Unmemorised words Flashcards Preview

Arabic > Unmemorised words > Flashcards

Flashcards in Unmemorised words Deck (186):
1

qaṣiir

short

2

qamiiṣ

shirt

3

mubtada

subject

4

xabar

predicate

5

qariib

near

6

b3iid

far away

7

the family

il'ahil

8

brother

ax

9

sister

'uxt

10

ahlak/ahlik

your family

11

abuuk(i)

your father

12

ummak (ummik)

your mother

13

'axuuk ('axuuki)

your brother

14

uxtak (uxtik)

your sister

15

ahli

my family

16

abuuyi

my dad

17

axuuyi

my brother

18

uxti

my sister

19

hadaf

goal

20

jiiran

neighbours

21

jaar (i)

neighbour

22

jarra

water jar/gas can

23

mujtahid

industrious

24

juzdaan

purse

25

qamar

moon

26

musaa3adi

help (noun)

27

ba3dayn

later

28

ba3d

after

29

'agraaḍ

stuff

30

naw3

kind (of things)

31

3aŝaan

because

32

mu'annaθ

feminine

33

mu3arraf

definite

34

ḥarf jarr

prepositions (min, fi, li, 3a, bi, ma3)

35

xazaani

cupboard/wardrobe

36

ma3laqa

spoon

37

maktab

desk/office

38

maktabi

library/bookstore/bookshelf

39

3ala

on

40

fawq

over/above

41

janb

beside

42

wara

behind

43

quddaam

in front of

44

b3iid 3an

far from

45

sahil

easy

46

mawjuud (i)

is present

47

kamaan

also

48

waas3a

wide

49

mitwasta

medium

50

ma3quuli

reasonable

51

jariidi

newspaper

52

ṣaḥin

plate

53

maaḍi

past tense / complete tense

54

'ija

he came

55

qabil

before/ago

56

aŝhur / tuŝhur

months

57

3aaṣmi

capital

58

3umur

age

59

ṣubuḥ

morning

60

mas'ali

affair/matter

61

3an

about

62

ruṭuubi

humidity

63

hawa

wind

64

mu3tadil

moderate

65

baa3

he sold

66

xaraj

he exited

67

'iŝtara

he bought

68

ṣaraf

he spent/changed

69

bxaaṭrak

goodbye

70

muxtabar

laboratory

71

maxzan

storehouse

72

ḥawaali

about/approximately

73

xiyaar

cucumber

74

matḥaf

museum

75

manjara

carpenter's workshop

76

bazaylla

peas

77

faṣuulya

green beans

78

muddi

period of time

79

furṣa

break/holiday

80

ḥaadθi

event/happening

81

iza

if

82

qaa3a

meeting hall

83

jaay(i)

next/coming

84

ba3idma

after

85

badri/bakkiir

early

86

qasḍ

purpose

87

ṭabii3a

nature

88

ṣifaat

characteristics

89

raḥmi

mercy

90

qadaasi

holiness

91

ni3mi

grace

92

3adaali

justice

93

daynuuni

judgement (of God)

94

'aadaab

literature/ethics

95

ṭibaa3a

typing

96

gaaliban

most likely

97

3aadatan

usually

98

'aḥyaanan

sometimes

99

naadiran

seldom

100

marrat

sometimes

101

faat

he entered

102

'araad

he wanted

103

saa'il

liquid

104

sawaa'il

liquids

105

3amaliyyaat

operations

106

sihir

he stayed up late

107

firiḥ

he was happy

108

ṭili3

he went out/up

109

'afṭar

he ate breakfast

110

qisim

division

111

ŝariki

company/organisation

112

sahra

visit in the evening

113

ṣayfiyyi

summertime

114

fṭuur

breakfast

115

laahuut

deity

116

naasuut

humanity

117

xidmi

ministry

118

'aalaam

sufferings

119

dafin

burial

120

qiyaami

resurrection

121

siyaadi

sovereignty

122

ṣu3uud

ascension

123

qiyaadi

headquarters

124

qawaam

quickly

125

jtimaa3

meeting

126

xarbaan

broken down

127

da3sit ilbaab

floormat

128

jaay

he's coming

129

rijil

leg

130

illuga

the language

131

'iid

hand

132

ta3aal

come!

133

xaṭar

danger

134

xaṭiir

dangerous

135

jaay 3abaali

it just came to my mind/I feel like

136

'ija 3abaali

it just came to my mind/I feel like

137

saaq

he drove

138

taab

he repented

139

qaawam

he resisted

140

kaatab

he corresponded

141

rawwaḥ

he went home

142

miŝ naaf3a

not useful/not good

143

ma3 'inni

although I

144

taṭli

jam

145

'injaaṣ

pears

146

diik ḥabaŝ

turkey

147

farruuj

young chicken

148

kibdi

liver

149

kubbi

meat dish

150

nawaaŝif

uncooked meal (foul, tabbuuli etc)

151

3adas

lentils

152

burgul

cracked wheat

153

tabbuuli

salad

154

na3saan

sleepy

155

kaslaan

lazy

156

fahmaan

knowledgeable/well read

157

mas'uul

responsible

158

mufiid

beneficial

159

rxiiṣ

cheap

160

θamiin

precious/valuable

161

xarbaan

broken down/not operable

162

ḍa3iif

weak/slim

163

maksuur

broken

164

xafiif

lightweight

165

tqiil/itqaal

heavy

166

qaṣiir/iqṣaar

short

167

nḍiif

clean

168

laziiz

cute/interesting/tasty

169

miizaan mayy

spirit level

170

mafṣal

hinge/joint

171

faara

plane/mouse

172

musmaar

nails

173

mabrad

file

174

zaawyi

square

175

ṣunduuq il3iddi

toolbox

176

mfakk

screwdriver

177

mitir

ruler

178

gira

wood glue

179

maqdaḥ/drill

drill

180

munŝaar

saw

181

zarradiyyi

pliers

182

xaŝab

wood

183

malzami

vice

184

burgi

screws

185

ŝaakuuŝ

hammer

186

riiŝi

drill bit