Behandlingprinciper Flashcards

1
Q

Centrala/vanliga behandlingkomponenter

A
 1. Samtalskontrakt
 2. Beteendeinterventioner
 3. Insatser för socialt nätverk/omgivande miljö
 4. Psykofarmaka
 5. Läkemedelsgenomgång och hjälp med somatisk hälsa
 6. Fysikaliska behandlingsmetoder
 7. Understödja basala kroppsliga funktioner
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Varför är allians viktigt?

A

Avgörande för behandlingseffekt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad bygger alliansen på?

A

Personcentrering, nyfikenhet och engagemang hos personal + upplevelse av bekräftelse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad kan bidra till nedsatt allians?

A

Nedsatt autonomi eller bristande sjukdomsinsikt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Åtgärder vid bristande allians

A
öka frekvens/kvalitet av bekräftande/validering
Reflektera själv om orsak
Anpassa former för vårdkontakterna. 
Motiverande samtal 
Agera/behandla utan allians?
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Marsha linehans 6 sätt att validera

A
 1. uppmärksam, lyssna observera
 2. empatiskt svarsbeteende
 3. sammanfatta på ett beskrivande sätt
 4. validera utifrån tidigare erfarenheter
 5. validera här och nu
 6. vara äkta
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Triune theory

A
Neocortex= rationel/thinking brain
Limiska= emotionella
Reptil= instinkt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Stödsamtal grundprincip

A

Professionell medmänniska
Ej specifik behandling utan understödjer coping/adaptiv förmåga
Hjälpa till att reda ut svårigheter i tillvaron
Vanligt vid kris, sorg eller suicidtankar
Bör ses som en 1a-handsbehandling innan ev psykoterapi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Krissamtal

A

En form av stödsamtal.
VId anpassningsstörning.
Syftar till att bearbeta tankar och känslor kring en svår händelse/förändring i livet
Hjälper pat att förstå egna reaktioner –> öka psykisk flexibilitet –> underlättar läkning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

MI

A

Samtal inriktat på att underlätta förändringsprocesser (ex bryta beroende)
Samtalsteknik= empatiskt, neutralt, reflekterande
Hjälper att själv hitta och förstärka egen motivation till förändring.
Stärker tro på egen förändring

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilka fysikaliska metoder finns?

A
ECT
TMS
DBS
VNS- vagusnervstimulering
Ljusterapi
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vilka normala funktioner ska understödjas?

A

Nutrition, elimination
Rörelse
SÖmn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Psykodynamisk terapi

A

Freud
Syfte= utforska och förstå undermedvetna och omedvetna aspekter i psykologin. Ökad självinsikt –> individen kan vinna ökad flexibilitet och mer adaptiv i tillvaron

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

KBT jämfört med PDT

A
Kortare behandlingstider
Mer jämlik relation
Tydligare struktur
Mer fokus på nuet än barndomen
Uppsättning verktyg (exponering, psykopedagogik, validering, rollspel)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Olika typer av KBT

A

DBT, MBCT, internet-KBT

MI, TF-KBT, ACT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Interpersonell terapi

A

Starkt fokus på nära relationer och hur de påverkar vårt mående.
Kartlägga hur de hänger ihop med symtom.
Interpersonella konfliter, svårigheter, rollförändringar och komplicerad sorg.
Liknande sätt som KBT

17
Q

Familjeterpi

A

Symtom kan vara uttryck för dysfunktionellt samspel i familjen
Fokus= kommunikationsmöster och familjestruktur.