ಕಂತೆ - 7 Flashcards

1
Q

FAMILY

A

ಬಳಗ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ಬಳಗ

A

FAMILY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ತಮ್ಮ-ತಂಗಿ

A

YOUNGER (BROTHER-SISTER)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

YOUNGER (BROTHER-SISTER)

A

ತಮ್ಮ-ತಂಗಿ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

ಹಾಡು

A

SONG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

SONG

A

ಹಾಡು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

ನಿಂಬೆ

A

LEMON

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

LEMON

A

ನಿಂಬೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

ನಿದ್ದೆ

A

SLEEP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

SLEEP

A

ನಿದ್ದೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

ಹನಿ

A

DROP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

DROP

A

ಹನಿ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

ನಿಲ್ಲು

A

STAND UP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

STAND UP

A

ನಿಲ್ಲು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

ನಿನ್ನೆ

A

YESTERDAY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

YESTERDAY

A

ನಿನ್ನೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

ನೆಗಡಿ

A

COLD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

COLD

A

ನೆಗಡಿ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

ನೆರಳು

A

SHADOW

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

SHADOW

A

ನೆರಳು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

ನೆಡು

A

PLANT (VERB)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

PLANT (VERB)

A

ನೆಡು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

ನೆಲ

A

GROUND

24
Q

GROUND

A

ನೆಲ

25
Q

ಕಾಡು

A

JUNGLE

26
Q

JUNGLE

A

ಕಾಡು

27
Q

ಶಾಲಾ

A

SCHOOL

28
Q

SCHOOL

A

ಶಾಲಾ

29
Q

ಅಂಗಡಿ

A

SHOP

30
Q

SHOP

A

ಅಂಗಡಿ

31
Q

ದಾರಿ

A

STREET

32
Q

STREET

A

ದಾರಿ

33
Q

ಹಳ್ಳಿ

A

VILLAGE. COUNTRYSIDE

34
Q

VILLAGE. COUNTRYSIDE

A

ಹಳ್ಳಿ

35
Q

ಊರು

A

PLACE. CITY. TOWN

36
Q

PLACE. CITY. TOWN

A

ಊರು

37
Q

ತೋಟ

A

GARDEN

38
Q

GARDEN

A

ತೋಟ

39
Q

ಕಾಡು

A

FOREST. JUNGLE

40
Q

FOREST. JUNGLE

A

ಕಾಡು

41
Q

ಮನೆ

A

HOUSE

42
Q

HOUSE

A

ಮನೆ

43
Q

ಬೆಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ

A

THE CAT IS HERE

44
Q

THE CAT IS HERE

A

ಬೆಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ

45
Q

ಅಲ್ಲಿ ಹಾರು

A

FLY THERE

46
Q

FLY THERE

A

ಅಲ್ಲಿ ಹಾರು

47
Q

ಇಲ್ಲಿ ಇರು

A

STAY HERE

48
Q

STAY HERE

A

ಇಲ್ಲಿ ಇರು

49
Q

ಇಲ್ಲಿ ಬಾ

A

COME HERE

50
Q

COME HERE

A

ಇಲ್ಲಿ ಬಾ

51
Q

ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು

A

GO THERE

52
Q

GO THERE

A

ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು

53
Q

ಅಲ್ಲಿ ನಡೆ

A

WALK THERE

54
Q

WALK THERE

A

ಅಲ್ಲಿ ನಡೆ

55
Q

ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗು

A

SLEEP HERE

56
Q

SLEEP THERE

A

ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗು