Toxicologie Flashcards Preview

Toxicologie > Toxicologie > Flashcards

Flashcards in Toxicologie Deck (48)
Loading flashcards...
1

Nitreuze gassen

NO2 / NO / N2O3 / N2O4
silo's (silo fillers disease)(industrie, luchtwassers)
zuuranhydrasen, veroorzaken KAUSTISCHE symptomen (etsing luchtwegen)
verbindingen met alkaliën geven nitrieten
hoge conc: VD (shock)
lage conc : methemoglobine
irritatie slijmvliezen (tranen, hoesten)
methemoglobinemie, cyanose, verstikking

2

Chloor

desinfectantia
chloorgas: industrie
+water = HCl
-inhalatie: lokaal etsend op mucosa (AH)
-resorptie: THIOLOPRIEVE werking --> inhibitie SH groepen enzymen, afname celmetabolisme
-GI reactie (als gas neerslag op voeder)
FOSFOGEEN: HCl in longen: bronchopneumonie door irritatie
YPERIET=mosterdgas
etsing longen en huid

3

Koper acuut

koperzouten! vnl schaap gevoelig
uit geneesmiddelen
CuSO4 = fungiside
lokale irritatie GIS: diarree en koliek
PRIKKELING VAGUS (verhoogde motiliteit+bradycardie)
resorptie: VD --> BD daalt --> SHOCK + STERFTE
donkergroene faeces/urine
koperbepaling in faeces
Kaliumferrocyanide
Natriumthiosulfaat

4

fotosensibiliserende planten

primair: fluorescerend pigment in huidcapilairen omgezet met UV --> fotodermatitis
secundair: leverbeschadiging geeft iceterus, galpigmenten in huidcapilairen, UV activatie en fotodermatitis (ook fyloerythrine in bloedbaan door galgangobstructie, UV activatie en fotodermatitis

5

crucifeae en brassicaceae

mostaardglycosiden en enzymes
glucosinolaatwordt enzymatisch omgezet tot R isothiocyanaat: giftig (bv goitrine = 5 VTO
lokaal: GI etsing (koliek, diarree); huid irritatie
resorptie: lever (icterus)
eliminatie: nier (albuminurie en hematurie

6

Thallium

zwaar metaal: mollengift
Tl+ meer giftig dan Tl+++ (in vivo niet actief)
vnl accumulatiegift
lokaal GI irritatie (braken
snellle resorptie: systemische effecten na LATENTIETIJD
1: blok zwavelenzymes: algemene celgift (degeneratie hart, lever, nier)
2: competitie K+ transport, membraan ATPase stimulatie --> accumulatie Tl+ in kalium rijke weefsels = polyneuritisch syndroom: zenuw en psychische stoornis
3: sympaticus stimulatie: tachycardie, BD stijgt, obstipatie en haaruitval
uiteindelijk UITSCHEIDINGSTOXICOSE
vnl varken en khd
acuut : koliek, braken, diarree (bloederig), motorysche paralyse, AH verlamming en dood na max 3 d
subacuut: lagere dosis, milde GI klacht, zenuw en huidaandoeningen
chronisch: na 14 d; geringe continue opname: haaruitval
dithizone/ K+ / berlijns blauw

7

lood

bloedgift bij chronische vergiftiging
interferrentie haemsythese door interactie SH bindingen en ceompetitie Cu, Fe
remming delta ALA dehydratase: verhoogde delta ALA
remming coproporfyrinogeen oxidase: remming haem/Hb synthese
remming ferrochelatase: opstapeling ZPP

8

Chloraten

lokale irritatie GI: koliek + bloederige diarree
snelle resorptie: naar bloedbaan (erythrocyten)
methemoglobine vorming : weefselanoxie
hemolyse: methemoglobinecilinders naar milt en nier
--> anemie en uremie
acute dood
subacute GI klachten, dyspnee en uremie
CHOCOLADEKLEUR BLOED
+zwelling lever en nier
+erosies GI

