Vocab Test 0306 Flashcards Preview

zTesting LPC Chinese Vocab > Vocab Test 0306 > Flashcards

Flashcards in Vocab Test 0306 Deck (20)
Loading flashcards...
1

Xīzhuāng

西装

Suit

2

Lǐngdài

领带

Collar

3

Niúzǎikù

牛仔裤

Jeans

4

Jiānádà

加拿大

Canada

5

Màozi

帽子

Hat

6

Wéijīn

围巾

Scarf

7

Shǒutào

手套

Gloves

8

Yīnggāi

应该

Should

9

Liányīqún

连衣裙

Dress

10

Pídài

皮带

Leather belt

11

Dōngjīng

东京

Tokyo

12

Xiānggǎng

香港

Hong Kong

13

Xiàochē

校车

School Bus

14

Bǐyǒu

笔友

Pen pal

15

Měiguó

美国

American

16

Kāihuì

开会

Hold a meeting

17

Shànghǎi

上海

Shanghai

18

Nánjīng

南京

Nanjing

19

Yīngyǔ

英语

English

20

Pǔtōnghuà

普通话

Mandarin