Vocab Chinese Character Recognition Flashcards Preview

zTesting LPC Chinese Vocab > Vocab Chinese Character Recognition > Flashcards

Flashcards in Vocab Chinese Character Recognition Deck (122)
Loading flashcards...
1

Also

2

工程师

Engineer

Gōngchéngshī

3

护士

Nurse

Hùshì

4

公司

The company

Gōngsī

5

上班

Go to work

Shàngbān

6

日本

Japan

Rìběn

7

Also

Hái

8

医院

Hospital

Yīyuàn

9

校服

Uniforms

Xiàofú

10

夏天

Summer

Xiàtiān

11

格子

Grid

Gézi

12

短袖

Short sleeve

Duǎn xiù

13

衬衫

Shirt

Chènshān

14

袜子

Socks

Wàzi

15

呢子

Woolen

Ní zi

16

外套

Coat

Wàitào

17

看书

Read

Kànshū

18

中国菜

Chinese dishes

Zhōngguó cài

19

冬天

Winter

Dōngtiān

20

春天

Spring

Chūntiān

21

秋天

Autumn

Qiūtiān

22

毛笔

Writing brush

Máobǐ

23

快车

Express train

Kuàichē

24

饭店

Hotel

Fàndiàn

25

律师

Lawyer

Lǜshī

26

出租车

Taxis

Chūzū chē

27

西装

Suit

Xīzhuāng

28

领带

Collar

Lǐngdài

29

牛仔裤

Jeans

Niúzǎikù

30

加拿大

Canada

Jiānádà