ಕಂತೆ - 5 Flashcards

1
Q

ಆನೆ

A

ELEPHANT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ELEPHANT

A

ಆನೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ಆನೆಗಳು

A

ELEPHANTS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

ELEPHANTS

A

ಆನೆಗಳು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

plural suffix for non-humans?

A

ಗಳು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

ಹುಡುಗ

A

BOY

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

BOYS

A

ಹುಡುಗರು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

ಹುಡುಗರು

A

BOYS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

BOY

A

ಹುಡುಗ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

plural suffix for humans (w.o ಇ ಒ )

A

ಅರು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

plural suffix for humans (ಇ ಒ )

A

ಯರು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

ಹುಡುಗಿ

A

GIRL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

GIRL

A

ಹುಡುಗಿ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

ಹುಡುಗಿಯರು

A

GIRLS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

GIRLS

A

ಹುಡುಗಿಯರು

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

ತಟ್ಟೆ

A

PLATES

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

PLATES

A

ತಟ್ಟೆ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

ಹಕ್ಕಿ

A

BIRD

19
Q

BIRD

A

ಹಕ್ಕಿ

20
Q

ಹಕ್ಕಿಗಳು

A

BIRDS

21
Q

BIRDS

A

ಹಕ್ಕಿಗಳು

22
Q

daughter

A

ಮಗಳು

23
Q

ಮಗಳು

A

daughter

24
Q

daughters

A

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು

25
Q

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು

A

daughters

26
Q

ಚಿಟ್ಟೆ

A

BUTTERFLY

27
Q

BUTTERFLY

A

ಚಿಟ್ಟೆ

28
Q

ಬಟ್ಟೆ

A

CLOTH

29
Q

CLOTH

A

ಬಟ್ಟೆ

30
Q

ಹಾವು

A

SNAKE

31
Q

SNAKE

A

ಹಾವು

32
Q

ಮೊಲ

A

RABBIT

33
Q

RABBIT

A

ಮೊಲ

34
Q

ಹುಲಿ

A

TIGER

35
Q

TIGER

A

ಹುಲಿ

36
Q

ನರಿ

A

FOX

37
Q

FOX

A

ನರಿ

38
Q

ನವಿಲು

A

PEACOCK

39
Q

PEACOCK

A

ನವಿಲು

40
Q

ನಗು

A

LAUGH

41
Q

LAUGH

A

ನಗು

42
Q

ನನಗೆ

A

FOR ME

43
Q

FOR ME

A

ನನಗೆ