002: Greece Flashcards Preview

AP > 002: Greece > Flashcards

Flashcards in 002: Greece Deck (59):
1

Kung saan matatagpuan ang sinaunang Greece

timog-silangang Europe, bahagi ng Balkan Peninsula

2

Naghati sa Greece sa mga rehiyon, upang maging watak-watak ang mga sinaunang pamayanang Greek

Kabundukang mabato

3

3 karagatan na napalilibutan ng Greece

Aegean Sea, Ionian Sea, Mediterranean Sea

4

Kelan / saan nagsimula ang kasaysayan ng kabihasnang Greek

pulo ng Crete bandang 2600 B.C.E

5

Maalamat na hari ng Kahariang Minoan

Minos

6

Kabisera ng sinaunang kaharian

Knossos

7

Kung kelan nakamit ng kabihasnang Minoan ang tugatog ng kapangyarihan

1400-1230 B.C.E

8

Ipinintang larawan gamit ang watercolor sa basang semento

Fresco

9

Nagsimulang maglakbay ang mga Mycenean mula gintang Asya patungong Europe

1900 B.C.E`

10

Naging makapangyarihan ang mga Mycenean mula ___ hanggang ___ B.C.E

1400 - 1200

11

Ilang metro ang inabot ng pader na intinayo bilang proteksiyon

15 metro

12

Nagugat ang Trojan War sa....

pagdukot ng prinsipe ni Troy na si Paris kay Helen

13

Asawa ni Haring Menalaus

Hellen

14

Arkeologong German; nakatuklas ng guho

Heinrich Schliemann

15

Historyador na German; pinaniwalaan na ang pagnanais na makontrol ang Hellenspont (kasalukuyang Dardanelles) ang nagpasimula sa Trojan War, bandang 1250 B.C.E

Manfred Korfmann

16

Panahon kung kelan bumagsak ang kabihasnang Mycenean

1100 B.C.E

17

Pagkabagsak ng kabihasnang Mycenean, ang sumunod na 300 taon ng kasyasayang Greek ay tingaguriang

Panahon ng Karimlan

18

Sa panahong ito, nandayuhan ang mga Dorian sa Greece

Panahon ng Karimlan

19

Malayong kapamilya ng mga Greek

Dorian

20

Nagwakas ang Panahon ng Karimlan sa muling pagpapakilala ng mga ____ ng kulturang Greek sa kalakhang Greece noong ____

Ionian Greek; 750 B.C.E

21

Nagpasimula sa Panahong Hellenic

Pagpapakilala ng mga Ionian Greek ng kulturang Greek sa kalakhang Greece

22

Kelan naganap ang Panahong Hellenic

bandang 800 - 338 B.C.E`

23

Pinaniwalaang ninuno ng mga sinaunang Greek

Helen

24

Daan sa pagbuo ng bayan; lungsod-estado

Polis

25

Pinakamataas na bahagi ng pulis

Acropolis

26

Pampublikong pamilihan at liwasan

Agora

27

May pinamunuan ng hari

Monarkiya

28

Tungkulin ng mga kalalakihang nasa hustong gulang

Ipagtanggol ang polis

29

Payak na artisano, nagmamay-ari ng lupa, mangangalakal / nagsilbing kawal

Hoplite

30

Parihabang pormasyon ng magkakadikit na mga sundalong may hawak na sandata

Phalanx

31

Pinakatanyag at pinakamaunald sa mga polis ng Greece

Athens at Sparta

32

Isang estado-militar na matatagpuan sa timog na bahagi ng Peloponnesus

Sparta

33

Pangkat ng mga tao na sinakop ng mga Spartan

Helot / Messenian

34

Naglilingkod bilang mandirigma

Kalalakihang Spartan

35

Karaniwang ___ ang kababaihan

Atleta

36

Pinamahalaan ang Sparta ng mga

haring militar

37

Nangasiwa sa edukasyon at kapakanan ng punliko; konseho ng matatanda; tagapyo ng mga hari;

Ephor

38

Ipangbawal sa lipunang Spartan ang

pagpapakita ng emosyon

39

Dahilan kung bakit iniwasan ng mga Spartan ang pilosopiya, agham, at sining

Upang hindi umunlad ang aspektong kultural ng Sparta

40

Kung saan matatagpuan ang Athens

hilagang-silangan ng Peloponnesus, sa Attica

41

Ang Athens ay naging isang

ganap na demokratikong estado

42

Gumawa ng unang nasusulat na kodigo ng batas sa Athens noong 621 B.C.E

Draco

43

Pinawalang-bisa ang lahat ng pagkakautang sa lupa

Solon

44

Nagtaguyod ng sining at kultura

Pisistratus

45

Ipinatupad ang ostracism upang pangalgaan ang mga Athenian mula sa mapang-abusong pinuno;

Cleisthenes

46

Piraso ng basag na banga

Ostakon

47

Inihanda ang kalalakihan sa Athens upang maging ______ sa pamamagitan ng pormal na edukasyon

mabuting pinuno

48

Kung kelan sinakop ng mga Persian ang polis ng Ionia

kalagitnaan ng ikaanim na siglo B.C.E

49

490 B.C.E

Nagsimula ang Graeco-Persian War

50

Utos ni Haring Darius I ng Persia na parusahan ang Greek sa pamamagitan ng

pagwasak sa Greece

51

Sa labanang ito, nagapi ng 10,000 mandirigmang Atheninan ang 25,000 Persian

Graeco-Persian War

52

May 140 kasaping polis ang liga; itinatag noong 478 B.C.E

Delian League

53

Naging maringal at makapangyarihang polis ang Athens; 461 - 429 B.C.E

Panahon ni Perciles

54

Ipinatupad noong Panahon ni Perciles; uri ng pamahalaan kung saan tuwirang sangkot ng mga mamamayan sa pagpapasiya tungkol sa pamamahala

Direct Democracy

55

Templo para sa diyos ng karunungant at patron ng Athens na si Athena

Parthenon

56

Nilayon niya na magtatag ng isang malakas na hukbo, pag-isahin ang mga polis ng Greece sa ilalim ng Imperyong Macedoninan, at pabagsakin ang Imperyong Persian

Philip II

57

Kinilala sa kasaysayan bilang "Alexander the Great"

Anak ni Philip II na si Alexander

58

Paghahalo ng kulturang Greek at Asyano

Kulturang Hellenistic

59

Nahati ang Imperyong Macedonnian sa tatlong heneral ni Alexander:

- Egypt, Libya at bahagi ng Syria: Ptolemy
- Mesopotamia, bahagi ng Syria, Iran, Afghanistan: Seleucus
- Macedonia at Greece: Antigonus