DSM-kriterier Flashcards

1
Q

Schizofreni symtom

A
 1. vanföreställningar
 2. hallucinationer
 3. desorganiserat tal
 4. desorganiserat eller katatont beteende
 5. negativa symtom
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

För att ställa schizofreni diagns krävs:

A
 1. 2 av “symtomen” under större delen av tiden i minst 1 månad.
 2. minst ett ska vara 1-3
 3. Social/yrkesmässig dysfunktion i 6 mån
 4. uteslutit annan orsak.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad skiljer Schizofreni och schizofreniformt syndrom?

A

Samma kriterier utom varaktigheten på funktionsnedsättningen (6 mån är gränsen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vanföresätllningssyndrom

A

En/flera vanföreställningar under en period av minst en månad.
Kriterierna för schizofreni ej uppfyllda.
Uteslutit drog, lm, somatisk eller någon annan orsak.
Ingen påtaglig funktionspåverkan föreligger.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Schizoaffektivt syndrom

A

Depression och/eller mani samtidigt med symtom på schizofreni under stor del av sjukdomens totala förlopp. En period av 2 veckor (eller mer) med hallucination eller vanföreställningar utan samtidigt förstämningsepisod.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Depression huvudkriterier (detta är ICD-10)

A

Minst två, större delen av tiden i minst 2 veckor.

 • Nedstämdhet (sänkt grundstämning)
 • Oförmåga att glädjas (anhedoni) med minskat intresse.
 • Energiförlust/ökad uttröttbarhet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Övriga depressionssymtom

A
minskat självförtroende/självkänsla
Skuldkänslor
Återkommande tankar på död, självmord/beteende
Koncentrationsstörning
Psykomotorisk hämning/agitation
Sömnstörning
Aptitstörning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Melankoli (tillägsdiagnos) kräver minst 4 av:

A
Uttalad intresseförlust
Oavledbarhet
tidigt uppvaknande
Depressiviteten är värre på morgonen
Psykomotorisk hämning/agitation
uttalad apititförlust
Viktminskning (5% senasrte månaden)
Uttalad minskning av libido
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Kronisk depression

A

Ej intervall med avsaknad av symtom och mer än 2 år

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Depression med atypiska drag

A

Reaktivt stämningsläge
Omvända vegetativa symtom (aptit/viktökning, hypersomni)
Blytyngdskänsla (armar och ben känns onaturligt tunga)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Diffdiagnoser depression

A
 • stressrelaterade
 • bipolär depression
 • missbruk
 • lm (steroider, dopminerga, bblock, ppiller)
  Somatiska sjukdomar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Mani kardinalsymtom (3 st)

A
 1. ihållande och abnormt förhöjd, expansiv eller irritabel sinnesstämning
 2. abnorm ökning av målinriktad aktivitet eller energi
 3. minst en veckas duration
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Fler symtom mani (7 st)

A

minst 3:

 1. uppblåst självkänsla (grandiositet)
 2. minskat sömnbehov
 3. ökad pratsamhet
 4. tankeflykt/ rusande tankar
 5. distraherbarhet
 6. ökad målinriktad aktivitet eller psykomotorisk agitation
 7. omåttligt engagemang i riskfyllda aktiviteter
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Övriga kriterier mani

A

Påtaglig funktionsförsämring socialt/arbetsliv

Ska ej förklaras bättre av annat

Psykotiska symtom som hallucinos. (röst) och vanföreställningar är vanliga med inte nödvändiga för diagnos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Skillnad mani och hypomani

A

Samma förutom att hypomani endast 4 dagar i sträck och inte så allvarlig att det orsakar uttalad funktionsförsämring.
EJ psykotiska symtom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Bipolärt blandtillstånd

A

Både depressiva och maniska/hypomana symtom

Minst 3 symtom från motsatt sinnesstämning

17
Q

Bipolär sjukdom typ 1

A

Minst en mani

18
Q

Bipolär sjukdom typ 2

A

Depressivt syndrom plus hypomani

19
Q

Bipolärt spektrum

A

Depressivt syndrom plus milt/tillfälligt förhöjt stämningsläge

20
Q

Cyklotymi

A

Minst 2 år med minst halva tider med hypomana symtom och depressiva epidoser som inte uppfyller kraven för mani, hypomani eller depression (ska aldrig ha förekommit)

Max 2 månader utan förstämningssymtom.

