Things I Like/dont Like Flashcards Preview

Creole Phrases > Things I Like/dont Like > Flashcards

Flashcards in Things I Like/dont Like Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

What we like best

A

Sa nou pi renmen se

2
Q

You enjoyed the meal?

A

Ou te renmen manje a?

3
Q

What she enjoys most is…

A

Sa li pi renmen se…

4
Q

Their favorite meal is conch

A

Manje yo pi renmen anse lanbi

5
Q

We do not like spinach

A

Nou pa renmen zepina

6
Q

He does not like fruits at all

A

Li pa renmen fri ditou

7
Q

They do not like mangoes much

A

Yo pa twò renmen mango

8
Q

Why do you loathe fish?

A

Poukisa ou pa vle wè pwason?

9
Q

I am allergic to seafood

A

Mwen fè alèji ak fridemè

10
Q

He adores

A

Li adore