Verb 1 Flashcards Preview

Duolingo > Verb 1 > Flashcards

Flashcards in Verb 1 Deck (56):
1

aĉeti

to buy 

2

agi

to act 

3

akcepti

to accept 

4

ami

to love 

5

aperi

to appear 

6

aranĝi

to arrange 

7

atendi

to wait 

8

aŭdi

to hear 

9

bati

to hit 

10

batali

to fight 

11

bedaŭri

to regret 

12

bezoni

to need 

13

brili

to shine 

14

bruli

to burn 

15

ĉesi

to cease 

16

danci

to dance 

17

danki

to thank 

18

decidi

to decide 

19

demandi

to ask a question 

20

devi

to have to / must 

21

deziri

to desire 

22

difini

to define 

23

diri

to say 

24

diskuti

to discuss 

25

doni

to give 

26

dormi

to sleep 

27

dubi

to doubt 

28

eduki

to educate 

29

ekzisti

exist 

30

elekti

to choose 

31

erari

to make a mistake 

32

esperi

to hope 

33

esti

to be 

34

etendi

to extend something 

35

fali

to fall 

36

fari

to do, make 

37

fermi

to close 

38

festi

to celebrate 

39

fini

to finish something 

40

flosi

to float 

41

flugi

to fly 

42

forgesi

to forget 

43

frapi

to knock, hit 

44

gajni

to win 

45

gratuli

to congratulate 

46

ĝoji

to be joyful 

47

halti

to halt, stop 

48

havi

to have 

49

helpi

to help 

50

imagi

to imagine 

51

informi

to inform 

52

instrui

to teach 

53

interesi

to interest 

54

inviti

to invite 

55

iri

to go

56

ĵeti

to throw