Tree Name Flashcards Preview

Agriculture > Tree Name > Flashcards

Flashcards in Tree Name Deck (46)
Loading flashcards...
1

Lagerstroemia indica
Crape myrtle
Lythracea

توری
گلدهی تابستان

●درختی چهارفصل
بهار‌>>>برگ‌های بیضی شکل کوچک.
تابستان‌>>>گل های سفید،قرمز،ارغوانی در انتهای شاخه.
پاییز>>> برگ‌خزان‌ زرد،نارنجی،قرمز آتشین.
زمستان>>> ساقه خاکستری استخوانی تکه تکه،پوست زیری صورتی.

●تابستان گرم،هرس و شاخه زنی زمستانه افزایش تولید و کیفیت گل.

قلمه علفی‌ و خشبی

2

Laurus nobilis
Bay
Lauraceae

برگ بو
اواسط بهار

●داری برگ‌های‌معطر و چرمی که در آشپزی استفاده میشه.
●هرس پذیر درصورت عدم‌هرس بیضی متراکم ۱۰ متر.
●گل های کرمی‌در انتهای شاخه،میوه های گرد سیاه پاییز.
●ترکیب با شمشاد و برگ‌نو.
●حساسیت کمی به باد سرد زمستانی.

قلمه پاشنه دار،خوابانیدن

3

Ligustrum ovalifolium
Privet
Oleaceae

L.ovalifolium 'Aureum'
L.japonicum 'Silver Star'
L.lucidum

برگ‌نو
بهار

●زمستان‌سرد گیاه به حالت نیمه سبز
●گل های خوشه ای سفید رنگ انتهای شاخه

●L.ovalifolium 'Aureum'>برگ زرد روشن و رشد کند
●L.japonicum 'Silver Star'>برگ‌سبزتیره حاشیه نقره ای
●L.lucidum>همیشه سبز،فرم افراشته،گلدهی آخرتابستان

قلمه خشبی اول بهار،قلمه نیمه خشبی اواخر تابستان

4

Liquidambar styraciflua
Sweet gum
Hamamelidaceae

عنبر سائل
اواخر بهار

●باد شکن
●ارتفاع معمولی ۲۰*۲۵ در شرایط مناسب ۵۰.
●برگ و پوست معطر.
●ساقه چوب پنبه ای.
●برگ ۵ لبی،بریدگی منظم،متناوب(برعکس افرا).
●خزان‌زیبا>>>زرد،نارنجی،قرمز،ارغوانی،عنابی.

قلمه ساقه،پیوند شاخه یا شکمی روی>>>L.styraciflua

5

Liriodendron tulipifera
Tulip tree
Mafnoliaceae

درخت لاله
اوایل تابستان

●گلدهی در سنین‌بالا ی ۱۰سال
●گل‌های نارنجی در پایین،سبز در انتها.
●برگ‌های ۴ لبی با یک نوک پهن.
●رنگ‌خزان‌طلایی روشن.
●خاک‌مرطوب،غنی و هوموسی،اسیدی

قلمه علفی تا نیمه خشبی اواسط تابستان
قلمه‌ریشه،پیوند‌ شاخه،پیوند جوانه

6

Magnolia grandiflora
Southern magnolia
Magnoliaceae

ماگنولیای تابستانه
تابستان تا پاییز

●حساس به سرمای سخت زمستانه
●گیاه همیشه سبز مخروطی شکل
●سایه اندازی کامل و اسیب زننده به پیاده رو های اطراف
●گل های فنجانی سفید مایل به کرمی در تابستان
●گیاه تاکیدی در فضای چمن

قلمه نیمه خشبی،پیوند،خوابانیدن‌کپه ای

7

Magnolia soulangiana
Saucer magnolia
Magnoliaceae

ماگنولیای زمستانه
اواخر زمستان تا اوایل بهار

●در زمستان خزان میکند،تنه و شاخه خاکستری
●گل های سفید تا قرمز درشت، قبل از برگ‌دهی و حساس به سرمای دیر رس بهاره
●ریشه های سطحی،حسایت کمی به انتقال بهترین روش گلدانی و کیسه ای


قلمه علفی اواخر‌بهار،خوابانیدن کپه ای

8

Mahonia aquifolium
Oregon grape, mahonia
Berberidaceae

ماهونیا
اردیبهشت


●گیاهی چهار فصل،همیشه سبز،گلهای خوشه ای زرد و برنزی
●برگ های تشکیل شده از ۵_۹برگچه با حاشیه خاردار
●برگ‌ها در ابتدابرنزی کم‌رنگ سپس سبز برنزی،پاییز و زمستان برنزی ارغوانی
●میوه های ابی رنگ‌در پاییز
●حسایت جزئی به افتاب کامل و نیاز به سایه
●گیاه پوششی و باغ‌صخره ای

قلمه‌پاییزه،پاجوش

9

Malus spp
Flowering crab
Rosaceae

سیب گل
بهار


●مناسب برای حیاط منازل
●میوه دهی در تابستان تا پاییز

●M.orientalis>بومی ایران دارای میوه ترش
●M.florida>بومی ژاپن و متراکم
●M.robusta ,M.sieboldii>به عنوان پایه پیوند

