Verbs Flashcards Preview

Japanese > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (19):
1

to receive, to take food and drink

頂く itadaku

2

to come (masu form)

来ます kimasu

3

to buy (masu form)

買います kaimasu

4

to like very much

大好き daisuki

5

to go (masu form)

行きます ikimasu; いく iku

6

to drink (masu form)

飲みます nomimasu

7

to be

です desu

8

to be, to exist (animate, masu form)

います imasu

9

to eat (masu form)

食べます tabemasu

10

to be (inanimate, masu form)

あります arimasu

11

to make

つくる tsukuru

12

can

できる dekiru

13

to listen

kikimasu

14

to speak

hanishimasu

15

to wait

matchimasu

16

to ride

norimasu

17

to see; to watch

mimasu

18

to use

つかう tsukau

19

to do

する suru