100 Spørsmål bedre bok Flashcards Preview

Mikrobiologi > 100 Spørsmål bedre bok > Flashcards

Flashcards in 100 Spørsmål bedre bok Deck (15)
Loading flashcards...
1

Hva omfatter smittekjeden?
Beskriv smittekjeden.

Smittekjeden omfatter smottestoffet (mikroorganismen), smittekilder, smitteveier (smittemåter) og det mottakelige individet (smittemottaker).

Skal en infeksjonssykdom spre seg til flere mennesker, så må hele denne kjeden være intakt.

2

Hvorfor er blokkering av smitteveier viktige infeksjonsforebyggende tiltak? Og hvordan kan man gjøre dette?

Ved å være påpasselig med sykehushygiene, drikkevannshygiene, næringsmiddelhygiene, desinfeksjons- og steriliseringsprosedyrer.

3

Nevn noen infeksjonsforebyggende tiltak:

1) Blokkering av smitteveier.
2) Aseptiske prosedyrer - holde mikroorganismene borte fra definerte områder.
3) Øke individets motstandskraft. Aktiv eller passiv immunisering.
4) Opprettholde et infeksjonsforsvar. Kan være gjennom vaksinasjonsprogrammer og ernæringsprogrammer.
5) Kunnskap.

4

Hva kan være smittekilde?

Mennesker eller dyr som skiller ut mikroorganismer.

5

Hva er inkubasjonstid?

Den tiden som går fra en person smittes, til de første symptomene opptrer.

6

Kroniske smittebærere:

Når man er smittefarlig over lang tid, eller til og med for resten av livet. For eksempel etter en Hepatitt B-infeksjon, så kan blodet hos noen pasienter holdes smittefarlig i flere år.

7

Friske smittebærere:

Noen mennesker er bærere av potensielt patogene mikroorganismer uten å være syke. Disse kan spre mikroorganismer og være utgangspunkt for infeksjoner hos andre mennesker. For eksempel friske bærere av gule stafylokokker, meningokokker, gonokokker, difteribasiller og forskjellige virus.

8

Smitteveier (smittemåter):

Er overføringsveier for mikroorganismene. Du kan ha direkte eller indirekte smitteveier.

Den direkte måten kan deles inn i direkte kontakt mellom to personer, kontakt via dråper, kontakt direkte gjennom mottakelig vev (f.eks dyrebitt).

De indirekte måtene kan deles inn i vehikkelbåren (transportmiddel for eks. vann), vektorbåren (insekter) og luftbåren smitte.

9

Kontaktsmitte:

Deles inn i direkte og indirekte kontakt.

Med direkte kontakt menes at smittekilde og smittemottakeren kommer i direkte berøring med hverandre, som ved et håndavtrykk, ved stell av pasienter og ved seksuell kontakt.

Indirekte kontakt er kontakt via forurensede gjenstander som fungerer som et mellomledd, som håndklær, kluter, bekken, bestikk osv.

10

Fekal-oral smitte:

Fra avføring til munn, er også en form for indirekte kontakt, der smitten skjer gjennom munnen.

11

Luftbåren smitte:

Dråpesmitte/dråpekontakt: Dråper som er større enn ca. 0,1 mm, holder seg svevende noen få sekunder og når derfor ikke mer enn ca. 1 meter fra utgangspunktet. Slike dråper kan komme i kontakt med øyne, nese og munn, men størrelsen hindrer at de innåndes i de nedre luftveiene. Men de kan lande på gjenstander nær smittekilden, og deretter gi opphav til indirekte kontaktsmitte. Slike dråper oppstår ved blant annet hosting, nysing og snakking og de kan inneholde bakterier og virus.

Dråpekjerner: Små dråper i luft kalles aerosoler. Slike aerosoler dannes ved hosting, nysing, og snakking, men også ved oppkast og ved søl og sprut av flytende materiale.

De minste dråpene vil fordampe før de rekker å falle ned og kalles da dråpekjerner. Disse kan holde seg svevende i timevis og bære bakterier og virus over lange avstander. Ved pusting gjennom munnen kan dråpekjerner opptil 10 um nå ned i lungealveolene. Ved pusting gjennom nesen kan dråpekjerner under 5 um inhaleres helt ned til lungealveolene.

12

Vehikkelbåren smitte:

Beskriver smitte gjennom et felles medium, som blod, vann, matvarer eller feces. Mikroorganismer som smitter på denne måten er blant annet Salmonella, Hepatitt A, Hepatitt E.

13

Inokulasjonssmitte:

Infeksjoner som kan overføres ved at mikroorganismer bringes i direkte kontakt med mottakerens blod eller vev via rifter i hud eller slimhinner.

Ordet blodsmitte brukes ofte som en fellesbetegnelse på inokulasjonssmitte og direkte kontaktsmitte med blod til skadet hud eller slimhinne. Injeksjon.

14

Vektorbåren smitte:

Insektsmitte.

15

Intrauterin smitte:

Mikroorganismer kan overføres fra morens blod til fosterets blodsystem via. placenta. Mikroorgnismer kan også nå fosteret fra morens genitalia ved at de transporteres opp i livmoren.