Verb 3 Flashcards Preview

Duolingo > Verb 3 > Flashcards

Flashcards in Verb 3 Deck (60):
1

paroli

to speak 

2

pasi

to pass 

3

paŝi

to step 

4

peni

to try 

5

pendi

to hang 

6

pensi

to think 

7

perdi

to lose 

8

permesi

to permit 

9

peti

to request 

10

plaĉi

to be pleasing 

11

plendi

to complain 

12

pli

more 

13

plori

to cry 

14

porti

to carry 

15

postuli

to require 

16

povi

to be able to 

17

preferi

to prefer 

18

preni

to take 

19

prepari

to prepare 

20

presi

to print 

21

prezenti

to present 

22

pri

concerning 

23

proponi

to propose 

24

provi

to try 

25

rakonti

to tell a story 

26

raporti

to report 

27

regi

to rule 

28

rekomendi

to recommend 

29

renkonti

to meet someone 

30

respondi

to respond 

31

resti

to remain 

32

ricevi

to receive 

33

rigardi

to look at 

34

rilati

to relate to 

35

rimarki

to notice 

36

ripeti

repeat 

37

ripozi

to relax 

38

rompi

to break 

39

salti

to jump 

40

saluti

to greet 

41

scii

to know 

42

sekvi

to follow 

43

sendi

to send 

44

senti

to feel 

45

serĉi

to search 

46

servi

to serve 

47

sidi

to sit 

48

signifi

to mean 

49

silenti

to be silent 

50

skribi

to write

51

soni

to sound 

52

stari

to stand 

53

studi

to study 

54

suferi

to suffer 

55

sukcesi

to succeed 

56

supozi

to suppose 

57

ŝajni

to seem 

58

ŝalti

to turn on 

59

ŝanĝi

to change 

60

ŝati

to like