Test #3- Which section? Flashcards Preview

Patents by Julie > Test #3- Which section? > Flashcards

Flashcards in Test #3- Which section? Deck (46)
Loading flashcards...
0

Zhen Wu Tang Wan (True Warrior Pills) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders-
A. Edema

1

Wu Ling San Wan (Five Ling Powder Pills) **

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
A. Edema

2

Wu Pi Yin (Five Peel Drink) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
A. Edema

3

Fang Ji Huang Qi Wan (Stephania and Astragalus Teapills) **

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
A. Edema

4

Bi Xie Fen Qing Wan (Dioscorea bypoglanca Pills to Separate and Clear) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
B. Urinary Tract Infection (Lin Syndrome)

5

Ba Zheng San Wan (Eight Correct Pills) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
B. Urinary Tract Infection (Lin Syndrome)

6

Tao Chi Pian (Guide out the Red Pills) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
B. Urinary Tract Infection (Lin Syndrome)

7

Shi Lin Tong (Open Stone Painful Urination) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
C. Kidney & Bladder calculi

8

Ba Ji Yin Yang Wan (Morinda Pills to Balance Yin and Yang) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
D. Frequency, nocturia, incontinence

9

Jin Suo Gu Jing Wan (Golden Lock Pills to Contain the Essence) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
D. Frequency, nocturia, incontinence

10

Sang Piao Xiao Wan (Mantis Egg Case Pills) *

Patent Medicines for Genito-Urinary Disorders
D. Frequency, nocturia, incontinence

11

Xue Fu Zhu Yu Wan (Remove Stagnant Blood from the Blood Palace Pills) **

Patent Medicines for Cardiovascular Disorders
A. General

12

Dan Shen Pill (Salvia Compound Pills) *

Patent Medicines for Cardiovascular Disorders
B. Cardiac

13

Dan Shen Yin Wan (Salvia Pills) *

Patent Medicines for Cardiovascular Disorders
B. Cardiac

14

Zhi Gan Cao Wan (Honey Fried Licorice Pills) **

Patent Medicines for Cardiovascular Disorders
B. Cardiac

15

Bu Yang Huai Wu Wan (Pills to Supplement Yang and Restore the Other Half) **

Patent Medicines for Cardiovascular Disorders
C. Peripheral

16

Dang Gui Si Ni Wan (Dang Gui Pills for Frigid Extremities) *

Patent Medicines for Cardiovascular Disorders
C. Peripheral

17

Xiao Chai Hu Tang Wan (Minor Bupleurum Decoction Pills) **

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

18

Si Ni San Wan (Frigid Extremities Powder Pills) **

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

19

Chai Hu Shu Gan Wan (Bupleurum Liver Soothing Pills) **

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

20

Xiao Yao Wan (Free and Easy Wanderer Pills) **

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

21

Jia Wei Xiao Yao Wan (Augmented Free and Easy Wanderer Pills) **

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

22

Long Dan Xie Gan Wan (Gentiana Drain the Liver Pills) **

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

23

Da Chai Hu Wan (Major Bupleurum Pills) *

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

24

Yi Guan Jian Wan (Linking Decoction Pills) *

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

25

Ge Xia Zhu Yu Wan

Patent Medicine for Liver and Gallbladder

26

Liu Wei Di Huang Wan (Six Flavor Pills with Rehmannia) **

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
A. Kidney Supplements, Yin Supplements

27

Qi Ju Di Huang Wan (Rehannia Pills with Lycium Fruit and Chrysanthemum Flowers) **

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
A. Kidney Supplements, Yin Supplements

28

Zuo Gui Wan (Left Returning to Pills) *

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
A. Kidney Supplements, Yin Supplements

29

Da Bu Yin Wan (Great Tonify the Yin Pills) *

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
A. Kidney Supplements, Yin Supplements

30

Gu Ben Wan (Strength the Root Pills) *

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
A. Kidney Supplements, Yin Supplements

31

Qi Bao Mei Ran Dan (Seven Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers) *

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
B. Yin and Blood Supplements

32

Fu Gui Ba Wei Wan (Eight Flavored Rehmannia Pills with Aconite and Cinnamon) *

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
C. Yang Supplements

33

You Gui Wan (Right Returning Pills) *

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
C. Yang Supplements

34

Shi Quan Da Bu Wan (Ten Ingredient Pills for Complete Supplementation) **

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
D. Qi and Blood Supplements

35

Yang Ying Wan (Nutritive Pills) *

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
D. Qi and Blood Supplements

36

Shen Qi Da Bu Wan (Codonopsis and Astragalus Big Supplement Pills) **

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
D. Qi and Blood Supplements

37

Yu Ping Feng Wan (Jade Screen Wind Pills) **

Patent Medicine for Supplementing Qi, Blood, Yin and Yang
D. Qi and Blood Supplements

38

Tian Wang Bu Xin Dan (Heavenly King Heart Supplementing Special Pills) **

Patent Medicines for Shen Disorders
A. Yin and Blood Disorders

39

Bai Zi Yang Xin Wan (Biota Pills to Nourish the Heart) *

Patent Medicines for Shen Disorders
A. Yin and Blood Disorders

40

An Shen Ding Zhi Wan (Calm the Shen and Settle the Zhi Pills) *

Patent Medicines for Shen Disorders
A. Yin and Blood Disorders

41

An Shen Bu Xin Wan (Calm the Shen and Supplement the Heart Pills) *

Patent Medicines for Shen Disorders
A. Yin and Blood Disorders

42

Suan Zao Ren Tang Pian (Zizyphus Spinoza Pills) *

Patent Medicines for Shen Disorders
A. Yin and Blood Disorders

43

Wen Dan Wan (Warm the Gallbladder Pills) **

Patent Medicines for Shen Disorders
C. Phlegm Heat

44

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Bupleurum, Dragon Bone and Oyster Shell Pills) *

Patent Medicines for Shen Disorders
C. Phlegm Heat

45

Gan Mai Da Zao Wan (Licorice, Wheat and Chinese Date Pills)

Patent Medicines for Shen Disorders
D. General