●اکثرا سیترون

قلمه نرم،پیوند شاخه یا جوانه بصورت نیمانیم در اواخر تابستان

10

Morus spp
Mulberry
Moraceae

توت
بهار

●توت سفید(M.alba)
>>دارای برگ های بیضی تا گرد به رنگ سبز روشن
>>>تنه نارنجی_قهوه ای،گل های خوشه ای تک پایه یا دوپایه
●شاه توت(M.nigra)
>>>برگ‌ها در محل دمبرگ‌قلبی شکل
>>>برگ ها به رنگ سبز تیره

●مقاوم‌به خاک قلیای و سریع الرشد با میوه خوراکی و برگ برای تغذیه کرم‌ابریشم
●فاصله با ساختمان حداقل ۱۵ متر
●بیشتر‌گونه ها تک پایه و تولید گل های نر میکنن، سبز روشن


قلمه نیمه خشبی اواسط تابستان،پیوند

11

Myrtus communis
Myrtle
Myrtaceae

مورد
تابستان

●بومی مدیترانه،دارای برگ‌های بیضی شکل و خوشبو
●گل های سفید رنگ که بعدا میوه های تیره میشوند
●هرس پذیر و حساس به سرمای زیر -۹ درجه

قلمه نیمه علفه در تابستان

12

Nerium oleander
Olender
Apocynaceae

خرزهره
اوایل بهار

●تولید پاجوش،همیشه سبز،بومی مدیترانه و شرق اروپا
●دارای گل های زیبا،سفید زرد صورتی قرمز ارغوانی
●برگ های سبز تیره چرمی،نازک،کشیده،کرک نقره ای پشت برگ
●گیاهی سمی،هرس پذیر،مقاوم به باد،آلودگی،اسیدی،زهکشی
●در جنوب جاروجور نام دارد

قلمه نیمه خشبی در تابستان

13

Parrtia persica
Persian ironwood
Hamameliclaceae

درخت آهن(انجیلی)
اواخر زمستان تا اوایل بهار

●بومی ایران در جنگل های شمال
●پوست تنه خاکستری به مرور زمان‌پوسته پوسته جدا
●گل های بدون گلبرگ‌با پرچم‌قرمز
●مقاوم به آتش سوزی

پاجوش،قلمه های علفی تابستانه

14

Photinia serrulata
Photonia
Rosaceae

سه رنگ
بهار

●گل‌های سفید رنگ‌خوشه ای مسطح
●برگ‌های پاییزه،زرد قرمز،قرمز‌برنزی،قرمز آتشین
●میوه های ریز قرمز رنگ‌در پاییز
●نیمه خزان

قلمه نیمه خشبی

15

Picea abies
Norway spruce
Pinaceae

نوئل نروژی
بهار


●برگ های سفت و ریز ۲ سانتی
●تنه قهوه ای قرمز تا خاکستری
●انتهای شاخه ها رو به بالا
●نیز به خاک مرطوب بهتر است زیرش مالچ بریزیم
●مخروط نر و ماده جداگانه روی درخت
●به عنوان باد شکن میتوان استفاده کرد


قلمه انتهایی

16

Pinus eldarica
Pine

●بومی الدار‌گرجستان
●مقاوم در برابر آلودگی هوا
●با افزایش سن‌انتها به شکل توپی

قلمه های پایین و برش زنی ته قلمه

17

Pinus nigra
Austrian pine
Pinaceae

کاج سیاه اتریشی

●برگ‌های سفت مجمعی

قلمه از پایین گیاه و خراش دهی انتهایی قلمه

18

Populus alba
White poplar
Salicaceae

سپیدار
بهار

●کرک های سفید رنگ پشت برگ‌ها،گل بصورت شاتون
●تنه ی سفید و نقره ای
●سریع الرشد و نیاز به خاک با زهکشی مناسب
●دارای برگ‌های پنجه ای
●بادشکن و سایه انداز
●درخت‌هجومیقلمه خشبی اوایل بهار

19

Populus nigra 'italica'
Lombardy poplar
Salicaceae

تبریزی
بهار

●رنگ طلایی در پاییز
●سریع الرشد بوده دارای ۳۰ سال عمر
●هرس یا فرم دادن اواخر تابستان پاییز،اواخر زمستان با گرم‌شدن هوا امکان خارج شدن‌اب
●برگ‌های ساده با نوک تیز(تفاوت با سپیدار)


قلمه خشبی اوایل بهار

20

Prunus laurocerasus
Cherry laurel
Rosaceae

جل
اواسط بهار و پاییز

●درخت همیشه سبز قادر به تحمل سرما تا منفی ۱۵
●برگ‌های بیضی کشیده ۲۰ سانتی در ۶ سانتی
●گل آذین ۱۲ سانتی در زاویه برگ ها
●تنه خاکستری _قهوه ای صاف
●میوه ها گرد در ابتدا سبز سپس قرمز تیره براق
●خاک‌مرطوب با زهکشی خوب

