Vocab II Flashcards Preview

Chinese > Vocab II > Flashcards

Flashcards in Vocab II Deck (26):
1

dim sum

diǎn xīn

2

steamed pork bun

shāo mài

3

pork rib

pái gǔ

4

rice rolls

cháng fěn

5

sesame ball

zhī má qiú

6

spring rolls

chūn juǎn

7

mango pudding

máng guǒ bù dīng

8

delicious food

měi shí

9

morning tea

zǎo chá

10

Boba

zhēn zhū nǎi chá

11

green tea

lǜ chá

12

milk

niú nǎi

13

roast duck

kǎo yā

14

little snack

xiǎo chī

15

steamed shrimp dumpling

xiā jiǎo

16

steamed bbq pork bun

chā shāo bāo

17

chicken feet

fèng zhuǎ

18

turnip cake

luó bo gāo

19

steamed egg yellow bun

nǎi huáng bāo

20

almond tofu

xìng rén dòu fu

21

food

shí pǐn
shí wù

22

milk tea

nǎi chá

23

black tea

hóng chá

24

coffee

kā fēi

25

sugar

Táng

26

steamed bun

xiǎo lóng bāo