Verbs Flashcards Preview

Japanese > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (18):
1

Big

Okii desu

2

Small

Chiisai desu

3

Expensive

Takai desu

4

Inexpensive

Yasui desu

5

New, fresh

atarashii desu

6

Old (but not people)

Furui desu

7

Near

Chikai desu

8

Far

Toi desu

9

Difficult

Muzukashii desu

10

Easy

Yasashii desu

11

Sweet

Amai desu

12

Hot, spicy

Karai desu

13

Hot (temperature)

Atsui desu

14

Cold temperature

Samui desu

15

Good, nice

ii desu

16

Interesting

moos giro desu

17

Busy

isogashii desu

18

Delicious

oishii desu