Test 1 Flashcards Preview

Internal Med II > Test 1 > Flashcards

Flashcards in Test 1 Deck (64)
Loading flashcards...
1

Wasting/Thirsting: Upper Xiao

Xiao Ke Fang

2

Xiao Ke Fang

Wasting/Thirsting: Upper Xiao

3

Wasting/Thirsting: Middle Xiao

Yu Nu Jian

4

Yu Nu Jian

Wasting/Thirsting: Middle Xiao

5

Wasting/Thirsting: Lower Xiao- KD yin def

Liu Wei Di Huang Wan

6

Liu Wei Di Huang Wan

Wasting/Thirsting: Lower Xiao- KD yin def

7

Wasting/Thirsting: Lower Xiao- KD yin and yang def

Shen Qi Wan

8

Shen Qi Wan

Wasting/Thirsting: Lower Xiao- KD yin and yang def

9

Wasting/Thirsting: Blood stasis

Jiang Tang Huo Xue Tang

10

Jiang Tang Huo Xue Tang

Wasting/Thirsting: Blood Stasis

11

Wasting/Thirsting: Phelgm Damp

Cang Fu Dao Tan Wan

12

Cang Fu Dao Tan Wan

Wasting/Thirsting: Phelgm Damp

13

H/a d/t External Evils: Wind-Cold H/a

Chuan Xiong Cha Tiao San

14

Chuan Xiong Cha Tiao San

H/a d/t External Evils: Wind Cold H/a

15

H/a d/t External Evils: Wind Heat H/a

Xiong Zhi Shi Gao Tang

16

Xiong Zhi Shi Gao Tang

H/a d/t External Evils: Wind Heat H/a

17

H/a d/t External Evils: Wind-Damp H/a

Qiang Huo Sheng Shi Tang

18

Qiang Huo Sheng Shi Tang

H/a d/t External Evils: Wind-Damp H/a

19

Internal H/a: LV qi constraint H/a

Xiao Yao San +Chuan Xiong+Man Jing Zi

20

Xiao Yao San +Chuan Xiong, Man Jing Zi

Internal H/a: LV Qi constraint H/a

21

Internal H/a: LV Fire H/a

Long Dan Xie Gan Tang

22

Long Dan Xie Gan Tang

Internal H/a: LV Fire H/a

23

Internal H/a: LV yang def

Tian Ma Gou Teng Yin

24

Tian Ma Gou Teng Yin

Internal H/a:LV yang def

25

Internal H/a: Phlegm Turbidity H/a

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

26

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

Internal H/a: Phlegm Turbidity H/a

27

Internal H/a: Blood Stasis H/a

Xue Fu Zhu Yu Tang

28

Xue Fu Zhu Yu Tang

Internal H/a: Blood Stasis

29

Internal H/a: Qi and Blood def

Ba Zhen Tang

30

Ba Zhen Tang

Internal H/a: Qi and Blood def

31

Internal H/a: Qi def

Bu Zhong Yi Qi Tang

32

Bu Zhong Yi Qi Tang

Internal H/a: Qi Def

33

Internal H/a: Blood def

Bu Gan Yang Ying Tang

34

Bu Gan Yang Ying Tang

Internal H/a: Blood def

35

Yang Edema: Wind-cold obstructing the LU

Ma Huang Jia Zhu Tang

36

Ma Huang Jia Zhu Tang

Yang Edema: Wind-cold obstructing the LU

37

Yang Edema: wind-heat obstructing the LU

Yue Bi Jia Zhu Tang

38

Yue Bi Jia Zhu Tang

Yang Edema: wind-heat obstructing the LU

39

Yang Edema: Invasion by damp-heat toxin

Ma Huang Lian Qiao Chi Xiao Dou Tang
+
Wu Wei Xiao Du Yin

40

Ma Huang Lian Qiao Chi Xiao Dou Tang
+
Wu Wei Xiao Du Yin

Yang Edema: Invasion by damp-heat toxin

41

Yang Edema: Inundation by Water dampness

Wu Pi Yin + Wei Ling Tang

42

Wu Pi Yin + Wei Ling Tang

Yang Edema: Inundation by Water-dampness

43

Yin Edema: SP Yang def

Shi Pi Yin

44

Shi Pi Yin

Yin Edema: SP Yang def

45

Yin Edema: KD Yang Def

Ji Sheng Shen Qi Wan + Zhen Wu Tang

46

Ji Sheng Shen Qi Wan + Zhen Wu Tang

Yin Edema: KD Yang Def

47

Obesity: ST heat with Food Stagnation

Zhi Shi Dao Zhi Wan

48

Zhi Shi Dao Zhi Wan

Obesity: ST heat with Food Stagnation

49

Obesity: Accumulation of Damp-Phlegm

Dao Tan Tang

50

Dao Tan Tang

Obesity: Accumulation of Damp- Phlegm

51

Obesity: SP Qi deficiency

Shen Ling Bai Zhu San + FAng Ji Huang Qi Tang

52

Shen Ling Bai Zhu San + Fang Ji Huang Qi Tang

Obesity: SP Qi Deficiency

53

Obesity: SP and KD Yang deficiency

Fu Zi Li Zhong Wan

54

Fu Zi Li Zhong Wan

Obesity: SP and KD Yang deficiency

55

Obesity: Qi stagnation and Blood Stasis

Xue Fu Zhu Yu Tang

56

Xue Fu Zhu Yu Tang

Obesity: Qi stagnation and Blood Stasis

57

Wind Dominant Bi

Fang Feng Tang

58

Fang Feng Tang

Wind Dominant Bi

59

Cold Dominant Bi

Fu Zi Tang

60

Fu Zi Tang

Cold Dominant Bi

61

Dampness Dominant Bi

Yi Yi Ren Tang

62

Yi Yi Ren Tang

Dampness Dominant Bi

63

Heat Dominant Bi

Xuan Bi Tang

64

Xuan Bi Tang

Heat Dominant Bi