ಕಂತೆ - 4 Flashcards

1
Q

ಚಿಕ್ಕ

A

SMALL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ಸಣ್ಣ

A

SMALL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ಪುಟ್ಟ

A

LITTLE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

LITTLE

A

ಪುಟ್ಟ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

ದೊಡ್ಡ

A

BIG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

BIG

A

ದೊಡ್ಡ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

SMALL

A

ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

ಅಗಲ

A

WIDTH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

WIDTH

A

ಅಗಲ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

ಉದ್ದ

A

LENGTH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

LENGTH

A

ಉದ್ದ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

ಎತ್ತರ

A

HEIGHT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

HEIGHT

A

ಎತ್ತರ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

ಬಾಲ

A

TAIL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

TAIL

A

ಬಾಲ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

ಅಷ್ಟು

A

THAT MUCH/ MANY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

THAT MUCH/MANY

A

ಅಷ್ಟು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

ಇಷ್ಟು

A

THIS MUCH/MANY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

THIS MUCH/MANY

A

ಇಷ್ಟು

20
Q

ಎಷ್ಟು

A

HOW MUCH/MANY

21
Q

HOW MUCH/MANY

A

ಎಷ್ಟು

22
Q

ಮೋಡ

A

CLOUD

23
Q

CLOUD

A

ಮೋಡ

24
Q

ಬಾವಿ

A

WELL

25
Q

WELL

A

ಬಾವಿ

26
Q

ಕೆರೆ

A

POND/LAKE

27
Q

POND/LAKE

A

ಕೆರೆ

28
Q

ಹಳ್ಳ

A

STREAM

29
Q

STREAM

A

ಹಳ್ಳ

30
Q

ಹೊಳೆ (NOUN)

A

RIVER

31
Q

RIVER

A

ಹೊಳೆ

32
Q

ಕಡಲು

A

OCEAN

33
Q

OCEAN

A

ಕಡಲು

34
Q

ಹುಲ್ಲು

A

GRASS

35
Q

GRASS

A

ಹುಲ್ಲು

36
Q

ಒತ್ತು

A

EMPHASIS / PUSH

37
Q

PUSH / EMPHASIS

A

ಒತ್ತು

38
Q

ಒದೆ

A

KICK

39
Q

KICK

A

ಒದೆ

40
Q

ಒಡವೆ

A

Ornament

41
Q

Ornament

A

ಒಡವೆ

42
Q

ಒಲೆ

A

Stove

43
Q

stove

A

ಒಲೆ

44
Q

ಅಳಿಲು

A

Squirrel

45
Q

Squirrel

A

ಅಳಿಲು