Unit 30 Flashcards Preview

A Primer of Ecclesiastical Latin > Unit 30 > Flashcards

Flashcards in Unit 30 Deck (74):
1

cōgitō, cōgitāre, cōgitāvī, cōgitātus

think, plan

2

commendō, commendāre, commendāvī, commendātus

entrust

3

exīstimō, exīstimāre, exīstimāvī, exīstimātus

think, judge

4

liquō, liquāre, liquāvī, liquātus

melt

5

negō, negāre, negāvī, negātus

deny, say ... not

6

persevērō, persevērāre, persevērāvī, persevērātus

continue

7

putō, putāre, putāvī, putātus

think, reckon

8

dēputō, dēputāre, dēputāvī, dēputātus

appoint; reckon, count

9

sociō, sociāre, sociāvī, sociātus

share in; ally

10

vetō, vetāre, vetuī (vetāvī), vetitus (vetātus)

forbid

11

illūcēscō, illūcēscere, illūxī, -

shine (upon), become light

12

dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsus

part, divide

13

premō, premere, pressī, pressus

press (upon), oppess

14

exprimō, exprimere, expressī, expressus

represent, express

15

trahō, trahere, trāxī, trāctus

draw, drag, lead

16

attrahō, attrahere, attrāxī, attrāctus

draw towards

17

dētrahō, dētrahere, dētrāxī, dētrāctus

draw from, take away

18

domina, dominae, f.

mistress, lady

19

amīcus, amīcī, m.

friend

20

inimīcus, inimīci, m.

enemy

21

somnus, somnī, m.

sleep

22

lignum, lignī, n.

wood, tree

23

monumentum, monumentī, n.

tomb

24

hostis, hostis, hostium, m/f.

enemy, host

25

parēns, parentis, m/f.

parent

26

dīvīnitās, dīvīnitātis, f.

divinity

27

sēdēs, sēdis, f.

place, seat

28

vīcīnus, -a, -um

neighboring

29

vīcīnus, vīcīnī, m.

neighbor

30

facilis, facile

easy

31

difficilis, difficile

difficult

32

inaestimābilis, inaestimābile

priceless

33

ineffābilis, ineffābile

inexpressable, ineffable

34

nēmō (nūllīus, nēminī, nēminem, nūllō/nūllā) (pron./m & f. adj.)

nobody, no

35

nōlī/nōlīte (imperative + inf.)

be unwilling, do not

36

quisqam, quaequam, quidquam (indef. pron.)

anyone, anything [used with negative or implied negative]

37

vel (coord. conj.)

or (if you prefer)

38

think, plan

cōgitō, cōgitāre, cōgitāvī, cōgitātus

39

entrust

commendō, commendāre, commendāvī, commendātus

40

think, judge

exīstimō, exīstimāre, exīstimāvī, exīstimātus

41

melt

liquō, liquāre, liquāvī, liquātus

42

deny, say ... not

negō, negāre, negāvī, negātus

43

continue

persevērō, persevērāre, persevērāvī, persevērātus

44

think, reckon

putō, putāre, putāvī, putātus

45

appoint; reckon, count

dēputō, dēputāre, dēputāvī, dēputātus

46

share in; ally

sociō, sociāre, sociāvī, sociātus

47

forbid

vetō, vetāre, vetuī (vetāvī), vetitus (vetātus)

48

shine (upon), become light

illūcēscō, illūcēscere, illūxī, -

49

part, divide

dīvidō, dīvidere, dīvīsī, dīvīsus

50

press (upon), oppess

premō, premere, pressī, pressus

51

represent, express

exprimō, exprimere, expressī, expressus

52

draw, drag, lead

trahō, trahere, trāxī, trāctus

53

draw towards

attrahō, attrahere, attrāxī, attrāctus

54

draw from, take away

dētrahō, dētrahere, dētrāxī, dētrāctus

55

mistress, lady

domina, dominae, f.

56

friend

amīcus, amīcī, m.

57

enemy

inimīcus, inimīci, m.

58

sleep

somnus, somnī, m.

59

wood, tree

lignum, lignī, n.

60

tomb

monumentum, monumentī, n.

61

enemy, host

hostis, hostis, hostium, m/f.

62

parent

parēns, parentis, m/f.

63

divinity

dīvīnitās, dīvīnitātis, f.

64

place, seat

sēdēs, sēdis, f.

65

neighboring

vīcīnus, -a, -um

66

neighbor

vīcīnus, vīcīnī, m.

67

easy

facilis, facile

68

difficult

difficilis, difficile

69

priceless

inaestimābilis, inaestimābile

70

inexpressable, ineffable

ineffābilis, ineffābile

71

nobody, no

nēmō (nūllīus, nēminī, nēminem, nūllō/nūllā) (pron./m & f. adj.)

72

be unwilling, do not

nōlī/nōlīte (imperative + inf.)

73

anyone, anything [used with negative or implied negative]

quisqam, quaequam, quidquam (indef. pron.)

74

or (if you prefer)

vel (coord. conj.)