کتاب سبز Flashcards Preview

Agriculture > کتاب سبز > Flashcards

Flashcards in کتاب سبز Deck (19)
Loading flashcards...
1

گونه های مقاوم به آلودگی هوا؟

درخت عرعر(Aillanthus allissina)
درخت ابریشم،شب خسب(Albizia jullibrissin)
درخت داغداغان(Celis avstrulis)
درخت ژینکو(Gincy biloba)
درخت ماگنولیای سفید(Magnolia grandifoia)
درخت توت(Morus spp)

2

ویژگی های درختان مناسب جهت جلوگیری از آلودگی صوتی

●برگ های پهن و زخیم و تنه تنومند
●برگ ها عمود بر جهت صوت
●برگ‌ها پس از خشک‌شدن روی شاخه بمانند
●حتی المقدور پهن برگان همیشه سبز>>بلوط،خرزهره،ماگنولیای تابستانه،عشقه،...

3

معیار های مکان یابی فضای سبز عمومی؟

●مرکزیت>>>>باید در مرکز فعالیت ها باشد
●سلسله مراتب>>>>فرامحله ای نباید در محله ای باشد
●دسترسی>>>>از هر چهار سو دسترس باشد>>افزایش امنیت و کنترل و افزایش بهره دیداری و بازدید

4

اصل ۵۰ قانون اساسی
(حفاظت و توسعه)

حفاظت و توسعه و....فضای سبز وظیفه عمومی است و فعالیت های اقتصادی و...که باعث الودگی و تخریب شود ممنوع می باشد

5

اصل ۴۵ قانون اساسی
(ثروت عمومی)

انفال و ثروت های عموم:کوه،دشت،دریا،...و همچنین زمین های موات یا رها شده در اختیار حکومت می باشد.

6

ضوابط و مقررارت عام
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
مصوب ۱۳۵۹
ماده ۱
(قطع بی رویه درختان)

به منظور حفظ و گسترش و جلوگیری از قطع بی رویه درختان،قطع درختان در معابر،پارک،....باغ و محل هایی که باغ شناخته شوند با اجازه شهرداری

7

ضوابط و مقررارت عام
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
مصوب ۱۳۵۹
ماده ۲
(شناسنامه)

شهرداری ها مکلف هستند در محدوده شهری طی یکسال برای درختان شناسنامه تهیه کنند.این شناسنامه هر ۵ سال قابل تجدید است

8

ضوابط و مقررارت عام
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
مصوب ۱۳۵۹
ماده ۳
(تنظیم شناسنامه)

ماموران شهرداری با داشتن برگه معرفی نامه و نمایندگی دادستانی برای تنظیم و تطبیق برگ‌شناسایی وارد محل های مشمول شوند

9

ضوابط و مقررارت عام
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
مصوب ۱۳۵۹
ماده ۴

●درختانی که شناسنامه نیز نداشته باشند برای قطع نیاز به مجوز شهرداری می باشد

■تبصره ۱ >مناطق مسکونی،اراضی درختکاری شده،محل های کسب کار و ... که از ۵۰۰ متر کمتر هستند(و محل تفکیک قطعات باغ) شامل این‌قانون نمی شود.
■تبصره ۲>پروانه ساختمان نسبت به قطع درختان اشاره دارد.
■تبصره ۳>قطع درخت با مجوز بازهم باید دوبرابر بکارد.
■تبصره ۴>کاشت و داشت و آبیاری فضای سبز وظیفه شهرداری

10

ضوابط و مقررارت عام
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
مصوب ۱۳۵۹
ماده ۵

در مورد انتقال و قطع درختان از خزانه و... صحبت میکند

11

ضوابط و مقررارت عام
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
مصوب ۱۳۵۹
ماده ۶
(خلاف)

مجازات افرادی که دانسته ندانسته اقدام به قطع درخت کنند حبس و جریمه می باشد.

