Föreläsningar Flashcards Preview

Intro Självständigt Arbete > Föreläsningar > Flashcards

Flashcards in Föreläsningar Deck (53)
Loading flashcards...
1

Vad är vetenskap?

Produktion av ny kunskap med systematiska (vetenskapliga) metoder

2

Vad är forskning?

Processen genom vilken vetenskap produceras

3

Explorativa studier syftar ___

Skapa bakgrund för fortsatt forskning, hypotesgenererande

4

Deskriptiva studier syftar ___

Beskriva en frågeställning, hypotesgenererande

5

Hypotesprövande studier syftar ___

Besvara specifik frågeställning

6

Diskutera för och nackdelar med experimentell medicinsk forskning

+ Stor frihet
+ Potential för genombrott
- Okontrollerad/oreglerad
- Stor risk falska positiva fynd
- Selektions och publikationsbias

7

Vad är en tvärsnittsstudie för något då?

Mäter förekomsten av t.ex en sjukdom i en viss grupp vid ett visst tillfälle, genererar hypoteser om samband.

8

Vad är en ekologisk studie?

Studie på samhällsnivå, svårt att bevisa kausalitet, t.ex. kalkhalten i dricksvattnet i olika kommuner vs incidens av elallergi.

9

Ge tre exempel på deskriptiva studier

Tvärsnittsstudier
Ekologiska studier
Fallrapport/serie

10

Kohortstudier och fall-kontrollstudier är båda observationsstudier. Vad skiljer dem åt?

Vid en kohortstudie observerar man individer i en eller flera grupper över en tid för att sedan studera utfall.

Vid fall - kontrollstudien samlar man individer som drabbats av det man vill studera och kollar i retroskopet för att jämföra den exponering dessa, liknande individer har utsatts för.

11

En kvalitativ studie innebär datainsamling via djupanalys, vad kan vara en nackdel med kvalitativa studier jmf med kvantitativa?

Resultat mer beroende av forskaren

12

Vad är systematiska översikter / metaanalyser för något då?

Tydligt formulerad frågeställning, genomgång av publicerade studier. Metaanalys verkar det vara om man själv utför statistisk bearbetning av den insamlade datan.
Reproducerbart är det här.

13

Rangordna dessa i evidenshierarki:

–  Experimentell forskning i andra laboratoriemodeller
–  Fallserier/fallrapport
–  Randomiserad kontrollerad interventionsstudie
–  Metaanalys/systematisk översikt
–  Fall-kontrollstudie/kvalitativ
–  Kohortstudie studie?
–  Djurstudier

–  Metaanalys/systematisk översikt
–  Randomiserad kontrollerad interventionsstudie
–  Kohortstudie
–  Fall-kontrollstudie/kvalitativ studie?
–  Fallserier/fallrapport
–  Djurstudier
–  Experimentell forskning i andra laboratoriemodeller

14

Confounding factor är?

Gäller orsakssamband, popcornätning kan associeras med insjuknande i elallergi men det kan, via confounding factors finnas ett indirekt samband/förklaring till varför det ligger till så.
Popcornen i sig orsakar ej elallergin.

15

Exemplifiera vad god vetenskapskvalitet innebär

Tillämpning vetenskapliga metoder
Väldefinierad och relevant frågeställning
Ämnes, och metodkunskap
Logiskt resonemang utifrån etablerad kunskap
Öppenhet avseende metoder
Publicering efter peer review
Hög reproducerbarhet

16

Fem punkter för hur förhindra dålig kvalitet/fusk i forskning

Öppenhet
Granskning
Reproducerbarhet
Regelverk
God forskningsed

17

Vad är ontologi?

Läran om det som är

18

Vad är epistemologi?

Läran om kunskapen och lärandet. Hur kan vi få kunskap om världen.

19

Skillnad realism och idealism

Realism är verkligheten oberoende av betraktaren, idealism är verkligheten skapad av betraktaren.
En realist tror att det finns sann kunskap, en idealist tror att det ej finns.

20

Varför skiljer man på ontologi och epistemologi då?

Det finns en skillnad mellan hur världen är och vad vi kan veta om den.

21

Vad sa Platon (427-347 fkr)?

Kunskap är en sann berättigad tro

22

Vad är fallibilism?

Vi kan aldrig med säkerhet veta om det vi tror idag verkligen är sant. Alltså, vi kan ej bevisa att något är sant.

23

Vad är rationalism?
Vem var gubben bakom det här?

En vetenskapteoretisk åskådning som förespråkar logisk-teoretiskt tänkande för att nå kunskap. Observationer ej nödvändiga. Slutledningsmetod: Deduktion
Platon

24

Vad är empirism? Vem var gubben bakom det här?

