Unmemorised (English to Arabic) Flashcards Preview

Arabic > Unmemorised (English to Arabic) > Flashcards

Flashcards in Unmemorised (English to Arabic) Deck (184):
1

short

qaṣiir

2

shirt

qamiiṣ

3

subject

mubtada

4

predicate

xabar

5

near

qariib

6

far away

b3iid

7

il'ahil

the family

8

your family

ahlak/ahlik

9

your father

abuuk(i)

10

your mother

ummak (ummik)

11

your brother

'axuuk ('axuuki)

12

your sister

uxtak (uxtik)

13

my family

ahli

14

my dad

abuuyi

15

my brother

axuuyi

16

my sister

uxti

17

goal

hadaf

18

neighbours

jiiran

19

neighbour

jaar (i)

20

water jar/gas can

jarra

21

industrious

mujtahid

22

purse

juzdaan

23

moon

qamar

24

help (noun)

musaa3adi

25

later

ba3dayn

26

after

ba3d

27

stuff

'agraaḍ

28

kind (of things)

naw3

29

because

3aŝaan

30

feminine

mu'annaθ

31

definite

mu3arraf

32

prepositions (min, fi, li, 3a, bi, ma3)

ḥarf jarr

33

cupboard/wardrobe

xazaani

34

spoon

ma3laqa

35

desk/office

maktab

36

library/bookstore/bookshelf

maktabi

37

on

3ala

38

over/above

fawq

39

beside

janb

40

behind

wara

41

in front of

quddaam

42

far from

b3iid 3an

43

easy

sahil

44

is present

mawjuud (i)

45

also

kamaan

46

wide

waas3a

47

medium

mitwasta

48

reasonable

ma3quuli

49

newspaper

jariidi

50

plate

ṣaḥin

51

past tense / complete tense

maaḍi

52

he came

'ija

53

before/ago

qabil

54

months

aŝhur / tuŝhur

55

capital

3aaṣmi

56

age

3umur

57

morning

ṣubuḥ

58

affair/matter

mas'ali

59

about

3an

60

humidity

ruṭuubi

61

wind

hawa

62

moderate

mu3tadil

63

he sold

baa3

64

he exited

xaraj

65

he bought

'iŝtara

66

he spent/changed

ṣaraf

67

goodbye

bxaaṭrak

68

laboratory

muxtabar

69

storehouse

maxzan

70

about/approximately

ḥawaali

71

cucumber

xiyaar

72

museum

matḥaf

73

carpenter's workshop

manjara

74

peas

bazaylla

75

green beans

faṣuulya

76

period of time

muddi

77

break/holiday

furṣa

78

event/happening

ḥaadθi

79

if

iza

80

meeting hall

qaa3a

81

next/coming

jaay(i)

82

after

ba3idma

83

early

badri/bakkiir

84

purpose

qasḍ

85

nature

ṭabii3a

86

characteristics

ṣifaat

87

mercy

raḥmi

88

holiness

qadaasi

89

grace

ni3mi

90

justice

3adaali

91

judgement (of God)

daynuuni

92

literature/ethics

'aadaab

93

typing

ṭibaa3a

94

most likely

gaaliban

95

usually

3aadatan

96

sometimes

'aḥyaanan

97

seldom

naadiran

98

sometimes

marrat

99

he entered

faat

100

he wanted

'araad

101

liquid

saa'il

102

liquids

sawaa'il

103

operations

3amaliyyaat

104

he stayed up late

sihir

105

he was happy

firiḥ

106

he went out/up

ṭili3

107

he ate breakfast

'afṭar

108

division

qisim

109

company/organisation

ŝariki

110

visit in the evening

sahra

111

summertime

ṣayfiyyi

112

breakfast

fṭuur

113

deity

laahuut

114

humanity

naasuut

115

ministry

xidmi

116

sufferings

'aalaam

117

burial

dafin

118

resurrection

qiyaami

119

sovereignty

siyaadi

120

ascension

ṣu3uud

121

headquarters

qiyaadi

122

quickly

qawaam

123

meeting

jtimaa3

124

broken down

xarbaan

125

floormat

da3sit ilbaab

126

he's coming

jaay

127

leg

rijil

128

the language

illuga

129

hand

'iid

130

come!

ta3aal

131

danger

xaṭar

132

dangerous

xaṭiir

133

it just came to my mind/I feel like

jaay 3abaali

134

it just came to my mind/I feel like

'ija 3abaali

135

he drove

saaq

136

he repented

taab

137

he resisted

qaawam

138

he corresponded

kaatab

139

he went home

rawwaḥ

140

not useful/not good

miŝ naaf3a

141

although I

ma3 'inni

142

jam

taṭli

143

pears

'injaaṣ

144

turkey

diik ḥabaŝ

145

young chicken

farruuj

146

liver

kibdi

147

meat dish

kubbi

148

uncooked meal (foul, tabbuuli etc)

nawaaŝif

149

lentils

3adas

150

cracked wheat

burgul

151

salad

tabbuuli

152

sleepy

na3saan

153

lazy

kaslaan

154

knowledgeable/well read

fahmaan

155

responsible

mas'uul

156

beneficial

mufiid

157

cheap

rxiiṣ

158

precious/valuable

θamiin

159

broken down/not operable

xarbaan

160

weak/slim

ḍa3iif

161

broken

maksuur

162

lightweight

xafiif

163

heavy

tqiil/itqaal

164

short

qaṣiir/iqṣaar

165

clean

nḍiif

166

cute/interesting/tasty

laziiz

167

spirit level

miizaan mayy

168

hinge/joint

mafṣal

169

plane/mouse

faara

170

nails

musmaar

171

file

mabrad

172

square

zaawyi

173

toolbox

ṣunduuq il3iddi

174

screwdriver

mfakk

175

ruler

mitir

176

wood glue

gira

177

drill

maqdaḥ/drill

178

saw

munŝaar

179

pliers

zarradiyyi

180

wood

xaŝab

181

vice

malzami

182

screws

burgi

183

hammer

ŝaakuuŝ

184

drill bit

riiŝi