Akut psykiatri Flashcards

1
Q

Bedömning- anamnes?

A

Fokus på aktuella (vrf nu)
Många olika informationskällor
Kartlägg social situation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Psykiskt status- allmänt

A

Utseende
Kontakt- formell + emotionell
Orientering
Attityd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Psykstatus- Emotionellt

A

Grundstämning
Affekter
Ångestnivå

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Suicidstatus- 4 saker

A

Akutell suicidalitet
Tidiagare/akutella tankar
Beteende
Risk/skyddfaktorer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Psykstatus- Perceptionsstörningar

A

Hallucinationer
Illusioner
Depersonalisation, derealisationer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Psykstatus- Tankestörningar

A
 • Flöde
 • Förlopp
 • Tankeinnehåll
 • Sjukdomsinsikt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vidare utredning

A
Blodprov
Alkometer
Urin (drogscreening)
LP
Radiologi?
Skattningsskalor
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Strukturerad sucicidriskbedömning (6st)

A
 1. psykiatrisk klinisk bedömning
 2. Aktuell suicidalitet (försök?)
 3. tidigare suicidalitet
 4. riskfaktorer, risksituationer
 5. skyddsfaktorer
 6. information från anhöriga
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vilka har störst risk att begå självmord?

A
 • förtvivlad, desperat
 • ser självmord som möjlighet
 • inte ser alternativa lösningar
 • svårt att kontrollera aggresivitet
 • är impulsiv
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Behandling akut suicidalitet

A

Minska akuta riskfaktorer= ångest, sömnstörning, psykos, abstinens

Behandla bakomliggande orsak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Effektiva suicidpreventionsstrategier

A

Utbildning för läkare
Läkemedelsbehandling vid psykisk sjukdom
Psykoterapi
Vårdkedja, remisshantering

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vilka 3 kriterier för tvångsvård finnes?

A
 • Allvarlig psykisk störning
 • Oundgängligt behov av psykiatrisk vård som bara kan tillgodoses via dyngetruntvård
 • Patienten motsätter sig vården
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vårdintyg- hur?

A
 • Leg läkare
 • Direkt anslutning till personlig undersökning
 • Sannolika skäl uppfyllda
 • fyll i korrekt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kvarhållningsbeslut

A

Under tiden får man kortvarigt bälta eller ge nödvändig behandling. Endast leg läkare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Konvertering- vad tillkommer?

A

4e kriterium- Akut farosituation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Intagningsbeslut

A

Tvåläkare- en leg och en CÖL.

Bedömer pat + vårdintyg inom 24h.

17
Q

Vad har patienten för rättigheter?

A
Överklaga:
-beslut om intagning
- fortsatt vård
- eventuella inskräkningar
Erhålla: stödperson
18
Q

Vilka tvångsåtgärder får CÖL besluta om?

A
Fastspänning
Avskiljning
Tvångsmedicinering
Visitation
Inskränka elektronisk kommunikation
Genomsöka paket/brev
19
Q

Det börjar närma sig 28 dagar, vad måste CÖL göra?

A

Ansöka om förlängd tvångsvård. Kan vara överföring mellan öppen och sluten psykiatrisk tvångsvård.