Verbs Flashcards Preview

Japanese 1 > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (26):
1

iku (ni / he)
*U Verb*

to go (to a destination)

2

kaeru (ni / he)
*U Verb*

to go back / to return

3

kiku (o)
*U Verb*

to listen / to hear

4

nomu (o)
*U Verb*

to drink

5

hanasu (o / de)
*U Verb*

to speak / to talk

6

yomu (o)
*U Verb*

to read

7

okiru
*Ru Verb*

to get up

8

taberu (o)
*Ru Verb*

to eat

9

neru
*Ru Verb*

to sleep / to go to sleep

10

miru (o)
*Ru Verb*

to see / to look at / to watch

11

kuru (ni / he)
*Irregular Verb*

to come

12

(o) suru
*Irregular Verb*

to do

13

(o) benkyousuru
*Irregular Verb*

to study

14

au
あう

会う
*U Verb*

to meet / to see a person

(person に)

15

aru
ある

*U Verb*

there is....
(place に thing が)

16

(を) kau
*U Verb*

to buy

17

kaku
*U Verb*

to write
(person に thing を)

18

(o) toru
*U Verb*

to take

19

(o) matsu
*U Verb*

to wait

20

(ga) wakaru
*U Verb*

to understand

21

iru
*Ru Verb*

(a person) is in..... / stays at....
(place に person が)

22

oyogu
*U Verb*

to swim

23

kiku (ni)
*U Verb*

to ask (a person)

24

(ni) noru
*U Verb*

to ride / to board

25

(o) yaru
*U Verb*

to do / to perform

26

dekakeru
*Ru Verb*

to go out