Board Modification Flashcards

Decks in this Class (74):

 • Ma Huang Tang
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Gui Zhi Tang With Cold Def
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Ge Gen Tang Wc Tai Yang Channle Stage
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Xiao Qing Long Tang Wc Wz Thin Mucus
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Sang Ju Yin Early Stage Of Warm Febrile
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Yin Qiao San
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Chai Ge Jie Ji Tang Wc Turning To Interi
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Ren Shen Bai Du San Ex W C D Inter Qi De
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Jia Jian Wei Rui Tang Ext Wind Heat Wiz
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Da Cheng Qi Tang
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Run Chang Wan Const Dt Blood Def
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • Ma Zi Ren Wan
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Ji Chuan Jian Constipation Dt K Yang N Q
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Xiao Chai Hu T Shao Yang Channel Disorde
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Si Ni San Yang Hot Type Inversion Disord
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Xiao Yao San Lv Qi Stag Sp N Lv Blood De
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Tong Xie Yao Feng Sp Qi Def Over Control
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Ban Xia Xie Xin Tang Heat Cold Clumping
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • Bai Hu Tang Blazing Fire Ynag Ming Chann
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Zhu Ye Shi Gao Tang Qi Level Lingering I
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Qing Ying Tang Heat In Nutritive Level
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Xi Jiao Di Huang Tang Heat Entering The
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Huang Lian Jie Du Tang Fire Toxins Obstr
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Xie Xin Tang Dh Interior Clumping
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Pu Ji Xiao Du Yi
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Liang Ge San Heat Accumulating In Mb Bla
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Qing Wei Bai Du Yin Severe Fire In Qi N
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Ma Xing Shi Gan Tang Fire Lodging In The
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Xie Bai San Lurking Fire Dt Constrained
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Xie Huang San Lurking Fire In The Sp
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Qing Wei San Heat Accumulation In St
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Yu Nu Jian K Yin Def Wz Vigorous St Fire
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Dao Chi San Heat In The Ht And Si Channe
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Long Dan Xie Gan Tang Excess Heat In Lv
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Zuo Jin Wan Lv St Lv Fire
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Shao Yao Tang Dysenteric Disorder Dt D H
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Bai Tou Weng Tang Dysentric Dt Heat Toxi
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Qing Hao Bie Jia Tang Heat Lurking In Yi
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Qing Gu San Lv N K Yin Def Causing Steam
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Dang Gui Liu Huang Tang Raging Fire From
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Xiang Ru San Wc Invasion Wz Internal Dam
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Liu Yi San
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Li Zhong Wan Middle Burner Cold Dt Def A
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Wu Zhu Yu Tang St Def Cold St Lv Def Col
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Xiao Jiao Zhong Tang Mb Def Cold W Insuf
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Da Jian Zhong Tang Weakness N Def Of Mb
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Si Ni Tang Cold Inversion Disorder Wz K
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Da Chai Hu Tang Yangming N Shaoyang Diso
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang Incompl
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Si Jun Zi Sp Qi Def
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Sheng Ling Bai Zhu San Sp Qi Def Wz Int
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Bu Zhong Yi Qi Tang Sp St Def Unable To
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Yu Ping Feng San Protective Qi Def
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Si Wu Tang Blood Def N Stais
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Dang Gui Bu Xue Tang Def Heat Pattern Dt
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Ba Zhen Tang
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Shi Quan Da Bu Tang Qi And Blood Def Dt
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Gui Pi Tang Sp Qi Def W Ht Blood Def
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Zhi Gan Cao Tang Consumptive Disorder W
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Tai Shan Pan Shi Shan Qi N Blood Def Fai
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Liu Wei Di Huang Wan Lv And K Def Du Qi
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Zuo Gui Wan K Yin Def Injury To Essence
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Da Bu Yin Wan Yin Def N Flourishing Fire
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Er Zhi Wan Lv K Def
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • Bai He Gu Jin Tang Lu Dryness Lu K Yin D
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Shen Qi Wan
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • You Gui Yin
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Mu Li San Spon Sweating Dt Weak Protecti
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Si Shen Wan Cold From Sp K Yang Def Wz I
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Jin Suo Gu Jing Wan K Def Leading To Ins
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Sang Piao Xiao San
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Shou Tai Wan Threatened Habitual Miscarr
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Gu Jing Wan Heat In Ren N Chong Causing
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Wan Dai Tang Sp Qi Def Lv Qi Contra
  5 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)