ಕಂತೆ - 3 Flashcards

1
Q

ಮೈ / ದೇಹ

A

BODY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

BODY

A

ಮೈ / ದೇಹ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ಹೊಟ್ಟೆ

A

STOMACH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

STOMACH

A

ಹೊಟ್ಟೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

ಕೈ

A

HAND

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

HAND

A

ಕೈ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

ಬೆನ್ನು

A

BACK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

BACK

A

ಬೆನ್ನು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

ಕಾಲು

A

LEG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

LEG

A

ಕಾಲು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

ಹತ್ತಿರ

A

NEAR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

NEAR

A

ಹತ್ತಿರ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

ದೂರ

A

FAR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

FAR

A

ದೂರ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

ಒಳಗೆ

A

INSIDE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

INSIDE

A

ಒಳಗೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

ಹೊರಗೆ

A

OUTSIDE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

OUTSIDE

A

ಹೊರಗೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

ಮೇಲೆ

A

UP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

UP

A

ಮೇಲೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

ಕೆಳಗೆ

A

DOWN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

DOWN

A

ಕೆಳಗೆ

23
Q

ನೋಡು

A

SEE

24
Q

SEE

A

ನೋಡು

25
Q

ತಿನ್ನು

A

EAT

26
Q

EAT

A

ತಿನ್ನು

27
Q

ಕೂರು

A

SIT

28
Q

SIT

A

ಕೂರು

29
Q

ಹತ್ತು

A

CLIMB UP

30
Q

CLIMB UP

A

ಹತ್ತು

31
Q

ಇಳಿ

A

GET DOWN

32
Q

GET DOWN

A

ಇಳಿ

33
Q

ಹಾರು

A

FLY

34
Q

FLY

A

ಹಾರು

35
Q

ಬೆಕ್ಕು

A

CAT

36
Q

CAT

A

ಬೆಕ್ಕು

37
Q

ಇಲಿ

A

MOUSE

38
Q

MOUSE

A

ಇಲಿ

39
Q

ತಿಂಡಿ

A

SNACK

40
Q

SNACK

A

ತಿಂಡಿ

41
Q

ಭೂತಕನ್ನಡಿ

A

MAGNIFYING GLASS

42
Q

MAGNIFYING GLASS

A

ಭೂತಕನ್ನಡಿ

43
Q

ಇರುವೆ

A

ANT

44
Q

ANT

A

ಇರುವೆ

45
Q

ಎತ್ತರ

A

HEIGHT

46
Q

HEIGHT

A

ಎತ್ತರ

47
Q

ಎಮ್ಮೆ

A

BUFFALO

48
Q

BUFFALO

A

ಎಮ್ಮೆ

49
Q

ಎದೆ

A

CHEST

50
Q

CHEST

A

ಎದೆ

51
Q

ಎತ್ತು

A

OX

52
Q

OX

A

ಎತ್ತು

53
Q

ಎತ್ತು (VERB)

A

LIFT

54
Q

LIFT (VERB)

A

ಎತ್ತು