What is your name? Flashcards

1
Q

What is your name? (formal)
What is your first and family name? (formal)
What is your name? (informal)

A

Wéi heescht dir? Wéi ass ären numm?
Wéi ass äre virnumm an äre familljennumm?
Wéi heechs du? Wéi ass däin numm?
Wéi ass däi virnumm an däi familljennumm?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

I am HK
My name is HK
I am called HK
My first name is Hibat and my family name is Khorfi

A

Ech sinn d’Hibat, den Edin, de Robert
Maïn numm ass HK
Ech heesche Hibat, ech heeschen Edin
Mäi virnumm ass Hibat an mäi familljennumm ass Khorfi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Can you spell that?

How do you write it?

A

Kënnt dir dat buschtawéieren? (kendir dat)

Wéi schreift een dat?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Nice to meet you

A

Et freet mech

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

me too

A

mech och

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Who is this?

A

Wien ass dat?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

I am Hibat and this is Edin

A

Ech sinn d’Hibat an dat ass den Edin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

and who are you

A

Wie bass du?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly