Tentor Flashcards Preview

Intro Självständigt Arbete > Tentor > Flashcards

Flashcards in Tentor Deck (30)
Loading flashcards...
1

Definiera vetenskap och forskning

Vetenskap: Produktion av ny kunskap med systematiska metoder
Forskning: Processen genom vilken vetenskap produceras

2

Vad var Platons vetenskapsteoretiska grundsyn och vad kallas slutledningsmetoden?

Rationalism - Deduktion (logisk slutledning)

3

Vad var Aristotoles vetenskapsteoretiska grundsyn och vad kallas slutledningsmetoden?

Empirism - Induktion (Slutledning baserad på observation)

4

Vad är reduktionism?

Verkligheten förstås bäst genom att man förstår och följer de enklare fenomen som skapar den.

5

Vad är holism?

Motsatsen till reduktionism. Helheten är något mer än summan av de föregående delarna.

6

Vilka fyra steg ingår i Karl Poppers Hypotetiska Deduktiva Metod?

Ställ upp en hypotes
Härled empiriskt testbara följder av hypotesen
Avgör sanningshalten av de empiriskt testbara påståendena med experiment/påståenden
Beroende på empiriska konsekvenserna, stärk eller falsifiera hypotesen

7

Thomas Kuhn talade om tankemönster, vad kallas ett sådant?

Paradigm

8

Evidensbaserad sjukvård brukar sägas vara uppbyggd av 3 komponenter. Vilka?

Randomiserat, dubbelblindat, kontrollerat

9

Vad är Helsingforsdeklarationen?

Helsingforsdeklarationen 1964 föreskriver etiska regler för forskning på människor och mänskligt material. Målet att generera ny kunskap får ej ges företräde före forskningsdeltagarnas rättigheter och intressen. Ansvaret ligger hos läkaren och sjukvårdspersonal, ej forskningsdelagarna.

10

Argument för resp mot att behandla en pat med ett obeprövat LM.

Enl paragraf 37 Helsingforsdeklarationen får man behandla med obeprövad behandling efter informerat samtyckte med patienten om det inger hopp om att rädda liv, återställa hälsa eller lindra lidande.

Emot talar att det annars är en grundprincip att det skall finnas forskningsbakgrund som stödjer att LM är säker för människan.

11

Skillnad Kohort och fall-kontrollstudie. Vilken har minst risk för bias?

Kohort är prospektivt och fall-kontrollstudie är retrospektivt. Dvs vid kohortstudien följer man en sample över en tid och kollar sedan efter korrelationer i t.ex. insjuknande och exponering medan man vid fall-kontrollstudier kollar retrospektivt på en selekterad sample (t.ex. en grupp med sjukdom X) och kollar om det finns gemensam exponering i gruppen.

Kohortstudien har minst risk för bias.

12

Två argument för och mot djurforskning

+ Medför att man kan göra mindre forskningsförsök på människor, har på så vis möjliggjort framställandet av t.ex. vaccin som i många fall ej hade varit möjliga att genomföra annars.
+ Kan utöver människan vara gynnsamt för djuren, miljön och samhället.
- Det är oetiskt att använda djur för vår vinning.
- De djur som används är lika oss och bör således ej användas för forskning.

13

Skillnad specificitet och PPV

Specificitet: Tillförlitligheten hos en testmetod. T.ex andelen friska som friskförklaras med ett test. (så om vi har 7/10 friska i en grupp ska 7 av dessa friskförklaras med ett jävligt specifikt test)

Positivt prediktivt värde: Andelen av de som testas positivt som verkligen är positiva. (så om vi har 7 som har testats friska i ett test ska alla dessa 7 verkligen vara friska om högt PPV)

14

Vad är peer review?

Peer review är när en eller flera personer inom samma expertisområde som producenten bedömer producentens arbete.

15

Vad är typ 1 error resp typ 2 error?

Typ 1: Falskt positivt. Rejektion av en sann nollhypotes.
Typ 2: Falskt negativt. Ickerejektion av en falsk nollhypotes.

16

Vad menas med ett 95% konfidensintervall vid 0.55-0.85

Med 95% konfidensintervall menas att det sanna medelvärdet(populationens medelvärde) med 95% sannolikhet ligger mellan 0.55-0.85, detta intervall är uträknat utifrån erhållet medelvärde.

17

Vad innebär p<0.01?

Givet att H0 är sann kommer, vid upprepade studier med samma population mindre än 1% av dessa resultat vara inkonsistenta med H0.

18

Förklara intern resp extern validitet

Intern validitet: Hur väl undersökningen överensstämmer med verkligheten, hos de som ingår i utredningen.

Extern validitet: Hur väl undersökningen överensstämmer med populationen.

19

Sätt att kontrollera kvaliteten av en artikel

Antal citeringar
Impact factor
Öppenhet
Reproducerbarhet
Peer review

20

Vilken är idag den mest kända organisationen som tar fram systematiska kunskapsöversikter?

Cochrane

21

6. Nämn tre viktiga skäl till att forskningsetik fått en viktig roll inom forskningen. (3p)

WW2 – Nazityskarnas forskning
Studier gjorda på amerikanska soldater
Tuskgee – studie av naturliga förloppet på syfilis hos sårbara personer

22

7. Vid litteratursökning i Pubmed rekommenderas att man använder s k MeSH-termer. Varför och vad betyder MeSH?

Medical subject headings
Använder man MeSH-termer får man resultat på associerade synonymer

23

9. Vilken är den etiska grunden för den djuretiska nämnden att överväga när den granskar en ansökan om genomförandet av djurförsök? (1p)

Reduction, refinement, replacement

24

Hur fungerar odds ratio? Relativ risk. T.ex. odds ratio 0.75

T.ex om man jämför hjärtinfarktsincident mellan tobakstuggare och icketobakstuggare och får ett statistiskt omvänt samband på 0.75 hos tobakstuggare betyder det att per 100 icke tobakstuggare som får hjärtinfarkt får endast 75 tobakstuggare hjärtinfarkt.

25

Vad innebär p<0.01?

Hur sannolikt det är att få vårat data om nollhypotesen är sann, här är det då under 1% chans. Dvs lägre p-värde är bättre pga då är det osannolikt att vi har ett falskt positivt resultat. (typ 1 error).

26

Vad är utvecklingsarbete?

Bygger på vetenskapliga resultat och syftar till att förbättra befintlig verksamhet.

27

Skillnad propositionell och icke propositionell kunskap?

Porpostionell: Att säga att saker och ting är på ett visst sätt.
Icke propostionell: En färdighet, som att ta ett venöst prov.

28

Nämn några tillstånd och insatser man ska tillämpa när man börjar göra försök på människor

Helsingforsdeklarationen. Etikmyndigheten. Etikprövningslagen. GCP (Good clinical practice), tillstånd för läkemedelsprövning.

29

Hur går en systematisk översikt till?

Besvarar tydligt formulerad frågeställning genom systematisk genomgång av publicerad data. WHO, Cochrane

30

Beskriv Grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete.

Grundforskning: Ingen bestämd tillämpning i sikte. Drivs av nyfikenhet.
Tillämpad forskning: Definierat syfte, viss tillämpning av resultat i fokus.
Utvecklingsarbete: Vetenskapliga resultat, syftar förbättra befintlig verksamhet.