21
Q

Dystymi

A

Depressiv sinnesstämning de flesta dagarna under minst de senaste två åren. Flera symtom men som inte räcker för diagnosen depression.

22
Q

Specifik fobo

A

-Uttalad rädsla för specifikt objekt eller situation
-utlöses alltid av fobiskt stimulus och stimulus undviks
- ej i proportion till verklig fara
-minst 6 månader
Kliniskt signifikant lidande eller nedsatt funktion.

23
Q

Social fobi

A

Uttalad rädsla/ånfest inför situationer av kritisk social granskning. Sociala interaktioner och att bli iakttagen.
Framkallar alltid rädsla +. undviks.
Ej i proportion till verklig fara
minst 6 månader + signifikant lidande/nedsatt funktion.

24
Q

Paniksyndrom

A

Oväntade panikattacker “blixt från klar himmel”
Minst 2 under 1 månad.
Återföljs av oro att få ytterligare/följderna
Betydande/maladaptiv beteendeförändring

25
Q

GAD

A

Flertalet dagar minst 6 månader
Svårt att kontrollera oron.
signifikant lidande/försämrad funktion.
Överdriven rädsla/oro inför ett flertal olika händelser/aktiviteter

26
Q

Symtom GAD

A
Minst 3
Rastlöshet, uppskruvad, på helspänn.
Lätt uttröttad
Koncentrationssvårigheter
Irritabilitet
Muskelspändhet
Sömnstörning
27
Q

PTSD (4 symtomgrupper)

A
 1. Återupplevande
 2. Undvikande beteende
 3. Negativa tankar och sänkt sinnesstämning
 4. Ökad retbarhet
28
Q

Substansbrukssyndrom (4 huvudgrupper)

A
 1. Ökad motivation/minskad kontroll
 2. Sociala komplikationer
 3. Kompulsivitet
 4. Fysiologiska adaptationer
29
Q

Kluster A (3 st)

A

Paranoid
Schizoid
Schizotyp

30
Q

Kluster B (4st)

A

Borderline
Histrionisk
Antisocial
Narcissistisk

31
Q

Kluster C

A

Osjälvständig
Ängslig
Tvångsmässig

32
Q

Generella diagnoskriterier personlighetsstörningar (tvek på relevans)

A

Generella diagnoskriterier enligt DSM-5 (de generella kriterierna är snarlika i de båda systemen):

Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till uttryck inom minst två av följande områden:

 • Kognitioner (d v s sättet att uppfatta och tolka sig själv, andra personer och inträffade händelser)
 • Affektivitet (d v s komplexiteten, intensiteten, labiliteten och rimligheten i det känslomässiga gensvaret)
 • Mellanmänsklig funktionsförmåga
 • Impulskontroll

Det varaktiga mönstret är oflexibelt och framträdande i många olika situationer och sammanhang.

Det varaktiga mönstret orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden.

Mönstret är stabilt och långvarigt och kan spåras tillbaka åtminstone till adolescensen eller tidig vuxenålder.

Det varaktiga mönstret förklaras inte bättre som ett uttryck för eller en följd av någon annan form av psykisk ohälsa.

Det varaktiga mönstret kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans (t ex drog, läkemedel) eller något annat medicinskt (t ex skalltrauma).

33
Q

Anorexia nervosa

A

Signifikant låg kroppsvikt (under 17 i BMI)
Viktfobi
Störd kroppsuppfattning
Två typer- enbart självsvält eller med hetsätning/självrensning

34
Q

Bulimia nervosa

A

Hetsätning
Kompensatoriskt beteende
minst 1/vecka i 3 månader
Självkänsla överdrivet påverkad av kroppsform och vikt

35
Q

ADHD kärnsymtom

A
 1. Hyperaktivitet
 2. Impulsivitet
 3. Uppmärksamhetsstörning

6/9 symtom krävs på ouppmärksamhet
6/9 symtom hyperaktivitet/impulsivitet
minst 6 månader, minst 2 livområden.
+ massa andra kriterier

36
Q

Autism

A

A. brister i förmåga till social kommunikation och interaktion
B. begränsade repetitiva mönster i beteende, intresse och aktiviteter
C. måste funnits under den tidiga utvecklingsperioden.

Wings triad

37
Q

Tourettes syndrom

A
 1. Multipla motoriska och en/flera vokala tics.
 2. förekommer ofta och länge
 3. stort lidande och kraftigt nedsatt social/arbetsmässig/annan förmåga
 4. innan 18 års ålder