9

nitriet en nitraat

nitriet 10X toxischer dan nitraat
hyperacuut: plotse dood door VMC verlamming (vasodilatatie/ hypotensie)
acuut thv erythrocyt: vomring methemoglobine (weefselanoxie)
subacuut: irritatie GI
CHOCOLADEKLEUR BLOED
methyleenblauw

10

koper chronisch

accumulatie in lever (hepatotoxiciteit, metabole onderdrukking, icterus, gele leveratrofie): release in bloedbaan: hemolyse door methemoglobinevorming (bilirubinemie, icterus, hemoglobine cylinders dus nierblok)
resorptie onder Cu eiwit complex
binding in plasma aan ceruloplasmine: accumulatie lever in Cu S Mo COMPLEX
ACETAAT betere resorptie dan sulfaat en oxide
herkauwer: Cu thiomolybdaat vorming (meer gevoelig)
bij niet herkauwers minderk ans op toxiciteit bij hoog gehalte Zn, Fe en eiwit
ammonium tetrathiomolybdaat

11

adelaarsvaren

bracken disease
Vit B1 def paard, varken (verlamming en spiertremor)
hemorrhagisch syndroom rund, schaap
bloedstolling storing bij rundvee
urineblaasen maag darm tumoren (sesquiterpeenglycosiden = ptaquiloside)
aplastische anemie, hematurie
bloedingen door beschadigd capilairwand
mastceldegranulatie: VD en bloedstolling daalt
enterale type rund
laryngeale type kalf
batylalcohol

12

beuk

fagine
hemolyse
paarden
koliek en convulsies

13

eik

tanninen
GI irritatie
pyrogallol
hemolyse, nierschade
latentietijd
mundulcers, faryngitis

14

nachtschade

Atropine
nicotine
solanine: glycoalkadoiden --> solanidine: GI + hemolyse + methemoglobine
remming acetylcholine esterase
excitatie, daarna depressie
cardiovasc: hartstilstand

15

bingelkruid

mercurialine (saponine werking)
lokale etsing GI
lyse RBC
CZS depressie
levernecrose / nierdegeneratie
vers gemaaid wel opname, zelden spontaan

16

CO

respiratoire alkalose
eliminatie door uitademing
HELROOD BLOED

17

coumarine derivaten

coumarine en dicoumarine
witte honingklaver
cummulatie effect
vit K defficientie
leverinsufficientie (bloedstollingsfactoren)
klinische interacties farmaca bv cortico's
meest gevoelig varken rat hond paard pluimvee minst gevoelig
acuut: capilair beschadiging: VD en bloedingen
cumulatief: capilairwand, bloedstolling gestoord, competitie vit K
latentietijd
vit K1 toedienen: 5 mg/kg/d SC acuut
2,5 mg/kg/d oraal over 2 dosissen 2-3 w
ghd: 0,5 - 1 mg/kg/d SC

18

Arseen

multipele orgaanfalen
driewaardig meest toxisch
thioloprief: aantasting lipoinezuur + verminderde activiteit oxydatieve enzymes
sec. leververvetting
+ maagdarm mucosa degeneratie
+ SH enzymes daling
uiteindelijk verbloed dier in eigen bloedvatstelsel
hyperacuut: BD, shock, collaps
subacuut: koliek, excitatie, paralyse, bloederige darmen, leververvetting, nefrose

19

ionoforen

preventief coccidiostaticum (monensin)
paard en konijn
rund: omzetting nitraat naar nitriet bevorderd
pluimvee, varken: interactie tiamuline (CYP450)
algemeen:
interactie ionen, complexvorming, depletie
verstoring intracell evenwicht
hartblok door sarcolemma besch.
catecholamines uitstort, vrije radicaal vorming
lipidenperoxiden vorming (membraanbesch. )
verh Ca influx: mitochondrien besch.
myopathie, spiernecrose
paard: anorexie, koliek, hartstoornissen, paralyse, dood
pluimvee: spieratrofie, hartstoornis, nieratrofie, paralyse en AH depressie
rund: GI stoornis, koliek
varken: anorexie, slappe achterhand, spieratrofie, AH depressie

