es falsa amb una F. Per marcar que es vertadera es posa un 1 i quan es falsa un 0 a l’hora de fer una taula.

21

Quina era la idea principal de Ernst Cassirer?

Era que un dels trets distintisi de l’essere huma es la capacitat de crear i comprendre símbols que l’ajuden a relacionar-se amb el món mitjançant models de sentit.

22

Que ens fa humans?

La raó, les emocions, la naturalesa la cultura entre moltes altres però sense dubte es la capacitat de construir un univers de representacions de carregar-lo de sentit.

23

Plató que pensava en relacio a la pregunta de si es por pensar sense pararles?

Ell creia que el pensament era una conversa callada Que mantenim amb nosaltres mateixos. Llavors, segons ell necessitaran les paraules per poder pensar perquè sense el llenguatge no seríem capaços de mantenir un diàleg interior.

24

Que es el llenguatge? I la llengua?

El llenguatge es la capacitat lingüística que tenim els éssers humans i la llengua es el sistema concret de símbols lingüístics que empra una persona per comunicar-se.

25

Que va proposar Chomsky?

Ell va proposar l’existència d’una capacitat lingüística innata a les persones. Ell creia que existeix una gramàtica generativa que es la base de totes les llengües del món.

26

Anomena les diferents proposicions que hi ha possibles segons Wittgenstein

Estan les tautologies que son les proposicions que son sempre vertaderes, les contradiccions que sempre son falses i les indefinides que son aquelles que parlen de la realitat.

27

En quines dues parts es divideix l’estudi del llenguatge?

Es divideix en semàntica i sintaxi.

28

Quina era la nova feina de Wittgenstein?

Ja no era vigilar les coses que tenen sentiri, sinó analitzar quins son els usos del llenguatge.

29

Que son els símbols segons Cassiers?

Son formes a priori per que condicionen la percepció i tot el coneixement i no es pot idear una aproximació a la realitat o al propi jo sense ells. Tenen una base cultural i psicològica que evolucionen amb la persona i serveixen per construir o rebutjar altres símbols.

30

Que es raonar?

Raonar no es res mes que dominar el llenguatge i dialogar amb un mateix per arribar a una idea o conclusió.