Vocabulary Flashcards Preview

IsiZulu > Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Vocabulary Deck (40):
1

Umabonakude

TV

2

Umsakazo

Radio

3

Iphephandaba

Newspaper

4

Iphephabuku

Magazine

5

Ubunzima/Kunzima

Hard

6

Ukuhlupheka/ububha/ubumpofu

Poor/poverty

7

Abazukulu/Izizukulu

Grandchildren

8

Ukukhula

Grow

9

Isalukazi

Old woman

10

Ikhehla

Old man

11

Khubazeka

Disabled Person

12

Ingculaza

AIDS

13

Ubhubhane

Killer

14

Amasondo

Wheels

15

Ukuthandana/ amathe nolimi

Love

16

Impumputhe/Umuntu ongaboni

Blind person

17

Isimungulu/umuntu ongakwazi ukukhuluma

Dumb person

18

Isthulu/umuntu ongezwa


Deaf person

19

uMnyango wezeMfundo
wezeMpilo
wezeNhlalakahle
wanaSiko nobuCiko

Department of Education
Health
Welfare
Arts and Culture

20

Ukujwayela

To get used to

21

Ukushaywa ngumoya

Get some fresh air

22

Ingcindezi/ukuphoqwa

Pressure

23

Ngoba/ngenxa

Because

24

Ukunukubezwa/ukudlwengulwa

To be raped

25

Ukupha

To give

26

Uhambo

Journey

27

Ukuthela ngezinyembezi

Cry uncontrollably

28

Ukujuluka

Sweat

29

Ihlathi/izihlathi

Forest/cheeks

30

Izwi

Voice

31

Isihluku

Violence/cruelty

32

Icala

Sin/case

33

Ukutolika/ukuhumusha

Interpreter/translate

34

Intandane (abantwana abangenabo abazali)

Orphan

35

Isinqumo

Decision

36

Umthetho

Law

37

Bopha

Tie/arrest

38

Izinhlungu

Pains

39

Ukhokho

Great Grandmother

40

Isihlalo/isithulo esinamasondo

Wheelchair