w0708 d2122 m3 openoffice Flashcards Preview

Buddhism and Animation > w0708 d2122 m3 openoffice > Flashcards

Flashcards in w0708 d2122 m3 openoffice Deck (27)
Loading flashcards...
1
Q

slash

A

a long deep cut. JavaScript considers anything between a double slash “//” and the end of the line to be a comment

2
Q

go overboard /v

A

di qua gioi han. Go overboard with - rat nhiet tinh voi. You can, in my opinion, go overboard with comments.

3
Q

clutter /n,v

A

lam tan xa, hon loan, su hon loan. Go overboard with comments and end up cluttering the program.

4
Q

ratio /n

A

ti le. Dimensions ratio.

5
Q

rate /n

A

toc do thay doi. Frame rate.

6
Q

lid /n

A

cái nắp đậy. He raised the piano lid.

7
Q

chúng ta chỉ là những người nhỏ nhoi bị đặt xa ra khỏi việc thổi bung nắp những bí ẩn. /

A

We’re just one small lead away from blow the lid off this entire mystery.

8
Q

lore /n

A

truyền thuyết. Paranormal town stuff, it’s just parts of gift shop lore.

9
Q

confiscate /v

A

tịch thu vào công quỹ. I’m confiscating this for evidence.

10
Q

flirt /v

A

tán gái. Flirt with a girl.

11
Q

windowsill /n

A

mép dưới cửa sổ. Steal a pie off a windowsill

12
Q

confetti /n

A

giấy nhỏ nhỏ dùng bắn ra để celebrate

13
Q

karaoke không phải là việc hát tốt, karaoke là việc hát tệ, cùng với nhau /

A

karaoke isn’t about souding good, it’s about sounding terrible, together.

14
Q

smash /v,n

A

va mạnh vào, đâm mạnh vào, sự vỡ ra từng mảnh. Man, I can’t wait to smash these Stanatas.

15
Q

sweater /n

A
  1. người ẩm ướt, 2. cái áo len trùm đầu.
16
Q

rave /n

A

tiệc của người trẻ, nơi họ dùng thuốc lắc bất hợp pháp và nghe electronic music.

17
Q

pesky /adj

A

anoying or causing trouble. ..and no sign of those pesky agents.

18
Q

come along /v

A
  1. đi nào, 2. to start to exist or appear on the scene. Wendy, Dipper, how are those posters coming along?
19
Q

rustle /v

A

laàm xào xạc, tiếng sột soạt. You go rustle through his weird old man biz.

20
Q

pretend /v

A

giả vờ. Ew! Pretending that I never saw that.

21
Q

grounded /adj

A

bị cấm cửa, bị cấm bay. Now go enjoy the rest of the party, ‘cause when it’s over, you are grounded.

22
Q

junk /n

A

rubbish

23
Q

spooky /adj

A

có tính ma quái. Spooky journal, 100% real. Spook-a ghost.

24
Q

intense /adj

A

intense people are very serious.

25
Q

intense và intensive /so sánh

A

intense comes from within while intensive comes from without. Giống như ed và ving thì intense là ed, intensive là ving.

26
Q

distract /v

A

laàm lãng trí, làm phân tâm. Sorry Dipper, I got distracted.

27
Q

chú tin rằng có một âm mưu của nguồn gốc siêu nhiên. /

A

I believe there is a conspiracy of paranormal origin.