Vocab I Flashcards Preview

Chinese > Vocab I > Flashcards

Flashcards in Vocab I Deck (43):
1

thin/skinny

shòu

2

fat

pàng

3

tall

gāo

4

short

ǎi

5

strong

jiàn zhuàng

6

slim

miáo tiáo

7

fit

yún chèn

8

healthy

jiàn kāng

9

handsome

shuài qì

10

pretty

piào liàng

11

beautiful

měi lì

12

ugly

nán kàn

13

ordinary

pǔ tōng

14

smelly

chòu

15

fragrant

xiāng

16

good-looking

hǎo kàn

17

not good looking

bù hǎo kàn

18

many, much

duō

19

few, little

shǎo

20

expensive

guì

21

long

cháng

22

short (time)

duǎn

23

cheap

pián yi

24

old

lǎo

25

new

xīn

26

good

hǎo

27

bad

huài

28

happy

xìng

29

sad

nán guò

30

be surnamed

xìng

31

be called

jiào

32

to have, possess

yǒu

33

to like

xǐ huān

34

know how to, can

huì

35

to look

kàn

36

be (at a place)

zài

37

to eat

chī

38

to speak, talk, say

shuō

39

to want, need, be going to

yào

40

to live (at)

zhù zài

41

to know, meet

rèn shi

42

to learn

xué

43

to desire, want to

xiǎng yào