Kunskap nås genom erfarenhet, bygger på observationer. Observationer nödvändiga. Slutledningsmetod: Induktion
Aristotoles.

25

Vad är reduktionism och vem var gubben bakom det här?

Idén att verkligheten bäst förstås genom att man förstår och följer de enklare fenomen som skapar den.
Biologi kan förklaras som kemi, kemi kan förklaras som fysik.
Exempel är Virchow som trodde att alla sjukdomar kunde förklaras av sjukdomar i cellen, detta är reduktionism.
Det här var Demokritos.

26

Vad är holism?

Motsatsen till reduktionism. Var väl Aristotoles bakom detta med. Man menar att helheten är något mer än summan av de ingående delarna.

27

Vad är då deduktion?

Logisk slutledning. Dra slutsatser genom att logiskt härleda satser ur allmänna premisser.

28

Vad är då induktion?

Slutledning baserat på observation.
Gör flera observationer, upptäck mönster, inget talar emot mönstret.

29

Prevalensen av elallergi hos personer i Flogsta Låghus är 2%, är detta en deduktiv eller en induktiv slutsats?

Induktiv slutsats

30

Vad tyckte Kalle Popper om induktion?

Popper förkastade induktiva slutsatser, det finns ingen garanti att de är giltiga, därför är det irrationellt att använda induktion.

31

Vem ligger bakom falsifikationism och vad kallas det mer än så? Hur används detta praktiskt?

Karl Popper, kritisk rationalism. Vi kan inte bevisa hypoteser men vi kan förkasta dem. Härifrån kommer nullhypotesen

32

Om en teori överlevt många falsifieringsförsök är den ___

Väl korroborerad

33

En hypotetisk deduktiv forskningsmetod innebär i enkla ord att...

Ställa en hypotes och stärka eller falsifiera den.

34

Hur är den hypotetiska deduktiva metoden begränsad?

Ibland kan ej hypoteser formuleras och ibland kan inte nullhypoteser falsifieras. ex. substans X är cancerframkallande.

35

Vad är en hypotes?

Ett ännu obevisat antagande om verkligheten

36

Vad är en teori?

En förklaringsmodell som utgörs av en samling styrkta hypoteser. En teori ska gärna ha en tanke o mekanism bakom sig.

37

Vad är en ad hoc-hypotes?

"till detta". En modifierad hypotes som grundar sig i att den ursprungliga hypotesen ej var riktigt sann.

38

Vad är occams rakkniv?

Occam's razor (or Ockham's razor) is a principle from philosophy. Suppose there exists two explanations for an occurrence. In this case the one that requires the least speculation is usually correct. Another way of saying it is that the more assumptions you have to make, the more unlikely an explanation.

Rör sig alltså om att teorier ska vara enkla.

39

Skilj mellan icke-vetenskap, ovetenskap och pseudovetenskap

Icke-vetenskap - ej vetenskapligt (journalistik)
Ovetenskap - Konflikt med vetenskap
Pseudovetenskap - eftersträvar vetenskaplig status

40

Vad är en paradigm?

Normalvetenskap, som en allmänt accepterad sanning, som att jorden är platt

41

Vad handlar statistik om?

Uttala sig om en population genom att studera ett stickprov.

42

Definiera p-värde

Sannolikheten att få det resultat du fått (eller mer extrema) givet att nollhypotesen är sann.

43

Ett lågt p-värde betyder?

Att resultatet är statistiskt signifikant. Stort n ger lågt p.

44

Vad är ett typ 1 fel?

Drar slutsatsen att det finns en skillnad när det egentligen ej gör det.

Falskt positivt

45

Vad är ett typ 2 fel?

Drar slutsatsen att det inte finns någon skillnad trots att det gör det.

Falskt negativt

46

Hur minskar man risken för typ 1 fel?

Ökar signifikansnivån.

47

Hur minskar man risken för typ 2 fel?

Ökar undersökningspopulationens storlek.

48

Vad är longitudinella observationsstudier?

Upprepade mätningar

49

Vad är "non-responder bias?"

Externt bortfall, de som väljer att inte delta i studien, skulle resultatet förändras om dessa var med?

50

Fallgropar och nackdelar med tvärsnittstudier

Kan endast studera associationer, ej kausala samband. Risk övertolkning resultat.

51

Vad är hermeneutik?

Tolkningslära. Vad är det som visar sig och vad är innebörden med detta?

52

Validitet?

Instrumentets förmåga att mäta det som är avsett att mäta

53

Reliabilitet

Graden av överensstämmelse mellan mätningar gjorda med samma instrument