20

taxus

taxine
paarden
HARTgeleiding: bradycardie
CZS: ah depressie

21

PCB

congeneren, enkel planier = toxisch
geen Cl op 2 en 6
structurele gelijkenis dioxines
meer Cl: meer accumulatie+ positie is belangrijk
koudbloeddieren meer gevoelig
geringe biologische degradatie
HCl vorming bij verbranding
onvolledige verbranding: dioxinevorming
opstapeling vetweefsel
chronische toxiciteit: leveraantasting (vergroting)
later: reproductiestoornis, Hb synthese, vertraagde groei, huidafwijking, immunosuppressie

22

dioxines

tricyclische aromatische verbinding
TCDD (2,3,7,8 variant)
TEQ: toxische equivalent
in melk en vlees
ah receptor in cytoplasma: dioxine bindt
binnendringen kern, binding DNA, verstoring transcriptie (aanmaak enzymes
--> vermindering detoxificatie carcinogenen en toxinen, invloed op hormonen, interactie GF
levernecrose, thymusnecrose
chicken oedema disease (hydropericard, hydroperitoneum)
rund: daling melk, anorexie, haarverlies
mens: gewrichts en spierpijn,

23

aromatische koolwaterstoffen

petrochemische industrie
PAK: benzopyreen
organische solventen: narcose en dood, accumulatie
koolteer: varkens, anorexie, depressie, spierzwakte, icterus
PAK: carcinogeen, bloedvorming verstoord, cyp 450

24

seneciosis

hepatotoxisch: retronecine -->oxygenatie tot pyrol --> alkylerend karakter: hepatotoxisch
veno occlusive disease, portale fibrosering, cirrhose
leverkanker

25

aflatoxine

jonge dieren
B1 meest toxisch en carcinogeen
1e fase: bioactivatie: uitputting glutathionmoleculen
eliminatie via nier
remming leverenzymes
alg: leverbeschadiging (centrolobulaire necorse, icterus)
2e fase: remming RNA polymerase (eiwitsynthese, anti mitotisch vnl thv lever)
immunologische depressie
alg: teratogeen, mutageen, carcinogeen
aspergillus flavus: nodulaire hyperplasie, galgangproliferatie, bloedstollingsstoornis
aspergillus clavatus: zenuwstoornissen

26

vomitoxine

veld
type A minder voorkomen maar veel toxischer
inhibitie proteinesynthese en vrijstelling pro infl cytokines
werkt in op translatie
DON: braken, abdominal distress syndrom bij varken
T2: immunosuppressie, dermatitis, hemorhagische diathese

27

zearalenone

veld
biotransformatie
mycotoxine en metabolieten binden op oestradiolreceptor
hypo oestrogenisme (zearanelone syndroom):
gezwollen vulva, prolaps uterus en rectum, vulvovaginitis, ovaria atrofie
--> reproductiestoornis
varken schaap hond rund

28

fumonisinen

veld
B1 meest toxisch en voorkomen
inhibitie sfinganine N acetyltransferase: sfingolipidensynthese
paard: ELEM equine leucoencephalomalacie
vakren: porciene pulmonary oedema
carcinogeen lever

29

ochratoxine

type A toxischer
nieraandoening, immunosuppressie, embryotoxiciteit, teratogeen
varken: mycotoxic porcine nephropathy
nier: competitie cAMP: necrose niertubuli, polyurie en proteinurie
lever: degeneratie, celnecrose, uremische coma

30

tremorgene mycotoxines

raaigraskramp, staggers: ataxie, hypoactiviteit, spiertremor, krampen