Vocabulary Flashcards Preview

Chinese > Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Vocabulary Deck (24):
0

I/me

1

You

2

He/him or she/her

3

men

Pluralizing suffix

4

wǒmen

We/us

5

nǐmen

You-plural

6

tāmen

They/them

7

gāo

Be tall, high

8

máng

Be busy

9

hǎo

Be good, well

10

lèi

Be tired, weary

11

ǎi

Be short,
Below- in elevation

12

huài

Be bad

13

chǎo

Noisy

14

hěn

Very

15

bù hěn

Not very

16

hěn bù

Very un-

17

tài

Too, excessively

18

bú tài

Not too

19

tài bù

Decidedly not

20

Not

21

ma

Question

22

shéi

Who- question word only

23

zǎo

Early
Good morning