Time / Dates Flashcards Preview

Japanese 1 > Time / Dates > Flashcards

Flashcards in Time / Dates Deck (109):
1

ichiji

1 o'clock

2

niji

2 o'clock

3

gozen

a.m.

4

gogo

p.m.

5

sanji

3 o'clock

6

yoji

4 o'clock

7

goji

5 o'clock

8

rokuji

6 o'clock

9

shichiji

7 o'clock

10

hachiji

8 o'clock

11

kuji

9 o'clock

12

juuji

10 o'clock

13

juuichiji

11 o'clock

14

juuniji

12 o'clock

15

han

half
ex: ichiji han - half past 1 o'clock

16

Q: Ima nanji desu ka
Ex: A: Gozen hachiji han desu。

What time is it now?
Ex: A: (it is) 8:30am. / (It is) half past 8am.

17

Ima

Now

18

ippun

1 minute

19

nifun

2 minutes

20

sanpun

3 minutes

21

yonpun

4 minutes

22

gofun

5 minutes

23

roppun

6 minutes

24

nanafun

7 minutes

25

happun / hachifun

8 minutes

26

kyuufun

9 minutes

27

jippun

10 minutes

28

juuippun

11 minutes

29

juunifun

12 minutes

30

juusanpun

13 minutes

31

juuyonpun

14 minutes

32

juugofun

15 minutes

33

juuroppun

16 minutes

34

juunanafun

17 minutes

35

juuhappun/juuhachifun

18 minutes

36

juukyuufun

19 minutes

37

nijippun

20 minutes

38

sanjuppun

30 minutes

39

yonjuppun

40 minutes

40

gojuppun

50 minutes

41

gojukyuufun

59 minutes

42

rokujuppun

60 minutes

43

nanyoubi

what day (of the week)....

44

nannichi

what day (of the month)...

45

nangatsu

what month...

46

tsuitachi

1st (day of the month)

47

futsuka

2nd (day of the month)

48

mikka

3rd (day of the month)

49

yokka

4th (day of the month)

50

itsuka

5th (day of the month)

51

muika

6th (day of the month)

52

nanoka

7th (day of the month)

53

youka

8th (day of the month)

54

kokonoka

9th (day of the month)

55

tooka

10th (day of the month)

56

juuichinichi

11th (day of the month)

57

juuninichi

12th (day of the month)

58

juusannichi

13th (day of the month)

59

juuyokka

14th (day of the month)

60

juugonichi

15th (day of the month)

61

juurokunichi

16th (day of the month)

62

juushichinichi

17th (day of the month)

63

juuhachinichi

18th (day of the month)

64

juukunichi

19th (day of the month)

65

hatsuka

20th (day of the month)

66

tanjoubi wa itsu desu ka?

When is your birthday?

67

nijuuichinichi
にじゅういちにち

21st (day of the month)

68

nijuuninichi
にじゅうににち

22nd (day of the month)

69

nijuusannichi

23rd (day of the month)

70

nijuuyokka

24th (day of the month)

71

nijuugonichi

25th (day of the month)

72

nijuurokunichi

26th (day of the month)

73

nijuushichinichi

27th (day of the month)

74

nijuuhachinichi

28th (day of the month)

75

nijuukunichi

29th (day of the month)

76

sanjuunichi

30th (day of the month)

77

sanjuuichinichi

31st (day of the month)

78

ichigatsu

January

79

nigatsu

February

80

sangatsu

March

81

shigatsu

April

82

gogatsu

May

83

rokugatsu

June

84

shichigatsu

July

85

hachigatsu

August

86

kugatsu

September

87

juugatsu

October

88

juuichigatsu

November

89

juunigatsu

December

90

ototoi

the day before yesterday

91

kinou

yesterday

92

kyou

today

93

ashita

tomorrow

94

asatte

the day after tomorrow

95

nishuukanmae

2 weeks ago

96

senshuu

last week

97

konshuu

this week

98

raishuu

next week

99

saraishuu

the week after next

100

nikagetsumae

2 months ago

101

sengetsu

last month

102

kongetsu

this month

103

raigetsu

next month

104

saraigetsu

the month after next

105

ototoshi

the year before last

106

kyonen

last year

107

kotoshi

this year

108

rainen

next year

109

sarainen

the year after next