Unit 4 1st Declension Nouns Flashcards Preview

Latin > Unit 4 1st Declension Nouns > Flashcards

Flashcards in Unit 4 1st Declension Nouns Deck (31):
0

casa, casae (f.)

House

1

cena, cenae (f.)

Dinner

2

femina, feminae (f.)

Woman

3

Puella, puellae (f.)

Girl

4

aqua, aquae (f.)

Water

5

fabula, fabulae (f.)

Story, fable

6

filia, filiae (f.)

Daughter

7

Via, viae (f.)

Street, way

8

amica, amicae (f.)

friend (female)

9

lana, lanae (f.)

Wool

10

ara, arae (f.)

alter

11

Barba, barbae (f.)

Beard

12

cauda, caudae (f.)

Tail

13

cura, curae (f.)

Care, worry, cure

14

dea, deae (f.)

Goddess

15

insula, insulae (f.)

Island

16

littera, litterae (f.)

Letter

17

toga, togae (f.)

Toga

18

urna, urnae (f.)

Urn, water pot

19

fama, famae (f.)

Fame, report

20

forma, formae (f.)

Beauty, shape

21

fortuna, fortunae (f.)

Fortune , luck

22

philosophia, philosophiae (f.)

Philosophy

23

sententia, sententiae (f.)

Thought, sentence

24

causa, causae (f.)

Cause, reason

25

fuga, fugae (f.)

Flight, escape

26

Poeta, poetae (m.)

Poet

27

agricola, agricolae (m.)

Farmer

28

incola, incolae (m.)

Inhabitant

29

nauta, nautae (m.)

Sailor

30

poena, poenae (f.)

Penalty, punishment