Yellow Belt Flashcards Preview

shotokan > Yellow Belt > Flashcards

Flashcards in Yellow Belt Deck (18):
1

kiiro
key-ear-row

yellow

2

ashi
awe-she

foot / legs

3

domo
doe-moe

thanks

4

Heian
hey-on

peace

5

Kata
Kah-tah

imaginary fight

6

kibadachi
key-bah-dach

horse stance

7

koshi
koe-she

hips

8

kubi
ku-bee

neck

9

mizu
me-zoo

water

10

shiri
shear-ree

butt

11

shodan
show-dawn

1st kata

12

gyaku zuki
gya-koo zoo-key

reverse punch

13

Yame
yah-may

stop

14

Hajime
hah-jee-may

start

15

yoko
yoh-koh

sideways

16

mae
my-eh

front

17

yuka
you-ka

floor

18

tenjou
ten-joe

ceiling