تبصره ۱:در صورتی که مالک درختان کل باغ را برای ساختمان سازی قطع کند کل زمین متعلق به شهرداری
تبصره ۲:مجازات قابل تعلیق و تبدیل به جزای نقدی نیست

12

ضوابط و مقررارت عام
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
مصوب ۱۳۵۹
ماده ۷

گزارش مامور شهرداری مانند گزارش ضابط دادگستری می باشد

13

ضوابط و مقررارت عام
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
مصوب ۱۳۵۹
ماده ۸
(خلاف مامور)

در مورد گزارشات خلاف حقیقت که اشد مجازات دارد صحبت شده است

14

ضوابط و مقررات خاص
ضوابط مربوط به تفکیک زمین در طرح جامع شهر تهران
ماده ۷ - ۱۱
در مورد مساحت های زمین!

●ماده ۶>>>>فکیک فضای سبزوپارک موجود یا پشنهادی ممنوع

●ماده۷>>>>حداقل مساحت پارک‌محله ای درحوزه مرکزی ۵۰۰۰متر در سایر‌ حوزه ها ۱۰۰۰۰ متر(۱هکتار)

●ماده ۸>>>>حداقل مساحت پارک‌ناحیه ای در حوزه مرکزی ۵ هکتار و سایره حوزه ۱۰هکتار

●ماده۹>>>>حداقل مساحت پارک منطقه ای ۲۰ هکتار

●ماده ۱۰>>>>حداقل مساحت پارک در رده حوزه ۵۰ هکتار

●ماده ۱۱>>>>پارک‌های بزرگتر از ۵۰ متر پارک شهری یا فراشهری و به عنوان پارک جنگلی

15

ضوابط و مقررات خاص
ضوابط مربوط به تفکیک زمین در طرح جامع شهر تهران
ماده ۶
(در مورد تفکیک زمین)

ماده ۶>>>>تفکیک فضای سبز و پارک موجود یا پشنهادی ممنوع

16

ضوابط و مقررات خاص
ضوابط مربوط به تفکیک زمین در طرح جامع شهر تهران
ماده ۱۲
(شکل زمین)

شکل قطعه فضای سبز بدون محدودیت می باشد لیکن در ۷۵ درصد از سطح،عرض نباید از ۳۰ درصد طول کمتر باشد

17

ضوابط و مقررات خاص
ضوابط مربوط به تفکیک زمین در طرح جامع شهر تهران
ماده ۱۳
(دسترسی)

بند۱>>در مراکز محلات و نواحی دسترسی درجه ۳
بند۲>>در مراکز مناطق و حوزه دسترسی درجه ۲ و ۳
بند۳>>در رده شهری دسترسی درجه ۱ و ۲ و ۳

18

ضوابط و مقررات خاص
ضوابط مربوط به استفاده زمین در طرح جامع شهر تهران
ماده ۱۳
شروط لازم برای احداث ابنیه و خدمات وابسته مانند ورزشی،تفریحی،مذهبی،.....

●بند ۱>>رعایت حداکثر۱۰ درصد از سطح به عنوان سطح مجاز احداثت
●بند۲>>رعایت حداکثر ۲۰ درصد سطح جهت کاربری ورزشی فضای باز

19

ضوابط و مقررات خاص
ضوابط مربوط به احداث ساختمان در طرح جامع شهر تهران
ماده ۱۴-۱۸

●ماده ۱۴>>کارکرد های مجاز:مکان های فرهنگی و اجتماعی،کتابخانه و کتاب فروشی،موزه،نمایشگاه،رستوران و چای خانه و...
●ماده ۱۵>>حداکثر ضریب اشغال ۱۰ درصد سطح زمین با تراکم ساختمانی ۱۰ درصد
●ماده ۱۶>>>کارکرد غیر‌مجاز که نمیتوان در داخل پارک باشد مگر در دسترسی فرعی به خیابان‌های درجه ۳
●ماده۱۷>>>حداقل پارکینگ علاوه بر پیرامون پارک به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع یک پارکینگ
●ماده ۱۸>>>حصار‌ و دیوار اطراف پارک ممنوع