Test 2 Flashcards Preview

Internal Med II > Test 2 > Flashcards

Flashcards in Test 2 Deck (72)
Loading flashcards...
1

Constipation- Heat Accumulating in the ST and LI

Ma Zi Ren Wan

2

Ma Zi Ren Wan

Constipation- Heat accumulating in the ST and LI

3

Constipation Qi Stagnation

Liu Mo Tang

4

Liu Mo Tang

Constipation- Qi Stagnation

5

Constipation- Cold Accumulating Interior

Da Huang Fu Zi Tang

6

Da Huang Fu Zi Tang

Constipation- Cold Accumulating Interior

7

Constipation- Qi Deficiency

Huang Qi Tang

8

Huang Qi Tang

Constipation- Huang Qi Tang

9

Constipation- Blood Deficiency

Run Chang Wen

10

Run Chang Wan

Constipation- Blood Deficiency

11

Constipation- Yin Deficiency

Zeng Ye Tang

12

Zeng Ye Tang

Constipation- Yin Deficiency

13

Constipation- Yang Deficiency

Ji Chuan Jian

14

Ji Chuan Jian

Constipation- Yang Deficiency

15

Acute Diarrhea- External Damp-Cold Diarrhea

Huo Xiang Zheng Qi San

16

Huo Xiang Zheng Qi San

Acute Diarrhea- External Damp-cold Diarrhea

17

Acute Diarrhea- External Damp Heat Diarrhea

Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang

18

Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang

Acute Diarrhea- External Damp Heat Diarrhea

19

Acute Diarrhea- Retention of Food Diarrhea

Bao He Wan

20

Bao He Wan

Acute Diarrhea- Retention of Food Diarrhea

21

Chronic Diarrhea- SP deficiency Diarrhea

Shen Ling Bai Zhu San

22

Shen Ling Bai Zhu San

Chronic Diarrhea- SP Deficiency Diarrhea

23

Chronic Diarrhea- KD and SP Yang Deficiency

Si Shen Wan

24

Si Shen Wan

Chronic Diarrhea- KD and SP Yang Deficiency

25

Chronic Diarrhea- Disharmony of LV and SP

Tong Xie Yao Fang

26

Tong Xie Yao Fang

Chronic Diarrhea- Disharmony of LV and SP

27

ST pain- Cold Invading the ST

Liang Fu Wan

28

Liang Fu Wan

ST Pain- Cold Invading the ST

29

ST Pain- Retention of Food

Bao He Wan

30

Bao He Wan

ST Pain- Retention of Food

31

ST Pain- LV Qi Attacking the ST

Chai Hu Shu Gan San

32

Chai Hu Shu Gan San

ST Pain- LV Qi Attacking the ST

33

ST Pain- Accumulation of heat in the LV and ST

Jia Wei Xiao Yao San

34

Jia Wei Xiao Yao San

ST Pain- Accumulation of Heat in LV and ST

35

ST Pain- Blood Stasis in the ST

Si Xiao San
+
Dan Shen Yin

36

Si Xiao San
+
Dan Shen Yin

ST Pain- Blood Stasis in the ST

37

ST Pain- Heat- Dampness Obstructing the MB

Qing Zhong Tang

38

Qing Zhong Tang

ST Pain- Dampness Obstructing the MB

39

ST Pain- ST Yin Deficiency

Yi Guan Jian
+
Shao Yao Gan Cao Tang

40

Yi Guan Jian
+
Shao Yao Gan Cao Tang

ST Pain- ST Yin Deficiency

41

ST Pain- SP and ST Yang Deficiency

Huang Qi Jian Zhong Tang

42

Huang Qi Jian Zhong Tang

ST Pain- SP and ST Yang Deficiency

43

Nose Bleed- Heat Attacking the LU

Sang Ju Yin
+ Mu Dan Pi, Bai mao Gen, Han Lian Cao, Ce Bai Ye

44

Sang Ju Yin
+Mu Dan Pi, Bai Mao Gen, Han Lian Cao, Ce Bai Ye

Nose Bleed- Heat Attacking the LU

45

Nose Bleed- Vigorous ST Heat

Yu Nu Jian

46

Yu Nu Jian

Nose Bleed- Vigorous St Heat

47

Nose Bleed- LV Fire Rising

Long Dan Xie Gan Tang

48

Long Dan Xie Gan Tang

Nose Bleed- LV Fire Rising

49

Gum Bleeding- Vigorous ST Heat

Jia Wei Qing Wei San
+
Xie Xin Tang

50

Jia Wei Qing Wei San
+
Xie Xin Tang

Gum Bleeding- Vigorous ST Heat

51

Gum Bleeding- Yin Deficiency with Vigorous Fire

Liu Wei Di Huang Wan
+
Qian Gen San

52

Liu Wei Di Huang Wan
+
Qian Gen San

Gum Bleeding- Yin Deficiency with Vigorous Fire

53

Coughing Blood- Dryness and Heat Injuring the Lung

Sang Xing Tang

54

Sang Xing Tang

Coughing Blood- Dryness and Heat Injuring the LU

55

Coughing Blood- LV Fire Invading the LU

Xie Bai San
+
Dai Ge San

56

Xie Bai San
+
Dai Ge San

Coughing Blood- LV Fire Invading the LU

57

Coughing Blood- Yin Deficiency with Heat in the LU

Bai He Gu Jin Tang

58

Bai He Gu Jin Tang

Coughing Blood- Yin Deficiency with Heat in the LU

59

Vomiting Blood- Excessive ST Heat

Xie Xin Tang
+
Shi Hui San

60

Xie Xin Tang
+
Shi Hui San

Vomiting Blood- Excessive ST Heat

61

Vomiting Blood- LV Fire Invading St

Long Dan Xie Gan Tang

62

Long Dan Xie Gan Tang

Vomiting Blood- LV Fire Invading ST

63

Bloody Stools- Damp Heat in the Intestines

Di Yu San

64

Di Yu San

Bloody Stools- Damp Heat in the Intestines

65

Bloody Stools- SP and ST yang deficiency

Huang Tu Tang

66

Huang Tu Tang

Bloody Stools- SP and ST yang deficiency

67

Urinary Bleeding- Heat Accumulating in the LB

Xiao Ji Yin Zi

68

Xiao Ji Yin Zi

Urinary Bleeding- Heat Accumulating in the LB

69

Urinary Bleeding- KD Yin Deficiency with Heat

Zhi Bai Di Huang Wan

70

Zhi Bai Di Huang Wan

Urinary Bleeding- KD Yin Deficiency with Heat

71

Urinary Bleeding- KD Qi Deficiency

Wu Bi Shan Yao Wan

72

Wu Bi Shan Yao Wan

Urinary Bleeding- KD Qi Deficiency