قلمه های اواخد تابستان

21

Prunus serrulata
Flowering cherries
Rosaceae

گیلاس گل،گوجه گل
اوایل بهار

●درخت اصلی باغ های ژاپنی
●محبوبیت به دلیل شکوفه های اول بهار،میوه،رنگ زیبای پاییزه
●دارای ارقام'kazan' و 'Accolade' می باشد


قلمه نرم‌اول بهار با خراش دهی ته قلمه
پیوند بر روی رقم 'prunus avium 'Mazzard

22

Pyracantha coccinaea
Firethorn
Rosaceae

پیراکانتا
اوایل بهار

●درختی چهار فصل
بهار>>گل های سفید مجمع
تابستان تا پاییز>>میوه های نارنجی رنگ
زمستان>>برگ‌های براق سبز رنگ
●جاذب پرندگان
●تفاوت با شیر خشت>شیر خشت دارای برگ‌های ریز تر و متناوب و میوه های ریز تر و منفرد می باشد و میوه هایش سرخ رنگ‌می باشدقلمه‌های نیمه علفب تا نیمه خشبی اواخر بهار تا اواخر پاییز با زخم‌زنی‌ته قلمه

23

Rhus typhina
Sumac
Anacardiaceae

سماق
تابستان

●این رقم بومی شمال شرق آمریکا،رقم 'coriaria' بومی ایران
●برگ های شانه ای به طول ۶۰ سانت و عرض ۱۲
●سطح برگ‌ها سبز تیره پشت برگ‌ سبز آبی
●گل های سبز زرد،نر و ماده جدا از هم روی یک‌پایه
●برگ‌های پاییزه نارنجی،قرمز
●میوه‌های کوچک و قرمز خوشه ای
●مقاوم‌به خاک‌های‌خشک و سنگلاخی

از طریق قلمه ریشه،قلمه‌علفی

24

Robinia pseudoacacia
Black locust
Legominoseae

اقاقیا
اواسط بهار

●برگ‌های مرکب
●شاخه های خاردار‌ با تنه ی شیار دار عمیق
●نیاز به هرس کردن پاجوش ها
●گل های خوشه ای سفید رنگ‌و معطر
●رقم‌'Frisia' دارای برگ‌های سبز طلایی و کوتاه تر
●رقم 'hispida' داری برگ‌های درشت و گل‌های سرخ‌رنگ


از طریق قلمه‌ریشه و پیوند زنی

25

Salix alba
White willow
Salicaceae

بید سفید یا فک یا بید معمولی
اوایل بهار تا اواسط

●درختی با تنه قهوه ای زرد
●شاتون نر به رنگ زرد و شاتون ماده به رنگ سبز
●سریع الرشد و دارای چوب ارزشمند

قلمه خشبی‌ اویل بهار،قلمه ساقه و قلمه ریشه

26

Salix babylonica
Willow
Salicaceae

بید مجنون
اوایل بهار

●شاخه های نرم و افشان با برگ های ریز
●نیازمند آب کافی و خاک حاصلخیز
●ریشه های هجومی
●حساس به وزش باد سنگین و بیماری ها
●درختان پیوندی فرم‌بهتری دارند


قلمه خشبی اوایل بهار،قلمه ساقه و قلمه ریشه

27

Salix matsudana
Corckscrew willow
Salicaceae

بید فری
بهار

●شاخه های نرم و پیچ و تاب دار می باشد
●شاخه های به رنگ قهوه ای خاکستی


قلمه‌خشبی اوایل بهار،قلمه ساقه و قلمه ریشه

28

Sambucus nigra
Elder
Caprifoliaceae

آقطی
تابستان


●برگ‌های تیره متشکل از ۵-۷برگچه
●گل های سفید رنگ با بوی نامطبوع وه تبدیل به میوه های تیره می شود
●مقاوم به خاک‌های آهکی
●هرس اوایل بهار باعث شاخه دهی بیشتر‌می شود


قلمه های علفی بهار و تابستان

29

Sequoiadendron giganteum
Giant sequoia
Taxoduaceae

درخت غول
نامشخص

●برگ‌های ریز به اندازه ۸ میلی
●پوسته تنه قرمز قهوه ای بسیار زخیم
●زخیم‌ترین‌قطره تنه تا ۱۲ متر
●نیازمند مکان های افتابی و خاک های عمیق و غنی
●رشد سریع

قلمه

30

Sorbus aucuparia
Rowan
Rosaceae

تیس
اواخر بهار

●برگ های شانه ای به طول ۲۰ سانتی متر
●سطح برگچه ها سبز تیره،سطح زیرین سبز آبی
●گل های خوشه ای بزرگ با گل های سفید کوچک
●میوه های نارنجی_قرمز خوشه ای
●پوست خاکستری و صاف
●مناسب ارتفاعات و هوای خنک

پیوند جوانه و پیوند رو میزی بر پایه های بذری